Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Greit med overfiske, sier fiskeri- og kystministeren»

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen sa nylig i en debatt at overfiske av tobis er helt greit, da den ikke er menneskeføde. Oppdrettsnæringens behov for blant annet tobis som mat for oppdrettsfisk, har vært en medvirkende årsak til den dramatisk dårlige produksjonen for noen av sjøfuglartene i våre farvann.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Sjøfugl

Helga Pedersen du fortjener det største og mest råttne egget som er å oppdrive. Du har virkelig skjønt samspillet i naturen. Jeg skammer meg skikkelig ovenfor utlandet, at slike som deg får lov til å sitte som minister i et land som Norge. Jeg vile forventet at vi var mer oppegående i dette resursrike landet. Men politikere som deg viser til stadighet at vi er helt på trynet

Per Åge Skålerud (27.09.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Menneskenes høsting

Dette er bare ett av mange tilfeller der det eneveldende dyret, mennesket, råder etter egen korte nese. Ord som høsting, forvaltning (i menneskets favør), næringsutvikling, lønnsomhet og sutring over de fæle dyra som tar fra oss næringsgrunnlag, jaktmuligheter og egoistisk utfoldelse synes å være ledende. Det bør være en selvfølge at en fiskeriminister i "miljøvennlige" Norge har en hjerne og et hjerte som makter å tenke helhet, samspill, har økologisk innsikt og ikke minst setter respekten for andre individer enn oss tobeinte i høysetet. Eg vart skræmt... igjen.

Aina B. Strand (27.09.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Useriøs artikkel

Det kan godt være at Helga P fortjener pepper i bøtter og spann, men seriøsitetet til NOFs skribent er vel heller ikke mye å rope hurra for.

Det minste vi kan forvente er et korrekt og fullstendig direkte sitat fra fiskeriministeren. Dernest burde det vel være mulig å oppdrive datoen for innslaget, slik at den som vil kan høre hva som faktisk ble sagt på NRKs nettradio. En indirekte gjengivelse av hva HP sa «forleden» er ingen spesielt god referanse.

Knut-Sverre Horn (28.09.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Useriøs artikkel

Denne debatten gikk 18.09. Utgangspunktet for debatten var fiskesykdommer i Oppdrettsnæringen. hør debatten her:

nettradio.nrk.no

Deltok i fjord på NOF fagseminar i Bergen. Fokus på seminaret var sjøfuglenes situasjon i Nordsjøen og langs norskekysten. Flere departementer og Fiskeridirektoratet var invitert, men møtte ikke. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl viser at situasjonen er kritisk for flere arter. Årsaken til tilbakegangen er trolig sammensatte, men det direkte problemet er sviktende næringstilgang. Foredragene fra fagseminaret kan lastes ned som PDF filer, (søk sjøfugl på NOF sine sider, ligger under Fugl og fisk i Nordsjøen)

Når fuglefaunaen forandrer seg så fort og dramatisk som den gjør for mange av sjøfuglene langs vestlandskysten er det grunn til å bli urolig.. Reduksjonen i fuglebestanden er en indikasjon på at miljøet er i ubalanse. Menneseskape klimaendringer er en faktor, og et voldsomt industrielt fiske for å skaffe mat til en stadig økende oppdrettsnæring er en annen som er med å gjøre situasjonen alvorlig..

Hekkebestanden av sjøfuglartar i Sogn og Fjordane brøt sammen i 2004 på grunn av næringsmangel. Den største gråmåkekolonien på Vestlandet Nord-Hovden utenfor Florø kollapset i 2004. I år 2000 ble hekkebestan beregnet til 1500 par og cirka 4000 måker. 4 år senere var gråmåkene borte som hekkefugl. Både i 2004 – 2005 var reservatet tomt, de få¨fuglene som prøvde å gjennomføre hekking ga opp. 2006 var det rundt 50 par gråmåker….. Også fiskefòrfabrikken i fylket merket den alvorlige sitvasjonen, de måtte permittere folk i 2004, pga av råstoffmangel. Den største fiskeforbrakken i fylket EWOS i Florø vil nå doble for produksjonen. Naturvernforbundet protesterte mot dette, og krevde at fiskerimisteren stoppet planene:

www.nrk.no

Men Helga Pederesen vil ikke foreta seg noe, og mener at det blir feil å gi EWOS skylden for tilbakegangen av sjøfugl:

www.nrk.no

Mener det er grunn å reagere på debatten på Dagsnytt 18. Skremmende å høre at fiskeriminsteren mener at det er rom for å mangedoble norsk oppdrettsnæring, og henviser til at tobis ikke er menneskeføde. Det er på tide å få saka opp på et høyere plan og få diskutert hvor mye oppdrettsnæringen kan ta ut før det går uttover en bærekraftig utvikling. For å få dette til tror jeg det er viktig at miljøbevegelsen samler seg og sammarbeider på tvers av organisasjoner. Både WWF og Naturvernforbundet har annsatte som jobber med maritime spørsmål

Anders Bjordal (01.10.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ok med overbeskatning

Vil NOF følge opp HP sin uttalelse? Det blir feil dersom vi kritiserer henne uten at vi forteller henne hvorfor, og spørre henne om dette er hennes syn, regjeringen sitt syn eller AP sitt syn.

