Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF stiller seg tvilende til økningen i kongeørnskader

NOF har sendt bekymringsmelding til Direktoratet for naturforvaltning (DN) over den store økningen i erstatning for sau og lam tatt av kongeørn. Erstatningstallene er mer enn doblet siden 2008, og antall dyr det kreves erstatning for er skyhøye. Tross dette er det en svært liten andel som blir dokumentert tatt av kongeørn.

Av Morten Ree

Publisert 22.03.2013

I Naturmangfoldloven er prinsippet om kunnskapsbasert forvaltning nedfelt. Derfor mener NOF at utbetaling av erstatninger må baseres på dokumenterte skader, og ikke på skjønn. Spesielt i Oppland fylke har situasjonen eskalert kraftig. I fjor ble det krevd erstatning for mer enn 800 sau og lam tatt av kongeørn. Det ble utbetalt erstatning for 433, kun 10 av disse var dokumentert drept av ørn i følge Statens naturoppsyn (SNO). Det vil si at den aktuelle saksbehandler hos Fylkesmannen i Oppland har brukt skjønn på de resterende 415 (96 %) døde dyrene det er utbetalt erstatning for.

Samtidig bekrefter ornitologer at det var svært dårlige hekkeresultater for kongeørn i fylket i 2012, og kun 12 par hadde vellykket hekking. Det er svært sjeldent å finne rester av sau og lam ved kongeørnreir i fylket. Tall fra nabofylket Hedmark viser at det ved ca. 10 % av hekkeplassene blir gjort funn av sau og lam, da i et antall på 1-2 ved hvert reir. Det må også tas i betraktning at ørnene i stor grad nyttiggjør seg av kadaver.

NOF håper at DN ville stramme opp rutinene for utbetaling av erstatninger, og vi krever innskjerping av erstatningsutbetalingene slik at disse står i forhold til det skadeomfang som faktisk dokumenteres av SNO.

Les brevet fra NOF til DN (PDF)

Kongeørn
NOF ser med sterk bekymring på de økende erstatningstallene de siste årene vedrørende sau og lam tatt av kongeørn i Norge. Bare i løpet av de siste fem årene har det skjedd en betydelig økning, fra 952 sau og lam erstattet i 2008, til 2050 sau og lam erstattet i 2012. Dette samsvarer på ingen måte med utviklingen i kongeørnbestanden, som med sin lave reproduksjon er relativt stabil. FOTO: Lars Løfaldli

Kommentarer til nyheten (6)