Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «NOF melder seg ut av SABIMA»

NOFs sentralstyre har vedtatt å melde NOF ut av Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA). Dette ble meddelt i brev til SABIMA 14. mars 2012. Beslutningen er bl.a. tatt etter en nøktern vurdering av NOFs behov for å benytte seg av et slikt felles talerør.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Hvor ligger hunden begravet?

Begrunnelsen for å gå ut av SABIMA framstår nokså merkverdig dvs lite troverdig.

Hva er den egentlige årsaken???

Leaibolmmai (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Flere kort på bordet, takk!

Jeg ble ikke begeistret for å få servert denne nyheten. Hvilke drøftinger har foregått med SABIMA før utmeldelsen, og hvilke muligheter er vurdert for å utvikle samarbeidet gjennom SABIMA i ei retning som ville styrke hele miljøbevegelsen? Det er edelt nok at vi som den største medlemsorganisasjonen ikke vil "legge beslag på et felles talerør i konkurranse med organisasjoner som ikke har slik kompetanse eller kapasitet selv". Begrunnelsen kan inntrykk av at nå er vi blitt så store at vi ikke lenger trenger 'de andre'. Samtidig snakkes det om et samarbeid mellom likeverdige parter. Hva mener man med 'likeverdig' her?

Videre heter det at "NOF ser fortsatt på SABIMA som en viktig samarbeidspartner, og vil selvsagt fortsette samarbeidet med dem i saker der det er naturlig, men da nødvendigvis i en annen form enn til nå". Det siste utsagnet kan fort oppfattes å ha preg av politikersnakk og være som et trøstende klapp på skulderen uten innhold.

I vår formålsparagraf heter det at NOF skal "verne om naturen, særlig fuglefaunaen". For meg handler ikke formålsparagrafen om at vi kan agere løsrevet fra en helhetlig tenking om natur.

Mange med meg er medlem i flere av de små foreningene som fremdeles vil måtte se på SABIMA som et fellesskap som skal gjøre oss store nok til å bli hørt (i 'oss' inkluderer jeg ikke NOF i den siste setningen). Med NOF ute av bildet, spør jeg meg om SABIMA har et forsatt grunnlag for eksistens.

Jeg har tidligere i enkelte sammenhenger gitt uttrykk for skuffelse og noe forbannelse over at SABIMA var lite synlig i medlemsorganisasjonene, at de ble for mye lobbyister, og at vi kanskje kunne trenge en annen og helhetlig organisering av miljøvernarbeidet i Norge. Enn så lenge er imidlertid SABIMA er etter mitt skjønn det nærmeste vi i dag kommer noe som kan ligne på den helhetlige tenkingen vi bør ha om en slik organisering.

Så før jeg får vite mer om eventuelle drøftinger med SABIMA i forkant av utmeldelsen, og hvilke holdninger som er kommet til uttrykk fra den kanten, er jeg ikke bekvem med begrunnelsene fra sentralstyret.

Jann-Oskar Granheim (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Lyn fra klar himmel

Her i NOF Oslo og Akershus har vi jobbet for et tettere samarbeid med SABIMA, som har vært en uvurdelig samarbeidspartner blant annet i opprettelsen av våtmarkssenteret på Lilløyplassen naturhus. Det var også SABIMA som, gjennom tett samarbeid med NOF OA og de andre medlemsforeningene, og på vegne av disse, sto for politianmeldelsen av Statsbygg etter den katastrofale feilbeplantingen på Fornebu etter at flyplassen ble nedlagt.

Vi profilerer oss sterkt på Biomangfolddagen hvert år, og som medlemsforening av SABIMA får vi økonomisk kompensasjon for utgifter i forbindelse med dette. Vi deltar på SABIMA-seminarer, og SABIMA har stilt opp for NOF OA når vi har holdt eget seminar om naturmangfoldloven.

Fra NOF OAs ståsted kan vi ikke se at medlemskap i SABIMA har vært noen ulempe for oss, vi har hatt svært god nytte av medlemskapet! Gjennom SABIMAs fellesarrangementer har vi også fått bedre kontakt med andre naturforeninger.

Kanhende NOF har velbegrunnete argumenter for utmeldingen, men jeg kan ikke se de ved første øyekast og finner det litt underlig at sentralstyret ikke har drøftet avgjørelsen med fylkesavdelingene først. SABIMA er ikke nevnt i et eneste referat fra sentralstyrets møter i 2011.

Dette kom som lyn fra klar himmel.

Håkan Billing, leder NOF OA (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Lyn fra klar himmel

Jeg støtter denne kommentaren fullt ut!

Erik Brenna (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Lyn fra klar himmel

Jeg må gi min fulle støtte til Håkan Billing's kommentar.

Vennlig hilsen

Atle Helge Qvale

(17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Lyn fra klar himmel

Støtter Håkan`s innlegg!

Andreas Otterbeck (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Lyn fra klar himmel

Jeg støtter dette innlegget fullt ut. Det er ønskelig og det må være mulig å være tilsluttet både SABIMA og Birdlife International.

Hans Tjernshaugen (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Lyn fra klar himmel

Tror NOF gjør en stor tabbe her,i dag må alle gode krefter stå i hop og ikke hver for oss.

Bjørn Nissen Lista (19.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Stormannsgalskap?

Aner jeg et snev av dette hos NOF?

Stein Andersen (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Fullstendig mangel på heilskapstenking frå fuglefolk?

Som økologstudent, botanikar og ornitolog er eg svært skuffa over denne beslutninga. SABIMA er ein paraply som skal ivareta alt biologisk mangfald, og det her blir på ein måte å melde fuglane (som trass alt er ein forsvinnande litan artsgruppe) ut av det biologiske mangfaldet. Hugs at for mange er fugleinteresse ein inngang til interesse for andre artsgrupper!

Vidare vil eg som erfarent organisasjonsmenneske (relativt sett, i høve til alderen min) påpeike at eg synest det er svært merkeleg at sentralstyret i ein organisasjon gjer eit såpass omfattande vedtak. Burde ikkje slike vedtak foreleggast landsmøtet? Og til dei som eventuelt skulle lesa kommentaren min som har tillitsverv i NOF: Hugs at landsmøtet er suverent, og alltid kan omgjera vedtak gjort av sentralstyret!

Her skal det i parentes nemnast at eg ikkje er medlem i NOF, men at eg har vurdert å melde meg inn. No trur eg ikkje at eg vurderer det lenger, dessverre.

Torbjørn Horsberg Kornstad (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Har bevaring av biologisk mangfold plutselig blitt mindre viktig?

Har bevaring av biologisk mangfold plutselig blitt mindre viktig? Dette var en meget merkelig og uheldig beslutning. Jeg har selv vært leder av Norsk Zoologisk Forening i fire år, og medlem av NOFOA, og vet meget godt hvor bra arbeid SABIMA gjør for naturen og alle medlemsorganisasjonene. Å melde ut NOF av SABIMA er ikke bare et tap for NOF, men det kan også føre til at SABIMA knekker ryggen. SABIMA har til nå har vært Norges viktigste og tyngste talerør for naturvern, og bare Naturvernforbundet kan måle seg med dem. Jeg undrer meg også over om sentralstyret kan vedta noe slikt i en så dyptgripende sak uten videre, for dette er vel snarere en sak for landsmøtet? Jeg har så langt ikke meldt meg inn i den nasjonale NOF, bare vært med en årrekke lokalt i NOFOA (men jeg meldte meg nylig midlertidig ut i forbindelse med flytting til Trondheim). Nå er det iallfall langt mindre aktuelt å melde meg inn igjen i NOF.

Erik Brenna (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Har bevaring av biologisk mangfold plutselig blitt mindre viktig?

SABIMA har i dag sendt et brev til NOF:

www.sabima.no

Erik Brenna (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Stå på egne ben

Godt jobbet NOF. SABIMA er en flott organisasjon med mye godt for seg, men jeg er helt enig i at NOF er i posisjon til å stå på egne ben i fuglevernsaker. Skal NOF vokse og bli en stor og førende miljøvernorganisasjon er det viktig at foreningen selv har en selvstendig strategisk tilnærming både til det politiske og frivillige Norge. Det bør da vel ikke by på problemer med å samarbeide selv om man har en egen paraply?

(16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Stå på egne ben

Det du (hvem du nå er?) skriver er korrekt, bortsett fra nesten alt: Ingen av dine argumenter står i konflikt med medlemskap i SABIMA. NOFs medlemskap har aldri vært en hindring for å stå på egne ben i fuglevernsaker! Paraplyorganisasjonen har ingen innflytelse på medlemsforeningens organisasjonsformer. Hver medlemsforening står fritt å jobbe med enkeltsaker, og agere overfor myndighetene uten å gå via SABIMA. Det er ingenting i SABIMAS vedtekter som hindrer en forening i å vokse seg så stor den bare makter. SABIMAs øverste besluttende organ er årsmøtet, akkurat som i NOF.

For meg virker det ikke særlig taktisk eller gjennomtenkt å først si ha det bra til SABIMA og la de ligge i bakken med svekket styrke, og så komme med snakk om at man fortsatt ser på SABIMA som en viktig samarbeidspartner. Men det er ikke risikoen for at SABIMA svekkes som skremmer aller mest, jeg er nemlig stygt redd for at det blir NOF som tar mest skade av dette.

NOFs tyngde ligger i fagkompetanse hos en stor medlemsmasse. Det kan nok være en fordel å slippe å måtte bygge opp en tung kompetanse også innen juss og hvordan man går i dialog med myndighetene for å vinne viktige saker. Her spiller SABIMA sin viktigste rolle. NOFs vedtak om å melde seg ut av SABIMA tolker jeg slik at man ikke har innsett hvor verdifull denne konstellasjonen er for begge parter.

Håkan Billing, leder NOF OA (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SABIMAs svar til NOF

SABIMA har i dag sendt svar til NOF. Brevet kan sees her: www.sabima.no

Christian Steel (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: stå på egne ben

Kan ikke helt tro det jeg leser. Her trenger vi en god begrunnelse for NOFs utmelding! Jeg opplever Sabima som en profesjonell paraplyorgansiasjon med hardtarbeidende medarbeidere som er dyktige bl.a. på lobbyvirksomhet. Sabima oppleves å ha en stor troverdighet ikke minst hos politikere. Håkan Billing nevner at NOFs største fylkeslag har stor nytte av samarbeidet med Sabima. Dette bør det lyttes til.

Kjetil Johannessen (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Virker meget merkelig...

Virkelig?

Denne utmeldingen virker på meg meget merkelig... her må det ligge noe mer tungtveiende under for å forklare dette enn den i mine øyne korttenkte begrunnelsen som gies her... Jeg vil nesten påstå at det er egoistisk handling som det er heller tvilsomt tjener fuglvern og naturbevegelsen i norge. Jeg tror faktisk ikke NOF kommer til å bli mer synlig og slagkraftig med dette.

Jeg kan godta ønsket til sentralstyre om at NOF ønsker å bli mer synlige utad, men å melde seg utav Sabima er definitivt ikke måten å gjøre det på.

Johnny R. Pedersen (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Så trist - har nettopp vært på SABIMA seminar og sett hvor flinke de er!

Jeg la spesielt merke til at de også hadde en "anti-vindmølle" roll-up og at de klarte å se flere av de såkalte "klimatiltakene" på en helt ny måte. Jeg inviterte lederen deres til et internt møte i Akershus MDG, Miljøpartiet De Grønne, og det var et godt seminar med mye spørsmål at foredragsholderen knapt fikk lov til å rekke toget sitt. Det trengs en paraplyorganisasjon for biologiske foreninger, som kan få det hele til å virke troverdig og at alt blir sett i sammenheng.

Anne H. R. (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Lokallag kan vel melde seg inn i SABIMA uavhengig av sentralstyret?