Tore Svendsen (03.10.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Deprimerende

Ja, så har fiskeriministeren for åpent kamera avdekket egen total mangel på forståelse om havets økosystemer, uttalelsen fikk meg til nesten å hoppe i stolen foran TV'n, trodde nesten ikke mine egne ører.

Fortvilelsen over hennes inkompetanse ble imidlertid vendt til håp da jeg innså at dette måtte avstedkomme hennes snarlige avgang.

Det virkelig tragiske fremstår nå som det faktum at hun fremdeles er sittende, og at ingen, hverken i presse eller ikke minst blant politikere synes å ha reagert på dette!

Eivind Sørnes (11.10.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Må reageres

At en fiskeriminister kan få seg til å si slik er helt ubegripelig. "Det er jo ikke menneskeføde..." Det viser bare en total mangel på innsikt og forståelse for havets økosystem. Som sikkert mange som er opptatt av forskning vet, er at tobis eller havsil som den også blir kalt er et viktig bindeledd mellom alger og annen fisk som lever i havet. Torsk, hyse, makrell, sei og diverse flatfisk er noen av fiskeslagene som lever av tobis. Man må forstå at et overfiske, ja, i verstefall en utryddelse av denne arten kan bety kollaps i flere ledd, både i havet og på land. Men det er vel ikke noe å bry seg om, Helga? Et slik overfiske for at laksen i undersøiske fengsler skal fores opp slik at velstående mennesker kan serveres prima vare på bekostning av et helt økosystem er helt bak mål. Det må nå gjøres grep, nå! Men samme fiskriministeren ser for seg og øke oppdrettsnæringen i Norge til det fire dobbelte av hva det er i dag. Dette kan igjen tyde på at vi går en sikker kollaps imøte. Det er en katastrofe for kystnasjonen Norge at vi har en slik blåøyd fiskeriminister. Ta hatten din å gå, Helga.

Glenn Johnsen (29.10.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Må reageres

Støtter deg 100% på denne. Blir flau på våre etterkommendes vegne av den skødesløse miljøpolitikken AS Norge bedriver når det gjelder oppdrettsnæring og vannkraftutbygging. Vi må snart begynne å oppføre oss som voksne og forstå at nok er nok! Snart er det ingen vei tilbake. Politikerene må begynne å høre på forskningsinstitutter og ikke minst på våre etterkommere. Har vi ikke nok kanskje? AP - skjerp dere! La SV ta sterkere del i avgjørelsene i denne delen av politikken. Dere er jo f.. ikke bedre enn FRP og Høyre!!!!

Erling - pissed rød-grønn velger (11.09.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Kortsynthet

Helga Pedersen viser med sin uttalelse en kortsynthet som virker til å være en fellesnevner for både fiskeri- og havbruksnæringen. Noen burde virkelig forklare henne hvordan et marint økosystem fungerer.

Gunvar Mikkelsen (03.02.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble

Skjønt man burde vel heller legge skylda på myndigheter og forvaltning enn på næringsaktørene...

Gunvar Mikkelsen (03.02.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hei

Jeg har ikke lest artikkelen engang, men jeg synes virkelig Mikkelsen er inne på noe.

Per Finne (04.02.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Bravo

Ja, kjør på... Gi faen i alt og skyld på myndighetene! Blir myndighetene for vanskelige så flytter vi bare virksomheten til utlandet slik at vi kan fortsette å utnytte naturressursene der. Så blir dere rike som Røkke!

Knut Olsen (04.02.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Får strykkarakter av miljøbevegelsen

Fra siste nummer av Miljøjournalen:

Det er ikke bare Murmansk-saken som har satt sinnene i kok mot fiskeriminister Helga Pedersen. En samlet norsk miljøbevegelse gir henne strykkarakter i miljøsaker.

www.miljojournalen.no

Tømmer havet for truet art

Fisket av rødlistearten tobis er ute av kontroll. Årets fiske ble stanset da det knapt var tobis igjen på de norske feltene. Tobis er livsviktig som mat for andre fisker, sjøfugl og sjøpattedyr. Både lundefugl og lomvi har nå store problemer med å finne nok mat.

www.miljojournalen.no

Anders Bjordal (18.08.2008)

Ny kommentarSvar på denne