Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Havariet til Godafoss: situasjonen søndag 20.2»

NOF har mannskap ute for å få et overblikk over situasjonen for fuglelivet etter havariet til Godafoss. Skadeomfanget ser foreløpig ut til å være moderat, og ryddemannskapene gjør det som er mulig for å få tatt opp mesteparten av olja. Jobben er imidlertid svært vanskelig grunnet is og kulde.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Tusenvis av fugler som er skitnet til av olje

Et par artikler:

Kunne skutt tusenvis

www.op.no

Oljeskadde fugler i hundretall:

www.sb.no

(22.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Jomfruland

60 oljeskadde fugl på nordenden av Jomfruland i dag. Høyt antall! Flest ærfugl og gråmåke men også fiskemåke, siland og sjøorre. Blir i følge observatør der ute lagt ut på Artsobservasjoner etterhvert

Jomfruland Fuglestasjon (24.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hvem tar ansvar?

Hva tenker NOF om hvilket engasjement de som "fugleorganisasjon" skal ha utover registrering/observasjoner av skadede/døde fugler? Hva med å intitiere til vasking el avliving? - i samarbeide med aktuelle viltnemder/kommuner?

Eller er NOF enig i "Naturdirektoratet" sin uttalelse i media om at "naturen må gå sin gang"?

Hva er "tolerabel" dødskamp/lidelse?

Cathy (24.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Inntrykk fra Tjømeskjærgården

Mye havis vanskeliggjorde befaring i Tjømeskjærgården den 23. februar.

Havisen begrenset befaringsområdet til området Sandøsund/Sandøya – Kløvningen/Hvasser sør, Tristein/Færder fyr – Store Færder og Hoftøya – Bustein. Oljepåslag på Sandøy og Kløvningen er vanskelig å se pga havis og nedisete svaberg. Et oljeflak lå i sjø rett sør for Hvasser, et gruntvannsområde der det også var en del sjøfugl like innenfor.

Følgende arter/antall ble sett:

- storlom 1 – med litt olje i fjærdrakta

- toppdykker – 3, ingen med olje

- storskarv – 200, ingen med olje

- toppskarv 3, ingen med olje

- knoppsvane 12, 4-5 med en del olje i fjærdrakta

- havelle 15, ingen med olje

- sjøorre 15, ingen med olje

- svartand 20, ingen med olje

- ærfugl 1000, ca 40 oljeskadde-/døde.

- siland – 40, en oljeskadd

- teist 20, ingen med olje

- lomvi – 2, en med litt olje i fjærdrakta

- svartbak – 50, 4 oljeskadd

- gråmåke – 200, 4 oljeskadd

- fiskemåke, 20, 3 oljeskadd

Dvs ca 60 oljeskadde/-drepte fugler ble sett. Ærfuglen var hardest rammet, noe som også er naturlig ut i fra den store bestanden i området. Noen titalls fugler ble skutt av Statens naturoppsyn (SNO) dagen før.

Flere døde og halvdøde ærfugler lå på isen og ble spist av kråke, gråmåke, svartbak og havørn (!). El. ble flere ærfugl observert på skjær og holmer der de iherdig satt og pusset fjærdrakten.

Iflg. SNO, som hadde vært ute og talt opp ærfugl i området kort tid før oljesølet, fortalte at antallet ærfugl i området før/etter oljesølet ikke avvek mye.

Den sårbare teistbestanden som kun består av noen titalls par i Ytre Oslofjord ser ut til å ha klart seg bra. Hovedinntrykket er derfor at bedre enn fryktet i Tjømeskjærgården, men dette kan endre seg om olje som en antar har trengt seg inn under all havis i området kommer opp.

Kjetil Johannessen (25.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Inntrykk fra Tjømeskjærgården

Bra rapport, Kjetil. Var du ute med SNOs båt?

Ellers betyr vel dette at vi kan forvente mange åtseletere med til dels mye olje i fjærdrakta etter hvert?

Rune Aae (25.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Vedr oljetilgrisede fugler og deres lidelse

Det vises til Jørn Flesmes nettside ved Jomfruland fuglestasjon .

Han sier at det observeres stadig flere oljetilgrisete fugler også der .

Han påpeker han at det nå ikke gis samme hjelp overfor fuglene slik det ble gjort etter Full City havariet.

Han sier at disse fuglene lider en langsom og pinefull død fordi det er ingen som bryr seg om deres situasjon!

Iflg myndighetene så skal oljetilsølt fugl i "yttereste fall"?

- hva er NOF,s holdning til hvordan dette bør håndteres? '

Jeg har skjønt det slik at Naturvernforbundet i Østfold har "fuglevaskeriet" som ble brukt under Full City ulykken klart til bruk

- hvorfor blir ikke dette eksempelvis brukt på Jomrfuland?

Hvilket samarbeide har NOF med aktuelle aktører i håndtering av disse oljetilgrisede sjøfuglene??

Bekymret fuglevenn (26.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Vedr oljetilgrisede fugler og deres lidelse

Har dessverre ikke fått sett denne kommentaren før nå..

Ang. spørsmålet om hva som blir gjort fra NOFs side i forhold til rehabilitering:

NOF har siden ulykken skjedde hatt samarbeid med Naturvernforbundet i Østfolds Prosjekt for oljeskadd vilt. De er de som sitter på responspakken du henviser til. Vi har har og har hatt personell (undertegnede og Anne Kolstad) i østfold hele tiden hvor vi har vært klare til å ta imot oljeskadd fugl. Dessverre har vi ikke fått de nødvendige tillatelser og bevilgninger til å ta inn og rehabilitere fugl.