Fylkeslag i NOF kan vel melde seg inn i SABIMA?

(16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hvor er medlemmene sin rett til å bli hørt?

Det er meg fullstendig ubegripelig at et sentralstyre kan ha myndighet til å fatte slike beslutninger uten at medlemmene har blitt informert og fått mulighet til å bli hørt.

Det er ikke en demokratisk organisasjon verdig.

Hvis denne avgjørelsen blir stående vil jeg kreve min medlemskontingent tilbake, da den har blitt betalt på helt feil grunnlag. Jeg ble medlem i NOF blant annet på grunn av Sabima.

Trine Strømme (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hvor er medlemmene sin rett til å bli hørt?

Vi meldte oss også inn i NOF pga samarbeidet med Sabima, som beviselig er dyktige og helhetstenkende. Kan ikke forstå at en utmeldelse styrker noen.

Vegar Skogland (20.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Dette var overraskende

Undertegnede har sittet i Sabimas råd som en representant for NOF. Jeg har også sittet i NOF's styre. Jeg skal være litt forsiktig med å være veldig bastant siden jeg ikke kjenner NOF's interne diskusjoner, men dette kom overraskende. Min erfaring med Sabima har vært positiv, og staben der gjør et solid inntrykk.

Det er synd at NOF ikke har sett muligheten av å kombinere egenmarkering med medlemsskap i Sabima. De som kjemper for å bevare biologisk mangfold i Norge er ikke ekstremt tallrike, så det å stå sammen i en form for paraplyorganisasjon er ikke noen ulempe. Det er fra utsiden vanskelig å se at det skulle være en motsetning mellom medlemsskap i Sabima og det å gjøre mer uta av BirdLife International.

Jeg vil også støtte det Håkan Billing skriver; undertegnede har også vært leder av NOF Oslo og Akershus, og jeg husker spesielt godt Sabimas støtte og praktiske hjelp da Lilløyplassen Naturhus var under etablering.

Jeg antar det ligger en "kost-nyttevurdering" til grunn i NOF og antar samtidig at det har vært grundige diskusjoner i forkant av beslutningen. Men, overraskende må jeg si det var.

Per Stensland

Warszawa, Polen

Per Stensland (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Medlem krever begrunnelse

I mine øyne er begrunnelsen syltynn. Hvis det ligger vektige argumenter bak dette må medlemmene få innblikk i disse. Etterlyser også hva slags prosess som ligger bak dette, og hvordan medvirkningen fra medlemmene og lokallagene har vært. Et slikt ytterliggående vedtak krever etter mitt skjønn en grundig forutgående prosess. Uten begrunnelse kan dette i verste fall så splid om ulike aktørers motiver og svekke den samla miljøbevegelsen. Det kan da umulig ha vært NOFs mål!? Ja, slik det står i dag, med en syltynn begrunnelse, mener jeg utmeldelsen er et drastisk grep tatt i betraktning hvor mye Sabima har arbeidet for å fremme synspunkter som tjener NOF sitt formål.

I mine 30 år i NOF-systemet mener jeg at organisasjonen har utviklet seg i en positiv retning, med mer fokus på fuglevern og biotopvern, uten at "fuglekikkerprofilen" i mine øyne er svekket. Det virket derfor naturlig at NOF skulle være en del av samarbeidet da Sabima ble grunnlagt. Sjelden har vel klisjeen "sammen er vi sterke" bedre fortjent sin berettigelse. Sabima har arbeidet bredt med problemstillinger innen naturmangfold, saker som i stor grad også har bidratt til å sikre fuglers leveområder og oppfylle NOFs formål. Sabima har løftet økosystemtanken fram og vært en aktør som har oppnådd tyngde og resultater i kraft av sin funksjon som paraply for faglig sett smalere organisasjoner.

Jeg er på denne bakgrunn svært overrasket over utmeldelsen. Hvorvidt jeg er sjokkert vil framtida vise. Jeg forventer nemlig at NOF kommer på banen med en utdyping.

Arne Heggland (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Det er med vanntro jeg leser dette ...

Hei.

Det er med vanntro jeg leser at sentralstyret i NOF har besluttet å melde NOF ut av SABIMA!

I den anledning, og med referanse til NOFs informasjon på web'en, ønsker jeg å få svar på følgende spørsmål:

S-1: Er det enighet i sentralstyret om dette (hvor mange var for denne avgjørelsen) ?

S-2: Har sentralstyret undersøkt medlemmenes/lokallagens/fylkeslederes synspunkter rundt denne svært viktige avgjørelsen ?

S-3: Hvilke vurderinger/analyser har sentralstyret gjort i forhold til de konsekvenser dette kan/vil få for SABIMA spesielt og norsk miljøbevegelse generelt ?

S-4: Vil NOF sentralt påta seg de viktige oppgaver som SABIMA i dag tilbyr NOFs medlemmer (seminarer/kompetanseoppbygging i Naturmangfoldloven, Artsdatabanken og Artsobservasjoner samt dertil viktige møteplasser for nettverksbygging) ?

S-5: Hvorfor klarer ikke NOF å profilere seg selv tydlig nok uten å melde seg ut av SABIMA ?

S-6: Har sentralstyret på egenhånd virkelig mandat til å ta prinsippielle avgjørelser som er av så viktig karakter ?

S-7: Har sentralstyret tenkt over hvor mange NOF-medlemmer som kommer til å vurdere sitt eget NOF-medlemskap etter dette (mange i foreningen har naturinteresser utover fugl) ?

Må si jeg er svært skuffet over denne avgjørelsen og avventer svar.

Mvh Terje Bøhler (47 90 50 43)

terbo@online.no

Terje Bøhler (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Det er med vanntro jeg leser dette ...

Tiltredes. Her kommer Terje med mange klare spørsmål, som man til de grader savner drøftelse av i sentralstyrets syltynne - og antagelig vikarierende begrunnelse.

Det er mange år siden jeg meldte meg ut av NOF sentralt. NOF OA fungerer fenomenalt, mens jeg ikke kan si det samme om en hovedforening som til tider virker fjern og dessverre ser ut til å få til lite, og til tider mer ser ut for å være til for organisasjonens ansatte en for medlemmene og fuglevernsaken.

Samarbeid er et nøkkelord for å få slagkraft i miljøvernarbeidet! Så denne beslutningen får sentralstyret trekke tilbake og gi en ordentlig behandling i NOF's rette organer med en ordentlig begrunnelse. Denne saken er så vesentlig at den ikke kan avgjøres på en så enkel og udemokratisk måte.

Ketil Knudsen (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Det er med vanntro jeg leser dette ...

Tiltredes!

Jeg er meget overrasket og skuffet over den manglende respekt NOF viser, både overfor sine egne medlemmer og SABIMA, i denne saken!!

Inger Johanne Aag (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Det er med vanntro jeg leser dette ...

Jeg tror det er mange medlemmer som nå vurderer sitt medlemsskap i NOF, og jeg forstår dem svært godt. Terje Bøhlers spørsmål bør besvares så raskt som mulig, og forhåpentligvis blir svaret at NOF melder seg inn igjen!

Christine Sunding (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Dette virker mildt sagt merkelig

Jeg må si at dette kom overraskende. NOFs argumentasjon virker heller ikke særlig overbevisende. Hvis NOF mener at de blir anonymisert gjennom sitt medlemsskap i SABIMA, så mener jeg at det er NOFs egen skyld. Jeg vil tro at NOFs medlemsskap i SABIMA ikke hindrer NOF i å profilere seg. Det har vært mange muligheter de seinere åra for NOF til å gå høyt ut i media, men i stedet har det vært andre miljøorganisasjoner som har gjort det. Det er flere enn meg som har savnet NOF i media.

NOFs sekretariat er lokalisert til Trondheim, og det er bra med tanke på samarbeidet med NINA, DN og Artsdatabanken. Men det politsike maktsenteret ligger i Oslo og når det gjelder å drive lobbyvirksomhet overfor Storting og departement er det viktig å ha noen som kan gjøre det her. Da blir veien fra Trondheim til Oslo lang og nettopp da er det flott å ha et organ som SABIMA som kan gjøre den delen av jobben. Og dette er SABIMA gode til.

Vi i fylkes-og lokallagene i Oslo og Akershus samarbeider tett med SABIMA i flere sammenhenger, bl. a. gjennom profilereinger på ulike arrangementer og det blir jo litt rart at vi framover da skal opptre som to ulike enheter. Jeg mener at NOF må omgjøre dette vedtaket fortest mulig før dette blir riktig så pinlig. NOF trenger SABIMA.

Hans Petter Kristoffersen

sekretær i NOF Oslo og Akershus

(16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Vend om i tide, det er ingen skam å snu!

Dette var meget underlig – og sørgelig. Det må da være mulig å profilere seg selv (NOF) med egen spisskompetanse i utvalgte saker samtidig som man frontes, sterkere, sammen med andre (SABIMA-systemet) i saker der dette trengs. Vil NOF gidde, eller klare, å fronte selv i noen miljøvernsaker? De som skal lobbes holder hus i Oslo. Jeg har også en fortid som NOFs rep i SABIMA og den nytte vi hadde faglig så vel som nettverksmessig skal nå bli tapt? Sammen har vi nå fremskaffet en halv stilling, ordnet vha SABIMA, på Lilløyplassen naturhus/Fornebu som del av norske våtmarkssentre. Vil vi miste dette? Skal vi ikke lenger stille opp på Biomangfolddagene (der det å vise frem en fugl i hånda var publikums favoritt)? Skal et usedvanlig nyttig samarbeid skrotes pga underlige beslutninger i et sentralstyre? Skal mangfoldstanken ut av NOF-ånden fordi vi er en annerledesforening som har blitt for store slik at vi kan forlate de andre når de kanskje også trenger oss og våre argumenter for en miljøsak?

Vend om i tide, det er ingen skam å snu!

Morten Bergan (16.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Saken er større enn NOF. Naturen taper på dette!

SABIMA gjør en fantastisk jobb, og deres kontakter har gjort mer enn de fleste aner for naturmangfold og kontakt med beslutningstakerne (politikerne). Storhet og god ledelse vises ved samarbeid og raushet. Saken er den største som finnes: biologisk mangfold. Ingen artsgruppe eksisterer uavhengig av andre. Egen maktkamp og egne motiver bør vike for saken. Naturen er større enn foreningene eller styremedlemmene.

Hvis NOF er så sterke og profesjonelle, mer enn oss andre, hvorfor ikke fortsette og bidra? NOF bidrar ikke først og fremst til de andre foreningene, men til biomangfoldet! NOF er utrolig viktige, og en slik rolle må forvaltes med klokskap!

Hvis en slik avgjørelse er tatt uten å varsle medlemmene må det da være begått noen formalfeil som er i strid med enten vedtekter eller sunn fornuft?

Det er lov å snu, og det vil være svært velkommen. Takk til alle fuglefolk som har gjort et utrolig flott arbeid!

Bjørn H. Smevold (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble NOF bør melde seg inn igjen

Jeg har ikke sittet i NOFs sentralstyre, bare i styret i NOF lokalforening i flere år. Jeg skal ikke gjenta vektige og viktige argumenter fra innleggene til for eksempel Håkan Billing og Terje Bøhler, men jeg slutter meg fullt til dem. Dette virker som et lite gjennomtenkt vedtak fra NOFs sentralstyre, og det virker spesielt underlig at vedtaket overhodet ikke er drøftet eller luftet med hverken SABIMA eller fylkeslagene først! Denne saken har en slik viktighet for NOFs videre arbeid og omdømme at den må komme opp på landsmøtet, og bør omgjøres der eller helst av sentralstyret så raskt som mulig.

Magne Flåten (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble NOF inn i Sabina igjen ellers medlemmer ut av NOF

Enig med de fleste kommentatorer i at dette ser ut som et forhastet vedtak med tvilsom begrunnelse. Hvis dette blir et stående vedtak er jeg redd NOF bl.a. vil miste medlemmer (inkludert meg selv). Jeg oppfatter dette som et tap-tap prosjekt.

Eyvind Rugland (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Norske fuglevenner hvor er ert kloke hode

Som medlem av Nof och en aktiv birdlif medlem dessutom finsk statsborgare förundrar jag mig över den Norska mentaliteten när det gäller den här saken. Det förundrar mig även ännu mera att man i organisationen inte vill jobba som man säger under samma hatt, då de är de som egentligen kan föra till något gott resultat. Varken Nof eller birdlife.no kan INTE göra någonting som helst om det inte har en "paraplyorganisation bak sig, de är vi mer en väl överbevisade om i den Finska motsvarigheten till era föreningar. Den här utmeldingen ur sabima lukter ikke bra och er ett bevis på att man tror sig veta bättre än andra, skärpings fuglefolk, ta etter den finske modellen, og slutte og tro att dere vet allt best sjölv.

Christian Tikkanen (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble melder MEG ut

Förresten, vi som medlemmar har rätt att omedelbart få veta orsaken till att man i Nof melder sig ut ur sabima. Är det så att det kostar för mycket eller är det så att någon i Nof styret fått en hjärnerystelse...

Jag har ingen nytta av denna föreningen om den utan förvarsel jobber på denne måten, tack för den tid jeg kunne vara med i föreningen. detta stöder ikke jeg mere.

Ristet (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble En større sammenheng

Jeg tror mange med meg er medlemmer i NOF som en del av et større engasjement for å ta vare på biologisk mangfold for fremtiden. Det betyr at jeg, og mange med meg, er medlem av flere av SABIMAS medlemsforeninger. For meg virker det som om sentralstyret ikke ser denne utrolig viktige koblingen. Det virker heller som at størrelsen på organisasjonen, mitt medlemsskap inkludert, blir brukt som et argument for å avslutte samarbeidet med SABIMA. Dette går helt på tvers av min tankegang, og jeg sitter igjen med en ekkel følelse. SABIMA, med sine inspirerende og dyktige representanter, har for meg vært en inngangsport til NOF, ikke omvendt.

Ellers støtter jeg opp om de mange gode innleggene over som ønsker dette vedtaket omgjort fortest mulig.

Morten Nysveen (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Stygt feilskjær på glattisen

Som bl.a. Morten Bergan har skrevet er det ingen skam å snu.Hadde dette vært en prosess der NOF etter gjentatt kontakt med SABIMA følte at de ikke nådde gjennom med sine synspunkter så hadde sentralstyrets vedtak vært forståelig.Men utmeldingen kommer som et lyn fra klar himmel, både på SABIMA, NOFs fylkeslag og medlemmer. Erfaringsmessig kommer en mye lenger med dialog enn å resolutt melde seg ut. Er det arbeidsformer som NOF ønsker endret i sitt samarbeid med SABIMA er jeg overbevisst om at SABIMA vil være imøtekommende til dette. Og som flere har påpekt - helhetlig tankegang for å bevare naturen er viktig. Sammen står vi som biologiske organisasjoner langt sterkere og med en større gjennomslagskraft bl.a. i arealforvaltningen der utfordringene fremover ikke blir færre.

Dialog kan det vel heller ikke kalles når det er klart at NOFs medlem i SABIMAs styre, Rune Solvang, ikke har hørt et pip i forkant av NOFs utmelding!

Nei det er ikke for seint å snu. I mellomtiden - alle som brenner for fugle og fuglevern - vent med utmeldelse, til NOFs sentralstyre har fått gå et par runder med seg selv. Om det ikke blir noe endring i vedtak nå så blir dette garantert en årsmøtesak. Så la medlemskapet i det minste bestå frem til årsmøtet.

Det går fint å ta seg inn igjen etter et stygt feilskjær på glattisen, der NOFs sentralstyre ser ut til å ha vært i sakens anledning. Selv om en sitter igjen med et par realle blåmerker etterpå...

Kjetil Johannessen (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Et vedtak som bør omgjøres snarest!

Dette er en meget underlig og overraskende beslutning! Særlig siden saken tydeligvis ikke er drøftet verken med fylkes-/lokallag, SABIMA eller NOFs egen representant i SABIMAs styre. Hvorfor er ikke dette gjort i en så viktig organisasjonsmessig sak? Og hvorfor kommer vedtaket/offentliggjøringen nå? Det er årsmøte i NOF om en måned, og fristen for fylkes-/lokallag og medlemmer til å melde inn saker til møtet er ute. Det burde vært en helt annen prosess rundt dette i organisasjonen, og saken burde i det minste stått på sakslista for årsmøtet. Hvorfor er dette en hastesak som man ikke har villet (?) ha en åpen prosess rundt?

Argumentasjonen for utmeldelsen er etter mitt syn meget tynn. SABIMA trenger NOF - og NOF trenger SABIMA. Er NOFs (sentralstyres) markeringsbehov blitt større enn samarbeidsviljen og engasjementet for bevaring av biologisk mangfold generelt? Høyst sannsynlig vil også fuglevernet isolert stå svakere med NOF utenfor SABIMA.

Kjell Isaksen (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Støttes

Vil bare utrykke min støtte til alle de kritiske innleggene over. NOF bør snarest melde seg inn igjen.

Øyvind Nyvold Larsen (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Merelig vedtak

Dette er et av de merkeligste vedtakene jeg har hørt om. Det er fult mulig at styret i NOF har formell myndighet til å fatte en slik besluttning, men vedtaket er verken taktisk lurt eller et bra vedtak.

Etter hva jeg kan forstå så er ikke vedtaket fattet på grunnlag av behandling i organisasjonen. Så vidt jeg kjenner til har det ikke vært noen prosess med evaluering av SABIMA. Det er ikke noe apparat på plass som kan overta SABIMAS oppgaver. Hvorfor hastet dette så veldig? Hvis styret i NOF var av den formening at men burde bryte sammarbeidet med SABIMA, så burde saken vært tatt opp på årsmøte.

Styreleder Alv Ottar Folkestad går av på årsmøtet, om noen uker. Jeg er redd vi kommer til å huske ham for dette. Dette vil være en sak som skaper splid i organisasjonen i lang tid. Vedtaket er av en slik karakter at det må bli et alment krav om at det blir offentliggjort hvem som foreslo dette og hvem i styret som stemte for. Dette er en så stor tabbe at noen bør trekke seg fra den posisjon de har.

John Sandøy (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Opprop Nei til NOF utmeldelse av SABIMA

Jeg har startet et opprop mot utmeldelse på NOFOA epost. Gi din støtte...

Eyvind Rugland (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Opprop Nei til NOF utmeldelse av SABIMA

nofoa.no

(17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ingen skam å snu

Urovekkende lesning, men godt å se alle de godt skrevne og engasjerte innleggene her. Jeg tror disse innleggene viser hva de fleste av NOFs medlemmer mener om denne overraskende og triste nyheten. Her må sentralstyret ha mistet totalt bakkekontakt, men det er ingen skam å snu! Det viktige er å jobbe for å bevare hele spekteret av biomangfold, men det må gjøres i fellesskap.

Hilsen mangeårig medlem av NOF sentralt, NOF Vestfold, NOF Oslo og Akershus og tidligere styremedlem av NOF Asker og Bærum lokallag.

Per Kristian Slagsvold (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Ingen skam å snu

Ved å forlate SABIMA, synes jeg NOF opptrer svært egoistisk. Dette kan føre til at SABIMA får mindre tyngde i saker de engasjerer seg i, når NOF som største medlemsorganisasjon forlater skuta. Har det vært noen ulemper for NOF å stå under SABIMA-paraplyen? At NOF føler at de er blitt for anonyme er vel så, men det bør vel ikke være grunn nok til å melde seg ut. Når SABIMA får publisitet omkring saker de engasjerer seg i, er de et felles talerør på vegne av alle foreningene, og ikke den enkelte forening. Om det skulle være saker som ligger innen NOF's fagfelt, kan vel representanter fra NOF også få sagt sitt i saken, sammen med SABIMA? I en lederartikkel i VF 1-2010 var overskriften fra leder Alv Ottar Folkestad: "Vi og dei = OSS!", der bl.a. han kommenterte at det har vært en kamp mellom "vi" (lokallag/fylkeslag) og "dei" (NOF sentralt). Nå som tilsynelatende alle ledd i NOF blir samlet gjennom felles kontingent, og vi står sterkere, skal ikke da det samme gjelde for NOF og SABIMA, at "Vi og dei = OSS!"? Når vi i NOF har klart å legge bak oss interne uenigheter omkring kontingenten for å stå mer samlet, brygger det opp til at det blir splittelse igjen? Jeg går for fortsatt medlemskap i SABIMA!

Per Inge Værnesbranden (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Økologi

Vedtaket om å melde seg ut av SABIMA ser jeg som et alvorlig tilbakeslag for de gode kreftene innen norsk miljøbevegelse. Jeg ønsker ikke å være medlem av en organisasjon som tror at det går an å ta vare på et av de siste leddene i næringskjeden uten å bry seg videre om alle de andre. De store økosystemene i havet bryter sammen. hundre- og tusenvis av arter er truet Er det da viktig om å arbeide mot å bli anonym innen sitt fagområde?

T. Enzensberger (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Rungende taushet fra styret?

Vil ikke styret kommentere noe som er offentlig og medlemmene har krav på å få vite årsaken til?

Er man ikke fornøyd med medlemmene sine?

Bjørn H. Smevold (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Naturverner

Jeg er egentlig en global naturverner sjøl om jeg har vært med i NOF siden 1975. Hovedgrunnen til at jeg fremdeles er aktivt medlem er at jeg tror at fugler egner seg meget godt til å få folk til å skjønne helheten i jordas økologiske systemer. Når nå NOFs sentralstyret melder seg ut av Sabima, som i mine øyne fremmer helhets tanken så skjønner jeg ingen ting. Er jeg medlem av feil forening?

Jon Lurås (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Blander roller

Problemet med NOF sentralt er at de blander roller - ene dagen har de ene hatten på - andre dager en ny hatt. Er de fuglevern- miljøvernorganisasjon - eller er de et konsulentkontor? Hvor mange "Lysbakken-tildelinger" av prosjektpenger skal det til før sytemet får et skarpt lys på seg? 7 mill i prosjektinnteker - hvilke prosjekter er dette og hvor ble midlene utlyst for fri konkurranse? Byråkratene bryter LOv om offentlige anskaffelser nsten hevr dag.

Oppgitt (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Blander roller

Bra kommentar!

Knut Olsen (20.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Blander roller

Mener du dette er en bra kommentar? Jeg håper det var ironisk ment. En "bra kommentar" bør ledsages av en signatur. Å fremsette injuriernde påstander uten å tørre å signere er ikke en "bra kommentar", det er en feig kommentar.

Alf Tore Mjøs (20.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hakkande gale!

Her må ein eller fleire sentralt i NOF ha fått eit illebefinnande. Eg vil rett og slett ikkje akseptere at NOF melder seg ut av SABIMA. At dette blir gjort uten å rådføre seg med medlemmene - er urovekkande. Saka bør komme opp på årsmøtet - og her bør dei ansvarlege forklare seg. Viss NOF ønskjer å halde fram åleine som ein organisasjon av særingar, vil eg faktisk etter vurdere mitt over 40 år lange medlemskap. MEN eg håper og trur at dette må rettast opp. SABIMA representerer ein heilt naudsynt samordning av biologisk kunnskap og interesser - praktisk økologi - samarbeid og styrke!

Håvard Bjordal (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble ALLE DOKUMENTER OG OPPLYSNINGER MÅ FREM I LYSET

Det må være et klart krav om at det faktiske brevet som ble sendt til Sabima blir lagt ut på disse sidene.

En så stor og viktig sak må også ha blitt behandlet på et sentralstyremøte.

Møtereferatet må derfor også legges sammen med utmeldelsen.

I forkant av et landsmøte og nyvalg må det være full åpenhet rundt hvem som har instigert denne utmeldelsen og hvem som har støttet dennne udemokratiske prosessen.

Ikke minst må det klargjøres hvordan kandidater til et nytt styre stiller seg til hvordan denne svært merkelige og udemokratiske prosessen har foregått.

Det er meget uheldig at en demokratisk medlemsorganisasjon som mottar offentlig støtte har havnet i en slik situasjon, og her må det gjøres et godt stykke arbeide for å rette opp skaden.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at de etterlyste dokumentene enklet kan gjøres tilgjengelig for alle tidlig mandag morgen på disse nettsidene.

I løpet av mandagen bør sentralstyre komme med en redegjørelse.

Det er et minimum av hva man bør kunne forvente fra personer som har påtatt seg å representere rundt 10 000 personer, og hvor vi nå opplever det som om at de bruker denne tillitten til å gjennomføre en personlig agenda.

Det er årsmøtet som skal instruere sentralstyret, det er ikke sentralstyret som skal bestemme foreningens sin politikk.

Har klippet ut dette fra vedtektene :

3.2. Sentralstyret

3.2.1. Sentralstyret velges og instrueres av årsmøtet og er dets utøvende organ. Det følger opp foreningens økonomi, foretar strategisk planlegging og valg i henhold til foreningens vedtekter og etter instruksjon fra årsmøtet. Sentralstyret instruer daglig leder.

Trine Strømme (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Fri som fuglen

Etter en nøktern vurdering i samråd med meg selv, har jeg vedtatt å melde meg ut av Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Jeg er nemlig blitt stor gutt, og vil ikke lenger la meg anonymisere av dette felles talerøret.

Heretter vil jeg tale i mitt eget rør, og videreutvikle det forpliktende samarbeidet jeg har inngått med de andre store guttene. Fra min side er denne beslutningen et resultat av en naturlig prosess og bla bla bla.

Jeg vil selvsagt støtte NOF i saker der det er naturlig, men nå som jeg har mistet gangsynet fullstendig, må det bli på en annen og mindre naturlig måte enn tidligere.

Anonym (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fri som fuglen

Sentralstyret kunne ikke sagt det bedre selv!

Ann Onym (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Motsvar til hylekoret

Jeg er forundret over alle som mener at dette er egoistisk, og at det vil svekke arbeidet med å verne biologisk mangfold. Jeg er overbevist om at intensjonen til NOF med dette vedtaket er å sikre en best mulig håndtering av vernesaker og andre saker der temaet er ornitologi, der NOF tross alt sitter på mer kompetanse enn SABIMA. NOF er jo en særinteresseorgansisasjon som fokuserer helt og holdent på fuglelivet. Det er ikke alltid gunstig at SABIMA kan snakke på vegne av NOF - jeg husker med gru SABIMA-representanten som i beste sendetid (Ut i Naturen?) på NRK satt på en holme og uttalte at "det er greit at folk går i lang på en holme med hekkende sjøfugl, bare man oppfører seg forsiktig"! Eller noe i den dur.

Det er fremdeles 20.000 medlemmer i disse organisasjonene som ønsker å sikre vårt biologiske mangfold på en best mulig måte. Det som betyr noe, er hvor stor andel av disse som gidder å engasjere seg. Sekretariatene og sentralstyrene kan nemlig ikke gjøre alt på egen hånd.... Kanskje er det også greit for SABIMA at størrelsesforholdet mellom medlemsorganisasjonene ikke lenger blir så skeivt.

Det er påfallende at nesten alle som reagerer skarpt på dette vedtaket, kommer fra sentrale deler av Østlandet. Det er flott at man i denne landsdelen har hatt et godt samarbeid med SABIMA, for oss som bor på Vestlandet og i andre deler av landet har nok SABIMA vært litt mer vanskelig å få øye på. Det skyldes nok dels hvor SABIMA holder hus, og dels at mange av de andre foreningene under SABIMA-paraplyen knapt har fungerende lokallag andre steder enn i Oslo.

Jeg tror den delen av det biologiske mangfoldet som har fjær (litt under 1%, i følge SABIMA) blir best forvaltet av NOF. Men dette vedtaket forplikter selvsagt - NOF er nå nødt til å ta enda mer ansvar, og kanskje bli flinkere til å ha fokuset litt jevnere fordelt i geografien. Hvis både NOF og SABIMA fortsetter sitt gode arbeid hver for seg, er det ingen grunn til at arbeidet med vern av biologisk mangfold skulle bli svekket. Tvert i mot. Men dersom mange melder seg ut av foreningen som et svar på dette, vil selvsagt både NOF og vernsaken bli svekket......

Alf Tore Mjøs (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Motsvar til hylekoret

«Nesten alle» fikk plutselig et meget vidt begrep. Samtidig kunne jo en også si at det er påfallende mange som bor på Østlandet …

På et diskusjonsforum bør en for øvrig kunne uttrykke sin mening uten å risikere å få nedsettende kommentarer (f.eks. hylekor).

Håkan Billing (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Motsvar til hylekoret

Problemet er ikke at NOF har meldt seg ut av Sabima, det er måten dette har foregått på.

Sentralstyret har med sin handling fratatt ALLE sine medlemmer retten til å påvirke en avgjørelse som vil ha ringvirkninger ikke bare for NOF, men for miljøbevegelsen generelt og ikke minst Sabima.

Du mener vel ikke å si at det er greit for dere som bor på vestlandet og andre steder i Norge at man gir blaffen i vår rett til en demokratisk prosess?

At Sabima har hatt stor betydning for mange på Østlandet er hevet over enhver tvil, men å bruke det som et argument mot Sabima er latterlig.

Sabima er lokalisert i Oslo hvor regjeringen og det Norske Storting faktisk befinner seg.

Ønsker man å drive lobbyvirksomhet for å påvirke miljøpolitikken bør det være ganske åpenbart for de aller fleste at man da må være tilstede der disse avgjørelsene blir tatt.

Sabima hopper ikke frem som troll i eske for å uttale seg i hytt og pine - de har fingeren på pulsen til alt og alle de klarer - hele tiden.

Det er styrken til Sabima, da de jo kjenner til hva som skjer og når det skjer.

En styrke jeg er sikker på at NOF ikke kan erstatte uten videre.

Konklusjon:

Uansett om man er for eller imot at NOF skal være med i Sabima, har ikke sentralstyret myndighet til å endre organisasjonen sin politikk uten at det har vært en demokratisk prosess i forkant.

Den diskusjone vi nå opplever skulle kommet FØR utmeldelsen og FØR årsmøtet. ALLE medlemmene burde fått muligheten til å drive lobbyvirksomhet for sitt syn.

Nå har jeg som medlem blitt fratatt den retten og det er ikke greit, og jeg vil ikke akseptere at NOF mottar offentlig støtte for mitt og min familie sitt medlemskap på et slikt grunnlag. Jeg er for demokrati

Trine Strømme (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Motsvar til hylekoret

Jeg mener at det er feil at NOF er/skal være en særorganisasjon som fokuserer helt og holdent på fuglelivet. Jeg gjentar at formålsparagrafen sier at NOF skal "verne om naturen, særlig fuglefaunaen". Jeg ser ikke hvordan det kan være mulig å forvalte fugl løsrevet fra resten av miljøforvaltningen, og der mener jeg at SABIMA faktisk kan spille en viktig rolle - nettopp fordi man ikke kan forvente at særorganisasjoner sitter med kompetanse om hele bredden.

Jeg vil fremdeles gjerne vite hvorfor det ikke ble tatt kontakt med SABIMA på forhånd for å diskutere samarbeidsform, og om den kunne utvikles - før man gikk til det, etter min mening, dramatiske skrittet å melde seg ut. Og det hadde vært helt i orden om medlemmene ble orientert om det på forhånd. Denne diskusjonen burde således gått i forkant av utmeldelsen.

At påfallende mange kritiske kommentarer kommer fra Østlandet, forteller meg at er tida var moden for å evaluerer arbeids- og samarbeidsform, heller enn å gå rett på en utmeldelse.

Jeg er forøvrig enig med Håkan i at vi bør kunne føre en noenlunde saklig diskusjon på dette forumet uten å karakterisere andre, eller andres meninger. Det gjelder alle, og må være mulig å få til selv om det av og til kan være fristende å la følelsene styre meningsytringene.

Jann-Oskar Granheim (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Motsvar til hylekoret

Hvem er det som hyler? Mulig det faller ATM tungt for brystet at vi er mange som er uenige i utmeldelsen, men å stemple det som hylekor var etter mitt syn ikke særlig treffende. Saklighet er alltid en fordel i en debatt, maktarroganse er det motsatte. At mange av medlemmene viser engasjement i en slik tråd er vel positivt? F.ø. skjønner jeg ikke ATM sine argumenter, like lite som NOF sine. Geografi, f.eks., som viktig argument "mot sabima". NOF-ere på vestlandet har kan hende ikke sett så mye til Sabima, men de har sannsynligvis fått med seg at vi har fått en naturmangfoldlov - som Sabima har arbeidet godt med. Den loven gjelder ikke bare for sentrale østlandsstrøk. "... blir best forvaltet av NOF". HVA? Det er ikke nof som forvalter det biologiske mangfoldet, men NOF kan påvirke de som gjør det. Og det gjør vi etter mitt syn aller best hvis vi i viktige saker kan samarbeide med andre likesinnede - slik at vi samlet kan tale på vegne av 100% av mangfoldet i saker der det er relevant og viktig. Skjønner ikke at det er en ulempe. Og i saker hvor NOF vil sitte i førerhuset - "reine fuglesaker" hvis det finnes - har vi full mulighet til det selv om vi er med i Sabima.

Arne Heggland (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Motsvar til hylekoret

Jeg beklager om jeg støter noen med et uheldig ordvalg, nettsiden nekter å lagre et innlegg uten en tittel og det var det eneste jeg kom på i farten for å beskrive en situasjon der 35 mennesker skriver omtrent det samme men kappes om å bruke flest utropstegn. Hvis det er mitt innlegg du beskriver som usaklig og maktarrogant, så synes jeg du skal ta det litt piano og lese hva som står der en gang til.

Jeg tør påstå at det serveres langt friskere karakteristikker av NOF og NOF-styret, inkludert beskyldinger om vikarierende motiver og det som langt verre er, i noen av de andre innleggene. Hvis et såpass uskyldig ord som "hylekoret" får det til å renne over, så er det sikkert best å ikke involvere seg i debatter på nettet i det hele tatt. Jeg forventer som et minimum at både du og Håkan Billing, som også "strekker meg" for bruken av det ordet, tar runden og kjefter opp en del av dem som kommer med drøye beskyldninger mot NOFs styre, styreleder m.fl og ber dem oppføre seg pent heretter.

Hvor har du det fra at jeg argumenterer "mot SABIMA"? Har ingenting med virkeligheten å gjøre. Det må være lov til å mene at NOF kan bidra like godt i naturvernarbeidet fra et ståsted utenfor SABIMA-paraplyen. SABIMA var tross alt ikke påtenkt en gang da de store verneplanprosessene gikk på 70- og 80-tallet, mange av dem som har tatt til orde i dagens debatt synes å mene at naturvern står og faller med SABIMA. Historieløs tenkning, i beste fall.

Og til slutt: Jeg vet at det ikke er NOF som forvalter fuglelivet, Arne. Jeg mener selvsagt at det er NOF som best forvalter SAKER som angår fuglelivet, fordi NOF har kompetansen og apparatet til å håndtere slike saker. Men du har helt rett, det er ikke det som står i innlegget mitt. Ett poeng til deg (et billig ett, men la gå).

Alf Tore Mjøs (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Motsvar til hylekoret

he-he... enig i at engasjementet har ført til usaklig ordbruk. Bør vel forsøke å unngå at dette blir en krig om hvem som har de mest korrekte formuleringene. La det heller ikke bli en sak om detaljene i formålsparagraene til NOF og Sabima. Synes uansett det er viktig å få fram at Sabima og NOF i veldig stor grad har vært komplementære i sitt arbeid. For å oppnå det som sentralstyret ønsker må NOF gjennomgå en vesentlig oppbemanning. Sak til sak samarbeid kan sikkert funke greit på noen arenaer, men vil etter mitt syn aldri kunne gi den slagkraften som en stor (20000) paraplybevegelse har i sitt daglige virke. Justeringer i Sabima er etter mitt syn en billigere og mer sannsynlig vei til suksess enn utmeldelse.

Arne Heggland (19.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Reaksjoner fra Østlandet

 

At reaksjonene kommer først og fremst fra østlandet er da vel ikke noe «forsvar» for at NOF melder seg ut av SABIMA. Det faktum at reaksjonene først og fremst kommer herifra er vel at NOF nettopp her har vært flinke til å benytte seg av SABIMAs muligheter og evner. Høyere opp i i tråden er for eksempel suksessen Lilløyplassen naturhus nevnt, for ikke å glemme felles arrangementer på biomanfolddagen.

Men dette samarbeidet har ikke bare gagnet oss her på Østlandet. Resultatene og summen av hva vi har oppnådd med et godt samarbeid har hatt en positiv effekt langt utover Oslo og Akershus sine grenser, feks med våtmarkssentrene.

Samarbeid har som oftest et heldig utfall - Ikke minst gjelder dette når man ønsker å få med seg politikere på prosjekter. De er alltid merkbart mer positive til å lytte når det er et bredt samarbeid og mange involverte. Og det er faktisk politikerene som sitter i Oslo som har den største inflytelsen på miljøpolitikken i landet vårt.

At det finnes fylkeslag i andre deler av landet som ikke har like stor glede av SABIMA er synd. Lokalisering har helt klart en stor betydning her, men i dagens samfunn finnes eminente oppfinnelser som både telefon og epost. Har virkelig andre tatt kontakt med SABIMA og invitert dem med på prosjekter og annet samarbeid?

Når dette er sagt, må vi ikke glemme at SABIMA arbeider for et helhetelig bioloisk manfold og med saker som har politisk betydning utover enkeltsaken det gjelder. Dette er til fellessapets beste uansett hvor i landet man er lokalisert.

Johnny R. Pedersen (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Reaksjoner fra Østlandet

Helt enig, samarbeid er bra. Det er nok derfor NOF skriver at man fremdeles skal ha et godt samarbeid med SABIMA i saker der det er naturlig. Så får vi se om den intensjonen blir fulgt opp på en god måte.

Kommentarene om de krasse reaksjonen fra Østlandet står der fordi det er påfallende - jeg har aldri sett en diskusjon til de grader dominert av folk med adresse rundt Oslofjorden! Det at man østpå har hatt et godt samarbeid med SABIMA gjør utvilsomt at man reagerer mer negativt på denne saken enn folk i resten av landet. NOF er ofte blitt beskyldt for å fokuserer for mye på saker og problemstillinger som foregår i Trøndelagsfylkene. Det samme kan man si at SABIMA gjør på sentrale deler av Østlandet. Begge disse organisasjonene er altfor dårlige til å ha fokus jevnt fordelt i geografien, og det er en medvirkende årsak til at folks oppfatning av viktigheten med å være medlem i SABIMA varier ut i fra hvor man befinner seg i landet.

NOF og andre organsisasjoner samarbeider da om arrangementer i resten av landet også, selv om man ikke har et lokalkontor av SABIMA å støtte seg på. Man samarbeider med Naturvernforbundet, Fremtiden i våre hender eller hva og hvem det nå måtte være. Og det går helt sikkert utmerket godt å samrbeide med SABIMA i fremtiden også, man trenger ikke være medlem for å ha et godt samarbeid? Vi har fremdeles samme målsetning og samme grunnverdier, at NOF i større grad enn før ønsker å ta styring med hvordan foreningens kjernesaker skal frontes er vel ikke veldig dramatisk i mine øyne.

Alf Tore Mjøs (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Reaksjoner fra Østlandet

Jeg har tidligere sittet i styret for Troms fylkeslag og vi har ved flere anledninger invitert SABIMA til medlemsmøter hvor feks skogvern og skogbruk skulle være tema. SABIMA viste liten interesse av å komme og bidra med sin kompetanse. Jeg har vært svært skuffet av hva SABIMA har bidratt med spesielt her i nord, og har stilt spørsmål om man også her har blitt "sentralisert" i sitt tankesett. Jeg synes at det er positivt at NOF velger å fronte seg som en viktig miljøorganisasjon og jeg håper at NOF sentralt kan bli et rådgivende organ og verktøy for NOF lokalt i vanskelige arealsaker. Det er en nødvendighet, ellers så er man like langt.....

Ingve Birkeland (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Rungende taushet - eller å kunne gi svar i forhold til flest mulig innlegg?

NOF-styrets beslutning om å melde NOF ut av Sabima har gitt mange innlegg i kommentarspalten, dels fra medlemmer, dels fra ikkemedlemmer. Det er positivt at folk følger med og bryr seg. Geografisk er det ikke vanskelig å konstatere at kommentarene i hovedsak er fra miljøet der Sabima er lokalisert og er en daglig aktør også lokalt. Vitnesbyrdene er ensidig positive for Sabima som samarbeidsaktør. Det er bra.

De aller fleste kommentatorene oppfatter NOF-styrets vedtak som kritikk mot Sabima og at vi ikke ønsker samarbeid og å prioritere vern av biologisk mangfold. Intet er mer feilaktig. Tvert om har styret uttrykt ønske om fortsatt samarbeid, og Sabima på sin side repliserer at også de ønsker et slikt samarbeid. Dette må alle ta på alvor og ha tillit til som ærlig ment fra begge sider. Noe annet vil være å tillegge NOF-styret meninger som ikke finnes, og så skape konflikter ut av det.

Dette gjelder også for de som krever innsyn i, eller leter etter «andre» eller de «virkelige» motivene, eller som beskylder NOFs styre for å være maktsyke og lide av stormannsgalskap. Er det virkelig slik at det forventes vikarierende motiver, og er dette de erfaringene folk har fra NOF?

NOF-styrets spørsmål var: Hvordan kan vi best mulig og på mest rasjonell måte omsette i handling det som er NOFs formål og hvordan kan vi utvikle oss som samfunnsaktør, også inn i beslutninger som gjelder framtiden for vår levende natur. Hva er Sabimas formål?

Formålsparagrafen har to punkter: 1. -skal være et felles talerør for medlemsforeningene i forhold til forvaltningsmyndigheter og politiske miljøer. 2. –skal være en paraplyorganisasjon som arbeider for å styrke og koordinere medlemsforeningenes drift og aktiviteter.

I organisasjonsstrukturen er medlemsforeningene representerte i årsmøtet med to representanter, i rådet med en representant, og de stiller kandidater til valg av styret.

Med Sabima som talerør for organisasjonene fordres en utstrakt dialog mellom representant(er) fra medlemsforeningen og den som skal fremme saken. Tilsvarende må resultatet kommuniseres tilbake til representant for foreningen. Intern kommunikasjon når saken fremmes, vil bare være mulig om også representant fra foreningen er til stede, i så fall dobbelt representasjon. Er dette rasjonell bruk av tid og ressurser?

Skal Sabima styrke og koordinere medlemsforeningenes drift og aktiviteter, vil også det fordre kommunikasjon med foreningene, i tillegg til å synkronisere dem tidsmessig. Dette kan virke aktiviserende og motiverende, men for frivillige og ideelle organisasjoner/interesseorganisasjoner er ofte tids- og mannskapskapasitet minimumsfaktor. Dermed blir spørsmålet det samme som tidligere: Er dette riktig bruk av tid og ressurser? Vi søker etter den korteste og mest effektive vei fra tanke/kunnskap til handling. Har vi kompetanse og kapasitet, må det være en ubestridelig fordel at de som har forutsetning for å bære fram budskapet også får ansvar for å gjøre det. Har vi talerøret selv, trenger vi ikke informere et felles talerør som skal bringe det videre og måtte eventuelt svare på spørsmål som bare den aktuelle foreningen kan besvare.

Sabima har fem ansatte som skal sørve ni organisasjoner og i tillegg tre samarbeidsstilllinger. NOF alene har ti ansatte til å betjene egen organisasjon, og ytterligere én knyttet til underbruk av NOF. Med all respekt for Sabimas kompetanse; det må nødvendigvis være et bredt spekter av fagkunnskap og kapasitet også innen NOFs stab. Vi har arbeidet målbevisst nettopp for å kunne bygge opp dette i staben og sammen med de ressursene som finnes i organisasjonen i form av engasjerte medlemmer og tillitsvalgte. Styrets utgangspunkt er at det mest rasjonelle må være å benytte seg av egne folk framfor å kanalisere det gjennom felles talerør og koordinatorer for aktivitet. Det er ikke spørsmål om det skal samarbeides med andre, men hvordan det best og mest rasjonelt kan gjøres i forhold til innsatsmidlene. Det er viktig å ha klart for seg at det i Sabimas formålsparagraf ikke er nedfelt noen avtale om samarbeid for å oppnå størst mulig effekt og helhetsforståelse i biomangfoldsaker som enmålsetting for organisasjonen. Derfor var NOF-styret enstemmig i sitt vedtak om at et medlemskap i Sabima ut fra foreliggende vedtekter ikke var den mest rasjonelle og beste måte å omsette NOFs målsettinger i handling. Et godt og styrket samarbeid kan likevel skjøttes og videreføres på mange måter slik det gjøres i dag uten at det har medlemskap som forutsetning (jf. Biomangfolddagen, Lilløyplassen, Sabima-seminarer ol.), på samme måte som det skal være naturlig for NOF å samarbeide med andre miljøvernorganisasjoner som heller ikke er medlemmer i Sabima.

I et slikt samarbeid er det at et framtidig NOF skal utvikle seg. De som nå framstiller det som at NOFs styre har valgt bort hensynet til natur og biomangfold, kan umulig ha kjennskap til NOFs forhistorie når det nå argumenteres med at NOF ikke har vært i stand til å tenke helhet eller gidder å engasjere seg i å sikre verdifulle naturområder. Søk i forarbeidene til det som finnes av verneplaner i Norge, det som er utarbeidet av rapporter og materiale på viktige naturtyper, kamper for sikring av klassiske naturdokumenter, Øra, Øyeren, Åkersvika og Tyrifjorden for å konkretisere noen. Dere vil finne NOFs fingeravtrykk og ånd, med økosystemfunksjoner og helhetstenkning som bærebjelker i bakgrunnsmateriale og prosess fram til resultat for svært mange saker. Dette har hele tiden vært nedfelt i NOFs formålsparagraf fra foreningen ble stiftet i 1957:

«Norsk Ornitologisk Forening, foreningen for fuglevern ser som sine viktigste oppgaver:

2.1. Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.

2.2. Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø.

2.3. Å være bindeledd mellom vårt lands fugleinteresserte.

2.4. Å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter»

Dette skal ikke ta æren fra det som er gjort gjennom de siste 16 åra av Sabima, men det må være et krav først å kjenne sin egen historie før man går ut og idioterklærer sine tillitsvalgte og deres forgjengere.

