Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Om BirdLife Rogaland

NOF avdeling Rogaland ble etablert i 1958 som den første lokalavdeling i Norsk Ornitologisk Forening. Fylkesavdelingen har fire lokallag; Haugaland lokallag, Stavanger og omegn lokallag, Jæren lokallag og Dalane lokallag. Det meste av møte- og turaktivitetene arrangeres av lokallagene. I alt har foreningen godt og vel 300 medlemmer. Fylkesavdelingen utgir lokaltidsskriftet Falco med fire hefter i året, og er ansvarlig for organisering og gjennomføring av forskjellige registreringer og tellinger av fugl i fylket. NOF avdeling Rogaland ga ut et eget fugleatlas for Rogaland i 1988. Den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen samler og systematiserer observasjoner av både sjeldne og mindre sjeldne fugler i fylket, og publiserer årsrapporter i Falco. Foreningen er aktiv i ulike fulgevernsaker, og har etablert en egen fugleverngruppe. Denne engasjerer seg dels i ulike høringssaker og forsøker ellers å fungere som en vaktbikkje i ulike saker som kan true fuglelivet i fylket.

I 2008 var det 50 år siden NOF's første lokalavdeling ble etablert, og det skjedde i Rogaland. Norsk Ornitologisk Forening ble etablert som en nasjonal forening i 1957, og hadde sitt stiftelsesmøte i Oslo 8. mai det året. Initiativet til etableringen av ornitologisk forening sentralt ble tatt på et møte mellom 6 fagornitologer i september 1956 på Revtangen Ornitologiske Stasjon. Også ved etableringen av NOF's lokalavdeling i Rogaland spilte Stavanger Museum og ornitologisk stasjon en rolle. Museet hadde allerede kontakt med flere lokale fugleinteresserte, og museet ved museumsdirektør Holger Holgersen inviterte til en ekskursjon og en samling på Revtangen 23. februar 1958 hvor etablering av en lokalavdeling ble diskutert.

I NOF's (hovedforeningens) første årsberetning for tidsrommet 8. mai 1957 til 28. februar 1958 står denne ekskursjonen 23. februar 1958 omtalt under Stavangeravdelingen. Selv om lokalavdelingen ble omtalt som Stavangeravdelingen, framgår det i noen av de første årsberetningene og papirene fra lokalavdelingen at det også var med medlemmer og grupper i andre deler av fylket, bl.a. Egersund. Det er derfor naturlig å se på dette som etableringen av det som senere ble NOF avdeling Rogaland. I starten var det Holger Holgersen og Stavanger Museum som var drivkraften, og som inviterte til det første formelle møtet, som fant sted på museet 25. april 1958 for bl.a. å diskutere avdelingens oppgaver og virksomheter. Avdelingens første styre ble valgt på et møte 4. november 1959, med lektor Martin T. Anfinnsen som formann.

Det finnes ingen nøyaktige angivelser av medlemsantallet i de første årene, men i årsberetningen for 1960 er det angitt at lokalavdelingen hadde 35 medlemmer. Det steg etter hvert til en topp på 435 medlemmer i 1988. Etter det falt medlemsantallet etter hvert tilbake til 259 i 2002, men senere har det heldigvis steget igjen og var ved utgangen av 2008 steget til i 327 medlemmer.

NOF avdeling Rogaland har fire lokallag: Haugaland lokallag, Stavanger og omegn lokallag, Jæren lokallag og Dalane lokallag. Det er primært lokallagene som arrangerer møter og turer for medlemmene. Haugaland lokallag har det meste av sine aktiviteter i Haugesund og Karmøy kommuner, og arrangerer normalt 7-8 møter i året. Lokallaget disponerer en observasjonshytte i Taravika og en trekktellingshytte på Sandhåland, begge på Karmøy. Stavanger og omegn lokallag arrangerer sine møter på Malmheim skole i Sandnes, og har månedlige møter fra september til mai (med unntak av januar måned). Jæren lokallag holder sine møter på Bryne Mølle, og Dalane lokallag holder sine møter på Pingvinen fritidsklubb i Egersund. Alle lokallagene arrangerer egne turer, de fleste til kjente fuglelokaliteter i Rogaland, men også noen turer utenfor fylket.

En viktig milepæl for foreningen var utgivelsen av Falco som startet i 1971. Det startet som et stensilert hefte i A4 format, og hele produksjonen foregikk hjemme hos den første Falco-redaktøren Finn M. Fuglestad. Falco gikk over til offsettrykking og A5 format i svart hvitt fra 1974, og i 2005 kom de første heftene med fargeomslag og farger på midtsidene. Fra 2009 har hele Falco blitt trykket i farger. Falco utkommer med fire hefter i året.

NOF avdeling Rogaland har opp gjennom årene vært aktiv i gjennomføring av ulike ornitologiske kartleggingsprosjekter, tellinger og andre feltaktiviteter. Vannfugltellinger var i mange år en av de faste aktivitetene, og resultatene fra disse tellingene ga viktig in-put til vern av våtmark i Rogaland. Rogaland var også tidlig ute med å starte et eget atlas-prosjekt for kartlegging av hekkende fugler. Dette startet i 1971, ført prosjektet ble utvidet til å bli et landsdekkende atlas-prosjekt. NOF avdeling Rogaland ga i 1988 ut et eget Fugleatlas for Rogaland. I de senere år har prosjektaktivitetene omfattet bl.a. havørnkartlegging, registreringer av trekkende rovfugler, gåsetellinger og kartlegging av forskjellige sjeldne og truede arter i fylket (bl.a. åkerrikse, gulerle, sørlig myrsnipe, hubro og svarthalespove).

Rogaland har tradisjonelt vært sentral i ringmerking av fugl i Norge, både ved at Stavanger Museum etablerte landets første ringmerkingsstasjon på Revtangen i Rogaland, og at museet huser Norges nasjonale ringmerkingssentral. Flere av foreningens medlemmer er engasjert i ringmerking av fugler. Det meste av ringmerkingen er organisert på siden av foreningsvirksomheten i egne ringmerkingsgrupper (Karmøy Ringmerkingsgruppe, Jæren Ringmerkingsgruppe, Dalane Ringmerkingsgruppe samt Utsira Fuglestasjon). NOF Dalane lokallag har imidlertid sin egen fuglestasjon på Eigerøy hvor det både foregår ringmerking og trekktelling.

Den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen i Rogaland (LRSK) samler in og systematiserer observasjoner av både sjeldne fugler som krever nærmere beskrivelse/dokumentasjon og godkjenning, og andre vanlige og mindre vanlige fugler i fylket. Oversikter over disse observasjonene publiseres som egne årsrapporter i Falco. Dette arbeidet samkjøres nå med den rapportering som skjer gjennom Artsdatabankens rapporteringssytstem over internett.
Foreningen engasjerer seg i ulike fuglevernsaker. Som nevnt har det kartleggingsarbeidet og de tellingene foreningen har gjennomført vært viktig in-put i forskjellig verneplanarbeid. Dessuten avgir foreningen uttalelser i forskjellige plan-, utbygging- og dyrkingssaker. Rogaland er et fylke hvor det har vært stort press på naturen og fuglelivet både som følge av et intensivt landbruk og sterk utbygging og vekts i industri og annen næringsvirksomhet. Fylkesavdelingen har etablert en egen fuglevernsgruppe som prøver å følge opp ulike plan- og utbyggingssaker, og som er tenk å fungere som en vaktbikkje i forskjellige fuglevernsaker i fylket.