Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «NOF stiller seg tvilende til økningen i kongeørnskader»

Kommentarer til «NOF stiller seg tvilende til økningen i kongeørnskader»

NOF har sendt bekymringsmelding til Direktoratet for naturforvaltning (DN) over den store økningen i erstatning for sau og lam tatt av kongeørn. Erstatningstallene er mer enn doblet siden 2008, og antall dyr det kreves erstatning for er skyhøye. Tross dette er det en svært liten andel som blir dokumentert tatt av kongeørn.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Kongeørnskader

Det er fristende å tro at kongeørna får skylda for mange skader som er forvoldt av firbente rovdyr. Hvorfor? Fordi den har vinger og er synlig på opptil flere kilometers avstand. Firbent rovvilt ser en sjelden eller aldri, og kadavrene forsvinner fort. Ellers tror jeg den lure rødreven slipper vel billig unna mistanken som skadegjører på små lam

Harald Kr. Jære (25.03.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ren svindel

At rødreven ikke figurerer oftere som antatt skadegjører har den enkle forklaring i at det ikke betales erstatning for tap forårsaket av dette pattedyret. Dermed må sauebøndene finne andre forklaringer for å kunne innkassere erstatning og her er nok kongeørna i så henseende en langt mer attraktiv syndebukk. De har vel lært av reineiere i Finnmark som har praktisert dette i årevis og tatt disiplinen til det ekstreme.

(25.03.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Godt tiltak

Veldig bra at NOF tar tak i denne saken. Det problematiske med å utbetale erstatning for så mange sau og lam som antatt drept av kongeørn, er jo at forvaltningen (i dette tilfellet Fylkesmannen) skaper et helt forvrengt bilde av kongeørna som predator. Slike tapstall er jo statistisk umulig i forhold til det vi vet om kongeørna som predator på sau. Erstatningsordningene inviterer jo dessverre til juks, og fylkesmannens praksis med å være svært så lempelige med saksbehandlingen for å dempe konfliktnivået på bygdene resulterer jo i noen tapstall til rovvilt som er hinsides en hver fornuft. Sauenæringen må tvinges til å komme opp med realistiske tapstall for alle typer beitetap, også dyr som dør av sykdom, ulykker eller predasjon fra rev. Først når vi ser en mer komplett og realistisk statistikk over ulike tapsårsaker hos beitedyr er det mulig å si noe mer konkret om rovviltets rolle.

Skal man titte fylkesmannen i Oppland litt i kortene når det gjelder rovvilt, så bør man sikkert gjøre en "evaluering" av hvilken påvirkning Rovviltnemda i Oppland har på Fylkesmannens saksbehandling. Leder av Rovviltnemda i Oppland er identisk med lederen av Oppland Senterparti, jeg trenger vel ikke si noe mer.....

Rovviltnemnden er befolket med politikere og noe krav om naturfaglig kompetanse finnes ikke. Likevel sitter de med følgende ansvarsområde (det som står under er sakset fra nettsidene til rovviltmenda):

"Rovviltnemnda i region 3 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i Oppland, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. Bestandsmålene i region 3 er fem årlige familiegrupper av gaupe og fire årlige ynglinger av jerv.

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 3:

Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt

Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv og bjørn. I region 3 er det ikke bestandsmål for disse artene, og rovviltnemnda har derfor myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.

Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av jerv dersom bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd.

Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 3 er nådd.

Rovviltnemnda i region 3 har ålige møter der beitenæring, verneorganisasjoner, Statens naturoppsyn, kommuner og andre inviteres til dialog og erfaringsutveksling om rovviltforvaltningen i Oppland.

Fylkesmannen i Oppland er sekretariat for rovviltnemnda i region 3.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 3 er oppnevnt av Miljøverndepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget. Vil du lese mer om hvordan rovviltnemndene er organisert kan du gjøre det her."

Kunnskapsbasert forvaltning???? Hvilken rovviltforvaltning vi har i dette landet handler ikke om kunnskap, det handler om partipolitikk og Senterpartiets strategi om å komme seg i posisjon over alt hvor de kan utøve sin agenda om å utrydde alt rovvilt fra norsk jord.

Alf Tore Mjøs (27.03.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Havørn også

Ytterst på trøndelagskysten får både kongeørn og havørn skylda for store lammetap. Jeg ser ikke bort fra at ørn spesialiserer seg og tar lam enkelte steder, men samtidig er det veldig lettvindt å skylde på disse når sauene er i ekstremt dårlig hold/form (eller lammer i snøskavlene i mars), og ikke klarer å ta seg av avkommet sitt. Jeg har sau selv, og fører tett tilsyn, og har aldri sett predatorer av noe slag prøve seg. Tapet er (de fleste årene) lik null, og i de tilfeller jeg har mistet noen, har det IKKE vært rovfuglers skyld. At man kan observere ørn på et kadaver er naturlig, men det trenger ikke være ørnen som har tatt dyret.

Bjørg (30.03.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble oss selv å takke...

- lite tilsyn = dyretragedier som kan bli til ørnemat

- småviltforvaltning ute av kontroll = mindre naturlige byttedyr som gir lav hekkesuksess/få hekkinger og enkeltindivider av ørn som finner det nødvendig å forsøke andre byttedyr - f.eks. sau - deler av året

- dårlige marginer i landbruket = finne noen å skylde på (ørn) når dødsårsaken egentlig er en annen

KONKLUSJON: Ønsker ny viltforvaltning og ny landbrukspolitikk

(02.04.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble For mye rovvilt.

Rovviltbestanden har vokst over mange år.Rovviltet skal jo ha mat hver dag 365 dager i året.De som vil ha mest mulig rovvilt bør ikke klage på at hekkebestanden av fugl blir mindre for hvert år og annet småvilt blir borte fra skogene.Ørna kan ta mange lam på beite dersom det er vanskelig med mattilgang.Saunæringa er basert på mye utmarksbeite , dermed kan tapene bli store både i utmark og innmark med en voksende bestand av rovvilt.Har NOF noe faktakunnskap om at tapstallene er gale?Det er kanskje på tide at landsbygda som skal produsere mat tar tilbake reguleringa av alt vilt i naturen.I min kommune er det stor tilbakegang på enkelte fuglearter.Vipe og stær er nesten helt borte,rødstilk og andre vadefugler som holdt til på myrene blir borte. En voksende bestand av hønsehauk rensker jordene og myrene for fugl.Midtsommers er det fritt for fugl . Når en hører naturvernere si:så fantastisk det er å se dyr og fugler bli drept og spist, da begynner en å lure på hva de består av.Disse har visst lett for å få seg ei stilling i DN og i miljøvernavdelinger .

Odd Hasselberg (09.05.2013)

Ny kommentarSvar på denne