Er så NOF-styrets vedtak en demokratisk avgjørelse som ligger til styrets mandat? Selvfølgelig. Beslutningen om at NOF skulle bli medlem i Sabima ble også fattet av NOFs styre, ikke av årsmøtet, og det ligger i vanlig, demokratisk praksis at det organ som gjør et vedtak, også er det som kan oppheve vedtaket. Seks av seks deltakende styremedlemmer stemte for, den syvende var forhindret fra deltakelse (var i Sør-Amerika).

For NOFs sentralstyre

Alv Ottar Folkestad, sentralstyreleder

(18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Rungende taushet - eller å kunne gi svar i forhold til flest mulig innlegg?

Det hjelper ikke om utmeldingen ligger innenfor styrets mandat. Saken er for viktig til å vedtas uten noen form for demokratisk diskusjon for å peile hva vi i foreningen ønsker. Vi sitter jo helt lamslåtte her! Medlemmene må kunne ha tillit til at de viktigste sakene drøftes først. Utmeldingen bør trekkes tilbake, og saken avgjøres på årsmøtet 2013.

Håkan Billing, leder NOF OA (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Rungende taushet - eller å kunne gi svar i forhold til flest mulig innlegg?

Takk til Alv Ottar Folkestad for hans tilbakemelding. Som vanlig har han saklige og interessante refleksjoner knyttet til sine kommentarer. Til det siste hører hans gjengivelse av og svar på spørsmålet som sentralstyret har stillt seg omkring NOFs formål og SABIMAs formålsparagraf.

Jeg ser at intensjon og ambisjon i ordlyden i SABIMAs formålsparagraf kan oppfattes å ikke legge helt gode premisser for medlemskap for NOF – eller for den saks skyld for andre organisasjoner. De forskjellige medlemsorganisasjonene er jo selvstendige enheter med egen faglighet og integritet å ta vare på.

Men å si opp medlemskapet uten en foregående diskusjon med SABIMA for å klagjøre evt. sider ved formålsparagrafen som gjør medlemskap problematisk, om nå det var utslagsgivende, ville være på sin plass. Og det kunne vært sett på hvordan man best kunne få noe igjen for innsatsen, til nytte for alle parter. For jeg mener at vi må ha et forum som står for en helhetlig tenking om forvaltning og bevaring av biologisk mangfold. SABIMA er etter mitt skjønn en aktør som så langt har ivaretatt disse interessene på en god måte. Og enn så lenge mener jeg at det er viktig at NOF er en integrert del av et slikt forum.

Det var styret i som i sin tid meldte NOF inn i SABIMA. I det persepektivet er det nok riktig at nåværende sentralstyre kan melde NOF ut av samarbeidsforumet. Det er imidlertid et poeng i at det hadde vært mulig å peile stemingen blant medlemmene på forhånd.

Jann-Oskar Granheim (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble For eller imot - dette er ikke problemet

Vi diskuterer her om det er rett eller galt å være medlem i Sabima.

Det er ikke den debatten som vil løse situasjonen som har oppstått.

Det er nå faktisk slik at denne utmeldelsen har ikke foregått på en organisatorisk korrekt måte, ergo kan den umulig bli stående.

La heller dette bli starten på en debatt og en prosess hvor man til slutt kan stemme over medlemskapet på årsmøtet i 2013.

Da har alle hatt en mulighet til å bli uttale seg, i tillegg til at man kan sette seg ordentlig inn i alle sider av saken.

Hvis flertallet ønsker å melde ut NOF etter en avstemning, må alle respektere det på lik linje som hvis flertallet skulle stemme for videre medlemskap.

Det er opp til hver enkelt å akseptere flertallet og forbli medlem, eller melde seg ut; men med statlige midler skal alle ha retten og muligheten til å være med å påvirke utfallet av valget.

Øyvind Enger (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Fellesskap gir styrke

Eg er sterkt mot at NOF melder seg ut av SABIMA. Eg tviler sterkt på at NOFs medlemskap i SABIMA har svekka profileringa av NOF; heller tvertimot. Både media, styresmakter og delvis opinionen er interessert i kva paraplyorganisasjonar som representerer mange medlemmer står for i konkrete enkeltsaker. Derfor blir SABIMA ofte kontakta i konfliktsaker, men det betyr jo ikkje at NOF er usynlige.

SABIMA sørger for medieoppslag også om saker som er viktige for NOF, og har også lettare for å få til møte med storting og regjering og få løfta saker opp på den politiske dagsorden.

Samtidig er det slik at organisasjonar med liknande interesser bør stå saman. Alle SABIMAs medlemsorganisasjonar er opptatt av biologisk mangfald, og fuglefaunaen er avhengig av at resten av økosystemet (med insekt, planter, sopp, vassfauna, pattedyr osv) fungerer. Derfor står vi mye sterkare når vi i eit samarbeid via SABIMA fremjer saker som truger fugleartar/lokalitetar, men der også resten av biomangfaldet kan bli skadelidande.

At NOF er med i SABIMA betyr definitivt ikkje at NOF blir nekta å flagge eigne saker. F.eks. i kampen mot vindturbinane på Smøla var det NOF som fronta saka i samarbeid med bl.a. Naturvernforbundet og Turistforeningen. Her er det etter mitt syn ikkje snakk om noe anten eller. Og det går veldig godt an å vere medlem av både SABIMA og BirdLife International.

Om NOFs styre oppriktig meiner at SABIMA i for liten grad profilerer medlemsorganisasjonane i sitt daglige arbeid, må jo NOF sentralt formidle dette til SABIMA og arbeide for endra praksis, ikkje melde seg ut og dermed miste muligheiten for å gjere SABIMA enda betre.

Jan Olav Nybo (NOF-medlem i over 30 år) (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Og splittelse kan virke svekkende

Gode synspunkter fra Jan Olav Nybo. Vil gjerne også føye til bekymring om hvilke signaler vi nå sender til det politiske miljøet i Norge: At SABIMA muligens kan fremstå svekket som en følge av NOFs utmelding er en viktig side av saken, men fra NOFs eget ståsted kan vi også miste tillit hos de som er avgjørende beslutningstagere i miljøsaker i Norge (ikke bare for Østlandet), ved å vise oss uinteressert i å være med i en samlet paraplyorganisasjon.

Ser også verdien at vi kan benytte oss av den kompetansen SABIMA har i å drive aktiv lobbyvirksomhet overfor de før nevnte beslutningstagere.

Christine Sunding (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SABIMA

At NOF har meldt seg ut fra samarbeidet med SABIMA vil utvilsomt svekke mulighetene for å påvirke i store og viktig saker, i hvert fall de som omfatter fuglers livsmiljø.

SABIMA er meget dyktige til å se de økologiske sammenhengene, og større saker i et helhetlig perspektiv. De er dyktige ambassadører for alle sine medlemsorganisasjoner, og de blir lyttet til. De representerer NOF og de andre organisasjonene i fora som NOF ikke deltar i per i dag, og jeg tillater meg å tvile på at NOF nå kommer til å stille med egne representanter i disse. Det er definitivt behov for en slagkraftig aktør som SABIMA som kan fronte felles saker.

Dette var en skuffende, og lite klok avgjørelse av NOFs hovedstyre.

Helge B. Pedersen (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Historieløst av NOF

Hadde også vondt å tro at det var sant at NOF vil melde seg ut av NOF. Var selv NOF representant i SABIMA fra oppstarten og har også vært rådsleder i 6 år. Føler derfor at jeg har et visst grunnlag for å uttale meg om saken.

Jeg har vondt for å se hva NOF skal tjene på å melde seg ut. Organisasjonen har utvilsomt høy kompetanse i sitt sekretariat, men når det gjelder arbeid mot politiske myndigheter som storting og regjering samt aktuelle departementer, kan ikke NOF måle seg med SABIMA. Det er nok å nevne den Naturmangfoldloven, Artsdatabanken (der SABIMA hadde avgjørende betydning for opprettelsen) og diverse stortingsmeldinger om Rikets miljøtilstand hvor SABIMA har "lobbet" inn viktige tillegg/endringer. Uten SABIMAs innsats ville trolig resultatet av disse sakene sett anerledes ut. NOF og SABIMA har kompetanse som utfyller hverandre, og best nytte av dette får en utvilsomt med NOF som en del av SABIMA.

Et av NOFs argumenter for å melde seg ut var ønsket om en sterkere profilering seg som frittstående organisasjon. Men jeg klarer ikke å se på hvilken måte NOF kan profilere seg på som en ikke kunne gjort som medlem av SABIMA. Hvis en hadde tatt seg bryet med å diskutere eventuelle problemer med SABIMA, burde det vært mulig å finne felles løsninger. Men det kan nesten se ut som at NOF har blitt så blindet av egen fortreffelighet at de ikke ser det formålstjenlig.

Jeg håper inderlig at NOF tar en ny vurdering av saken, og drøfter den med SABIMA. Det er viktig for både NOF og SABIMA.

Det er

Frode Nordang Bye (18.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Birdlife.com

Enig med Helge B. og alle fortvilte

skjønner ikke retorikken i avgjørelsen..

Birdlife. internarsjonal står jo under paraply 4org.(flora/fauna,Wildlife,consevation) CLP (consevation leadership program)

tidligere BP

Står vi med ett veiskille? i nof

Klassisk naturvern kontra reppererende naturvern.

ordlyd i Barentshav.. "bør" ikke åpnes for oljeleting. "må"? 1 svar..

Busniss as usual ?

(19.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ut av Sabima?

Da må vel halvparten av de som er medlemmer av NOF melde seg ut, da, slik at styrkeforholdet mellom NOF og SABIMA utjevnes? En egoistisk og uklok beslutning er tatt!

Dag Holtan (19.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Kommentar fra NOF OA

Styret i NOF OA har i dag sendt et brev om denne saken til NOFs sentralstyre. Brevet er å finne i vårt saksarkiv:

nofoa.no

NOF OA sendte også i går en e-post til sentralstyret, hvor vi ba om å få tilsendt kopi av styreinnkalling, sakspapirer og styremøtereferat. I tillegg har vi bedt om å få vite hvor mange som har blitt gjort kjent med denne saken i forkant av styremøtet, hvor mange som har deltatt i diskusjonen, og i hvor lang tid i forkant av styremøtet som saken har vært forhåndsdiskutert.

Vi avventer svar fra sentralstyret.

Et medlem av NOF OA har på eget initiativ startet et opprop om denne saken på vårt åpne diskusjonsforum OAfugl:

nofoa.no

Håkan Billing, leder NOF OA (19.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Dette var jo trist!

Jeg registrerer med tristhet at NOF går ut av SABIMA-paraplyen. Selv om jeg ikke er NOF-medlem og heller ikke jobber med fugl, kjenner jeg flere i organisasjonen og har hatt ett godt samarbeid med NOF Troms og har hatt god nytte av deres medlemmer og kunnskaper i mitt arbeide i Midt-Troms Museum.

Jeg er levende opptatt av naturvern og som flere har vært inne på har vi ett relativt lite miljø av naturvernorgnasisasjoner i Norge og disse har ofte avgrensede interesse- og kunskapsområder og noe de ofte mangler er kunnskaper og kontakter som kan kommunisere direkte med forvaltningsmyndighetene, spesielt den politiske delen. Det er her SABIMA er så gode å ha; jeg har blitt kjent med organisasjonen gjennom flere seminarer, møter og diverse treff og man kan sikkert si mye om dem, men de kan dette med lobbyvirksomhet og de har ett veldig godt nettverk på tinget og andre steder og ikke minst svært fod erfaring med slikt politisk arbeide. Det er min oppfatning at mange av organisasjonene tilsluttet SABIMA mangler dette, i hvert fall i samme grad.