Se forøvrig denne oppdateringen - birdlife.no

Med andre ord - vi vil men får ikke lov....

Johnny R. Pedersen (06.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Vedr oljetilgrisede fugler og deres lidelse

Har NOF gått ut i riksdekkende media med denne situasjon, at NOF i samarbeide med andre aktører er klare for å gi hjelp men er ikke ønsket?

Hvem legger premisser/føringer for at slik hjelp som NOF kan bidra med er ønsket el uønsket?

Hvem/hvilken instans er det som forvalter dyrevelferd overfor disse oljeskadede fuglene?

Bekymret fuglevenn (06.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Vedr oljetilgrisede fugler og deres lidelse

Vel, vi håpet at det skulle komme i riksdekkende medier, men i alt styret rundt VM, Libya, mm ble det ikke rom for dette der. Vi kom derfor bare på lokalnyhetene (se nederst på den andre nyhetssaken om oljesølet datert 28.2.) Det er derimot vært en del korrespondanse til MD, stortingsrepresentant Irene Johansen i Finanskomiteen, Kystverket og avslutningsvis DN (som er forvaltningsmyndighet i saken), uten at dette har ført frem til noe annet enn at vedtaket om ikke å gjøre noen ting er opprettholdt.

Rune Aae (07.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Skivebom?

Det er betenkelige sprik mellom det som fremkommer i ulike media med tanke på skadeomfanget på sjøfugl etter "Godafoss". SNO ved Egil Soglo har nærmest bagatellisert situasjonen, dersom han er sitert riktig. Samtidig har en annen person skutt 30 ærfugl på to dager, og hevder han har sett et firesifret antall oljeskadde fugl. Det rapporteres 60+ oljeskadde fugl på Jomfruland, og tendensen er økende. Det er menger med oljeskadde måker nedver hele kysten forbi Mandal til Stavanger. Det lukter lang vei av at man ikke har lett etter oljeskadd fugl på de rette stedene, og at omfanget er langt verre enn det som rapporteres. Da forundrer det meg at NOF ikke har oppdatert denne nyheten på snart en uke! Skal man bare godta at dette bagatelliseres siden resten av nasjonen for øyeblikket er mer opptatt av tåka i Holmenkollen?

Alf Tore Mjøs (26.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hjelp oss å oppdatere oljesølkartet

Hei, ta en titt på Googlekartet noen frivillige i Naturvernforbundet oppdaterer hver dag med ny info fra media og annet om oljesøl og oljetilsølt fugl etter Godafoss. Meld gjerne fra ved funn så får vi det med!!www.facebook.com

Per Erik Schulze (26.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hjelp oss å oppdatere oljesølkartet

Hei igjen. Ble noe krøll med cut&Paste av adressen. her er en bedre direktadresse til kartet url-zip.com

Ellers kan det være relevant for diskusjonen over og under her at DN sendte sin evalueringsrapport om hvordan ta hånd om fugl etter oljesøl til MD rett før jul. Avventer politisk avklaring. Og Naturvernforbundet i Østfold inviterer til seminar om erfaringer med oljeskadet fugl i Østfold nå ganske snart i mars naturvernforbundet.no

Per-Erik (27.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Hjelp oss å oppdatere oljesølkartet

Utroligt bra tiltak og ros til Naturvernforbundet! Kan opplyse om at ca. 5 fiskemåker med tungolje i fjærdrakten er observert i Stavanger og Sandnes de siste 4-5 dagene. Litt usikker på om disse har noe med Godafoss å gjøre, en av dem var ringmerket fra før (fanget og avlest) og tilhører trolig vinterbestanden i Stavanger.

Alf Tore Mjøs (27.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Mens vi venter

Mens vi/dere venter på oppdateringer kan dere laste ned og lese rapporten fra Veterinærinstituttet om de dyrevelferdsmessige utfordringene ved rehabilitering av oljeskadd fugl:

vetinst.no

Rune (27.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Flere som vil hjelpe

Jeg ser på WWF,s nettside vedr status om oljesølet at de har fått vite fra Direktoratet for Naturforvaltning at det er observert lite fugl som er oljeskadet?

WWF sier at de vil stille med sine mannskaper så snart de blir kalt inn av Kystverket.

Det er tydeligvis flere som vil hjelpe, hvem er det som koordinerer hjelpen overfor oljeskadd fugl?

fortsatt bekymret fuglevenn (27.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Statens naturoppsyn versus Direktoratet for naturforvaltning

Iflg NRK Østfold så er det observert store mengder med alvorlig oljetilsølt fugl i Viksfjorden.

Der har Statens Naturoppsyn begynt å avlive alvorlig skadet fugl.

Dette har de fått beskjed om å stoppe med umiddelbart av Direktoratet for Naturforvaltning fordi de mener at fuglene vi dø raske på grunn av kulden?

Men hva med forvaltning av lovverket da?

Jeg tenker på "Lov om dyrevelferd & 4 ledd 2" gjelder ikke dette også overfor oljeskadd fugl?

f.b. fuglevenn (27.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Statens naturoppsyn versus Direktoratet for naturforvaltning

Mener du NRK Østafjells? Kan du legge ut lenken til denne interessante opplysningen, da jeg ikke finner den på nettet?

Mvh Rune Aae (28.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Statens naturoppsyn versus Direktoratet for naturforvaltning

Her er linken

www.nrk.no

f.b.Fuglevenn (28.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble 123456

Thank you very much for that great article

kurs valut (20.10.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble 123456

Really Good Work…. You Helping People A lot

forex platforms (09.11.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble 123456

Good article . Will definitely copy it to my blog.Thanks.

septic (27.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne