Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Begrensninger på høstens ærfugljakt er innført»

Direktoratet for naturforvaltning (DN) bestemte seg i dag for å innføre begrensninger på høstens ærfugljakt en drøy uke før jakta starter. For året 2009 fredes ærfuglen i hele Telemark fylke, samt i kommunene Risør i Aust-Agder og Larvik i Vestfold.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Dette vil få katasrofale følger på hekkebestanden av ærfugl på Østfoldkysten.

Da den lokale hekkebestanden av ærfugl på Østfoldkysten har hatt en betydelig tilbakegang de siste 10 årene er dette dårlig nytt. Med dagens hurtiggående båter er det relativt kort kjørevei fra Vestfold til Østfoldkysten og dermed vil vår bestand bli overbeskattet.

Da jeg er en av to som har registrert hekkende ærfugl for Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Østfold de siste 20 årene og NINA har fått årets registreringer stiller jeg meg undrende til dette.

Åge Sten Fredriksen (22.09.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Evaluering påkrevet

Virkningen av fredning i såpass avgrensede områder må forsøkes dokuemntert både innenfor og utenfor fredningsgrensene. Det synes tvilsomt om dette vil føre til særlig færre jegere eller antall drepte fugler. Uansett er viljen til fredning rosverdig. Et interessant spørsmål er hvorfor fredning ikke ble vedtatt for hele sør- og østlandet. Ble jegerinteressene for sterke?

Bent Ellingsen (23.09.2009)

Ny kommentarSvar på denne