Derfor behøver vi en slik paraplyorganisasjon og NOF utmeldelse vil etter mitt skjønn uten tvil svekke arbeidet for biologisk mangfold. SOm andre folk har politikere begrenset tid og evne til å forholde seg tl mange ulike aktører og jeg tror at dersom NOF nå vil ha en sterke egenprofil på miljøarbeid så vil de gjøre det vanskeligere for politkere og forvaltningsmyndigheter å forholde seg til natur- og naturvernorgainsasjonene i Norge. En stor aktør som forsøke å posisjonere seg i tillegg til SABIMA vil vi ikke være tjent med.

Det er også trist ettersom fugl ofte blir brukt som kriterium for biologisk mangfold og veridsetting av dette i mange kommuners kartleggingsarbeid av biomangfold (spesielt ettersom data på andre dyregrupper ofte mangler). Man kan derfor risikere at forvaltningsmyndigheter vil velge å forholde seg til enten NOF eller SABIMA i spørsmål om biologisk mangfold.

Ingve Birkeland og andre peker på at SABIMA har vært fraværende fra regioner utenom Oslogryta. Som hjemmehørende i Troms er jeg ikke uenig i dette, men jeg tror ikke veien å gå er å melde seg ut av organisasjonen. Man burde heller rette ett påtrykk for å organisasjonen mer aktiv utenfor Østlandsområdet. Dette har jo også skjedd i det siste, med flere SABIMA-kurs over det ganske land, inkludert Tromsø! Jeg vil også peke på at en slik geografisk skjeivhet i aktivitetsnivå nødvendigvis vil finne sted i ett landstrakt land som Norge med store skjevheter i befolkningstetthet og lange reisetider mellom landsdelene.

Jeg tror ikke det står på viljen hos SABIMA, men snarere tid og andre ressurser. Da jeg ønsket SABIMAs tilstedeværelse i ett seminar jeg var med å arrangerte i Trondheim var det ikke vanskelig å få dem til å reise nord av Sinsenkrysset! Jeg tror det også handler om at medlemsorganisasjonene blir flinkere til å bruke SABIMA!

Jeg håper NOF vil revudere sin avgjørelse. Vi kommer i årene som kommer til å få flere svært sensitive og vanskelige miljøsaker, det tror jeg alle er klar over, og da må vi etter mitt skjønn stå sammen og vi har altså allerede SABIMA som en slik god og innarbeidet frontorganisasjon.

Mvh,

Kjetil Åkra

Konservator i zoologi,

Midt-Troms Museum

Kjetil Åkra (19.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Paraplyorganisasjon i Sverige

Kan noen svare meg på om Sverige har en tilsvarende paraplyorganisasjon med fokus på biologisk mangfold av samme format som SABIMA?

Alf Tore Mjøs (19.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Paraplyorganisasjon i Sverige

Så vidt jeg vet er det ikke lignende "biomangfold-paraplyer" i andre land. SABIMA var med på å skrive om norske paraplyorganisasjoner med støtte fra Miljøverndepartementet, med tanke på å eksportere konseptet - kanskje særlig til EUs nye medlemsland, med støttemuligheter gjennom EØS-midlene. Resultatene er presentert her: www.regjeringen.no

Christian Steel (20.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Skuffende og urovekkende utmeldelse av NOF fra Sabima

Jeg ønsker med dette å slutte meg til de som er skuffet over NOF sin utmeldelse fra Sabima. Skuffet over at dette virker å være gjort som et ensidig initiativ fra sentralstyret, uten en bred intern debatt i NOF og uten en god dialog på forhånd med Sabima.

Og jeg er bekymret for hvilke signaler dette sender til politikere og forvaltningen. Det kan godt være at intensjonene fra sentralstyret i NOF bare er å få det som etter deres syn er en mer rasjonell måte å fremme NOF sine syn og formål. Men, det viktige her er ikke hva som er sentralstyret sine tanker bak handlingen, men hvordan dette blir oppfattet utad. Og det er ingen tro at det bare er mange medlemmer av NOF som oppfatter dette som en sneversynt og lite gjennomtenkt handling fra styret sin side, med grunnlag i en uklart formulert misnøye med Sabima. Det vil også mange andre gjøre, og de vil ikke oppfatte dette som at miljøorganisasjonene nå kommer til å stå mer samlet og sterkere utad. Tvert imot vil dette bli utvetydig tolket som at det er en klar splittelse mellom de sentrale organisasjonene som arbeider med bevaring av biologisk mangfold. Og splittede organisasjoner er det lett å ignorere, enten en er tilhenger eller motstander av dem.

Hadde dette enda vært etter en lengre, grundig debatt i NOF, og som en klar start på en ny, gjennomarbeidet strategi. Tvert imot skjer det bare noen uker før årsmøtet, der en mangeårig leder har annonsert sin avgang. Ingen som er vant med å tolke signaler vil oppfatte dette positivt. Det vil utvilsomt svekke Sabima som en paraplyorganisasjon for foreningene som arbeider med bevaring av biologisk mangfold, men i enda sterkere grad vil det svekke NOF som en ryddig og konstruktiv aktør innenfor norsk miljøbevegelse.

Jeg håper virkelig at det på årsmøtet blir en ryddig og gjennomtenkt diskusjon av dette vedtaket, og at de er fornuftige nok til å omgjøre det med umiddelbar virkning.

Geir Gaarder (19.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Skuffet medlem

Håper virkelig denne avgjørelsen får en ny vurdering. Det fortjener norsk natur.

Bjørn Rangbru (19.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Henvendelsen fra NOF OA

NOF OA har i følge kommentar i går sendt en forespørsel pr e-post til sentralstyret om saksgangen i forbindelse med utmeldingen fra SABIMA. Spørsmålene de reiser er interessante, og informasjon om saksgangene er viktig, fordi det berører ofte etterlyst kommunikasjon og åpenhet mellom sentralstyret og medlemmene. Jeg forventer derfor at sentralstyret snarligst kommer med sin tilbakemelding, og at den legges ut på dette forumet.

Jann-Oskar Granheim (20.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Betenkt trønder

Jeg er betenkt over at NOF har besluttet å melde seg ut av SABIMA. Det får ikke hjelpe at NOF i historisk perspektiv har klart seg godt alene i mange sammenhenger. NOF og SABIMA har en felles målsetting om å bevare det som er igjen av det biologiske mangfoldet, og følgelig synes jeg det er beklagelig at NOF melder seg ut tilsynelatende på bakgrunn av den organisatoriske flyten, tyngden til NOF vs de andre særorganisasjonene eller hva det måtte være, mellom NOF og SABIMA. Organisasjonsutvikling internt og mellom organisasjonene kan løse opp i dette. Når det kommer til bevaring av områder, vil det ofte være et sterkt samsvar mellom f.eks ornitologiske, entomologiske og botaniske kvaliteter, og her vil SABIMA etter mitt syn være det perfekte talerør både rent faglig og i lobbyrommet. For å sette det på spissen: Spettelia med hvitryggspetten, den sjeldne trebukken og orkideen tror jeg har best av en grundigere økologisk fundert uttalelse fra SABIMA, og hvor kanskje alle særorganisasjonene har vært involvert på forhånd. Jeg er også bekymret for SABIMAS ve og vel når den største særorganisasjonen går ut.

Tore Reinsborg, Trøndelag (20.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Betenkt sørlending, bosatt i Rogaland

Jeg har tidligere uttrykt min støtte til de som har kritisert utmeldelsen. Etter det har Alf Ottar Folkestad, Alf Tore mjøs + noen til, argumentert for utmeldelsen. Synes det er bra å få ulike argumenter på bordet. Disse har likekevel ikke fått meg til å skifte mening. Jeg mener fortsatt at NOF burde blitt værende i Sabima. De viktigste argumentene for å bli værende i Sabima er de Tore Reinsborg gjør rede for over her.

Er godt mulig styre er i sinn fulle rett til å melde NOF ut. Men jeg synes den massive motstanden som kommer fram her (og ikke bare fra østlendinger), gjør at de i de minste bør revurdere utmeldelsen. Få alle saker på bordet, og sett i gang en demokratisk prosess. Så mye kan det da ikke haste?

Om konklusjonen da også blir utmeldelse, vil jeg respektere dette. Utmeldelse av NOF er uaktuelt for min del. Akkurrat som jeg vil fortsette å være medlem i både NZF og Norsk entomologisk forening.

Øyvind Nyvold Larsen (20.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Betenkt sørlending, bosatt i Rogaland

Jeg har egentlig ingen sterke følelser for om NOF bør befinne seg utenfor eller innunder SABIMA-paraplyen, jeg har vel mest engasjert meg i debatten fordi jeg mener den unisone kritikken av dette vedtaket er dårlig begrunnet. SABIMA kommer ikke til å knekke ryggen pga at NOF melder seg ut, som de også skriver i sitt brev til NOF så har de fremdeles 99% av biomangfoldet under sin paraply og ingen mangel på oppgaver å jobbe med. Selv om NOF ønsker å fronte sine saker fra egen plattform, så kommer SABIMA til å jobbe videre på samme måten som før, med bevaring av biologisk mangfold i bredt perspektiv. Det er jo heller ingenting som hindrer SABIMA i å inkludere ornitologien i sine saker når det er formålstjenlig, NOF har ikke monopol på fuglene.

Om det kommer innspill fra en "samlet miljøbevegelse" eller fra to eller tre ulike organisasjoner betyr vel lite i de fleste saker. SABIMA favner uansett ikke om alle organisasjoner som jobber med biologisk mangfold, verken med eller uten NOF. Noen ganger kan det trolig gavne en sak at flere organsisasjoner fremsetter gode argumenter med litt ulik vinkling, det oppfattes gjerne som et større engasjement når innspillene blir flere.

Det er mange som tar til orde for at NOFs utmelding av SABIMA vil skade miljøsaken i Norge, og at arbeidet for bevaring av biologisk mangfold vil bli skadelidene. Jeg vil gjerne høre en bedre begrunnelse for hvorfor. Jeg kjøper ikke argumenter om at politikere eller direktorater ikke orker/klarer å forholde seg til mer enn en aktør i miljøbevegelsen, eller at man skal oppfatte NOF og SABIMA som konkurrenter.

I Sverige har man ikke noen paraplyorganisasjon som jobber for biologisk mangfold, der jobber alle interesseorganisasjonene for seg og har sine ansvarsområder bl.a i forhold til Artdatabanken og Artportalen. Det er vel ingen som er ved sine fulle fem som vil hevde at ikke Sverige tar dette med biologisk mangfold på alvor?? De ligger jo milevis foran Norge både med hensyn på kunnskap, artsforvaltning og økosystemtenkning. Der klarer tydeligvis besluttende organer å forholde seg til mange organisasjoner, jeg tror det er et dårlig signal å sende til våre politikere at deres evne til å kommunikasjon skulle være vesentlig svakere enn hos våre svenske naboer.

Alf Tore Mjøs (20.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Betenkt sørlending, bosatt i Rogaland

Slik jeg har forstått det fra Christian Steels siste innlegg så jobbes det, etter initiativ fra Miljøverndepartemenet, med å se på mulighetene for å videreføre SABIMA-modellen utenfor Norges grenser.

Det at Sverige ikke har en paraplyorganisajon av samme slag per i dag, er ikke nødvendigvis begrunnet i at de ikke ønsker det. Jeg sitter tvertimot med oppfatningen at det er et savn, både i Sverige og flere andre land.

Håkan Billing (20.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Betenkt sørlending, bosatt i Rogaland

Synes kanskje det er NOF som bør argumentere bedre for hvorfor man melder seg ut. Med utmeldingen av SABIMA melder også NOF seg ut av den viktigste arenaen for naturvernarbeidet i Norge, nemlig den nasjonale politiske arenaen. NOF vil aldri klare å følge opp arbeidet mot politiske prosesser og beslutninger i Storting, regjering og departement i samme grad som frittstående organisasjon som gjennom SABIMA. Hvis NOF har som mål å fortsatt være en naturvernorganisasjon bør en holde fast ved SABIMA-samarbeidet. Det bør være argument godt nok.

Frode Nordang Bye (21.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble betenkt sørlending

Enig med Øyvind Nyvold Larsen og alle andre skuffede

"Miljøbevegelsen" bør stå samlet ikke spredt

Geir Gaarder sier det godt , skal NOF være "ryddig og konstruktiv

aktør innen for Norsk miljøbevegelse" kan de ikke hoppe hit og dit .

Når det gjelder SOF så vet jeg iallefall at på skog har de tett sammarbeid

med WWF og Miljøforbundet jordens venner i FCS samskog

Vi står framfor en gigant oppgave på skog i norge. barskogvern?,levende skog? sammarbeid?

sammhold gir styrke og vekst (birdlife i CLP)

Geir Sverre Grimsby (20.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Viktig, men...

Jeg vil på ingen måte si at dette ikke er en viktig debatt, og det er strålende at folk engasjerer seg.

Et sidespor kanskje, men jeg ikke unngå å undre meg over at: Aldri er engasjementet større enn når vi "krangler" internt. Miljøpolitisk er vel standpunktet til de som engasjerer seg her inkludert organsisasjonene NOF og SABIMA mikroskopisk forskjellig. Tror det hadde vært magisk hva vi kunne oppnådd om man kunne samlet opp all denne energien som kommer frem i slike "interne saker" til kjempe mer mot krefter og utvikling som skiller oss og de andre aktørene i samfunnet, som tydeligvis ikkeengasjerer i samme måte.

Jan Erik Røer (21.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Viktig, men...

Mange av de som engasjerer seg i denne debatten er jo nettopp slike som "..kjemper mot krefter og utvikling som skiller oss og de andre aktørene i samfunnet,". Og bruker mye av sin tid på det. Akkurat dette poenget burde bekymre NOFs sentralstyre.

Arne Heggland (22.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Merkelig argumentasjon

Man melder seg heller ikke ut av politiske partier man er enig med, i den tro at det skal bli enklere å bli hørt med bare sin egen stemme. Kanskje enklere enn å si det gjennom partiet, men det blir med en langt tynnere stemme. Samarbeid er avgjørende.

Jeg forstår heller ikke at NOF-styret fremdeles forventer å få de samme godene, som gratis kurs fra SABIMA, uten å selv være medlem. NOF utgjør ca. 50% av medlemsmassen i SABIMA, og SABIMA vil utvilsomt bli svekket om NOF går ut. Det samme blir NOF og naturens stemme.

Skal NOF nå også melde seg ut av FNF (Forum for natur og friluftsliv)?

Erik Brenna, Trondheim (tidl. Østlandet) (21.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Samarbeid gir styrke

En liten kommentar for et eldre medlem i NOF. Nå redusert til medlemsskap i Rogalandsavdelingen. Dersom sentralstyret etterhvert har følt seg litt ubekvem under SABIMA paraplyen, og manglet "luft under vingene" burde det vel vært mest naturlig først å ta dette opp med SABIMA for å drøfte situasjonen, og forsøke å forhandle seg frem til en ordning der NOF kunne markere seg både med større tyngde og en klarere profil utad under samarbeids paraplyen. Tror neppen dette ville vært noe stort problem for SABIMA. Kanskje verdt et forsøk Alv Ottar Folkestad ?

Erling Sømme Kielland

Medlem siden 1957. Stolt innehaver av NOF medlemsmerke nr 19.

Erling Sømme Kielland (22.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hvor blir det av sentralstyrets engasjement?

Jeg synes at sentralstyret trenger lang tid for å gi tilbakekemelding på henvendelser vedr. prosessen rundt utmeldelsen. Styreleders innlegg tidligere på dette forumet gir ikke all informasjon som etterspørres. Mangelen på respons og engasjement fra sentralstyrets side kan også reise spørsmål som det ikke bør være grunn til å reise i organisasjonen vår. Det forteller oss at forsøk på evt. å tie saken i hjel, vil være en meget uheldig måte å behandle medlemmene på.

Jeg ber derfor om at sentralstyret snarest, og i dette forumet, redegjør for følgende:

1. Hvem og/eller hva initierte utmeldelsen, og på hvilket grunnlag?

2. Jeg går ut fra at en så stor avgjørelse ikke har vært behandlet som en hastesak. Sentralstyret må derfor redegjøre for når prosessen ble satt i gang, og hvorfor den ikke finnes i noe referat fra styremøtene.

3. Det er blitt meg fortalt at NOFs representant i SABIMA ikke ble underrettet på forhånd. Hvorfor?

4. Hvorfor ble det ikke gjennomført drøftinger med SABIMA?

5. Mange av NOFs medlemmer er også medlemmer i flere av SABIMAS medlemsorganisasjoner ut fra en generell naturinteresse og et helhetspersepektiv på forvatningen av biologisk mangfold. Medlemskap i SABIMA bidrar til å styrke helhetstenkingen. Jeg vild erfor gjerne vite om NOFs rolle som den største enkeltorganisasjonen i SABIMA ble sett i sammenheng med de andre organisasjonene, og hvilken rolle NOF ble tillagt?

Jeg har tidligere gitt uttrykk for at jeg ikke er bekvem med utmeldelsen, og det er tydelig at jeg ikke er alene om det. Bedre blir det ikke så lenge spørsmålene ovenfor ikke blir besvart. Sentralstyrets åpenlyst manglende engasjement og vilje til å svare på NOF OAs henvendelse til sentralstyret 18. mars, er også mer enn uheldig sett i lys av at NOF skal være en åpen og inkluderende medlemsorganisasjon.

Denne saken er så viktig at sentralstyret må vurdere å trekke utmeldelsen tilbake for å kjøre den åpne prosessen som engasjementet på forumet tyder på at den krever. Det vil i så fall bli en viktig sak for det nye styret som skal velges på årsmøtet i april.

Jann-Oskar Granheim (23.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hvor blir det av sentralstyrets engasjement?

Det er 10.000 medlemmer i NOF, og det er noen titalls medlemmer som har signalisert sin misnøye med dette vedtaket. Det er en kjent sak at de misfornøye skriker ut i langt større grad enn dem som er enig. Samtlige av dem jeg har snakket med om denne saken, flere profilerte NOF-ere, er enig i utmeldelsen. Men de skriver dessverre ikke det i dette debattforumet. Underskriftskampanjen til OAfugl MOT utmeldingen har etter en uke (link lenger oppe i tråden) fått 53 signaturer, imponernede 0,5% av medlemsmassen til NOF. Det tyder vel ikke akkurat på at dem som roper høyt mot umeldelsesvedtaket representerer noen majoritet i medlemsmassen.

Jeg synes Alv Ottar Folkestad har redegjort i tilstrekkelig grad for bakgrunnen for utmeldingen. Jeg synes definitivt ikke at du skal få svar på HVEM som har kommet med dette forslaget, slik at du og andre skal få anledning til å starte en PERSONLIG heksejakt på vedkommende. Du får nøye deg med opplysningen om at vedtaket var enstemmig, mer en det bør du definitivt ikke ha kunnskap om slik jeg ser det.

Medlemskap eller ikke medlemskap i SABIMA er ingen ny problemstilling. Hvor vidt det har vært diskutert i styret tildigere aner jeg ikke, men det har i alle fall vært diskutert lenger "nedover i rekkene" i organisasjonen. Synliggjøring/usynliggjøring av NOF under SABIMA-paraplyen har vært et tema man har diskutert. Og nei, du får ikke vite HVEM som har vært så syndig å prate om dette......

Alf Tore Mjøs (23.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Hvor blir det av sentralstyrets engasjement?

Skjønner. Du er enig i utmeldelsen, og da får ingen annen lov til å mene noe annet. Din skriking er rettferdiget, men ikke andres. Hvis noen stiller kritiske spørsmål, men du mener at det ikke er berettiget, da fortjener man ikke å få svar. Skjønner.

Mesteparten av medlemsmassen er ikke aktivt engasjert i foreningen. Kun en bitte liten del kommer på ekskursjoner og medlemsmøter, og de stemmer ikke på årsmøter. Ikke følger de med på verken birdlife.no eller andre nettsteder om fugl. Likevel drar du disse inaktive medlemmene, som ikke en gang vet at NOF er utmeldt av SABIMA, inn i både debatten og statistikken.

Her er en annen modell: NOF OA har ca. 1200 medlemmer. Fremmøterekord på en ekskursjon er ca. 80. Det er under 7 prosent av medlemsmassen, ergo er 93 prosent av NOF OAs medlemmer mot at det holdes ekskursjoner. De som er for har dermed bare å holde kjeften sin.

Misbruker du statistikk på samme måte når du jobber med fugl?

Håkan Billing (24.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Hvor blir det av sentralstyrets engasjement?

Som jeg har skrevet i et annet innlegg så bryr jeg meg ikke veldig mye om hvor vidt NOF er inne eller ute av SABIMA. Men jeg bryr meg om det som skjer i etterkant av dette vedtaket, nemlig den massive kritikken som med argumenter som etter min mening er dårlig rotfestet i virkeligheten. Folk argumenterer ut i fra at vedtaket er ensbetydende med at arbeidet med biologisk mangfold svekkes, og at NOFs utmeldelse av SABIMA svekker både SABIMA og arbeidet med vern av biologisk mangfold i Norge. SABIMA selv mener seg fullstendig friskmeldt (jfr. brev i NOF), men verken den opplysningen eller NOFs intensjoner om et fortsatt godt samarbeid med SABIMA ser ut til å dempe dommedagsprofetiene. Preller av som vann på gåsa, for å bruke et godt ornitologisk uttrykk.

Så et svar til Håken Billing sine skriverier:

"Skjønner. Du er enig i utmeldelsen, og da får ingen annen lov til å mene noe annet. Din skriking er rettferdiget, men ikke andres. Hvis noen stiller kritiske spørsmål, men du mener at det ikke er berettiget, da fortjener man ikke å få svar. Skjønner."

Nei, jeg tror ikke du skjønner noen ting. Hvorfor tar du det fra? Det er fint om du kan argumentere på sak, og ikke gå til personangrep på dem som argumenterer på en anne måte enn deg selv. Du prøver å tillegge meg negative holdninger som at jeg ikke tillater andres meninger - jeg argumenterer for saken SLIK JEG SER DEN, så får du argumentere for saken SLIK DU SER DEN. Du har tidlgere i debatten stått fem som en moralens vokter i henhold til ordbruk, riktig nok bare ordbruken til dem som er uenig med deg. Dine meddebattanter kan tydeligvis komme med både injurierende påstander og sammenligne NOFs styreleder med Stalin, uten av det ser ut til å bry deg. Greit, bare fortsett slik, det bryr ikke meg. Men det er på tide at du klatrer ned fra din høye hest, og slutter å moralisere over andres ordbruk og debatteknikk.

Jeg ville forøvrig aldri ha benevnt de omtalte tallene som STATISTIKK, det er det du som gjør. Det er TALL, ikke noe mer. Men det er tall som har relevans i denne debatten, siden dette har vært en stor "snakkis" i det ornitologiske miljøet den siste uken så ville jeg forventet at den nevnte underskriftskampanjen hadde fått mye større oppslutning dersom motstanden mot dette vedtaket "gjennomsyret" medlemsmassen.

Alf Tore Mjøs (24.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: SV: Hvor blir det av sentralstyrets engasjement?

Jeg var nok litt provokativ, men det var mest av nysgjerrighet :)

Håkan Billing (24.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Vi tenger Sabimas kompetanse!

Det er for undertegnede uforståelig at en utmeldelse kunne skje, uten at medlemmer og lokal- og fylkeslag får mulighet til å uttale seg i forkant. Et begrep som stalinisme er kanskje på sin plass?

NOF som organisasjon vil aldri noen gang kunne ha mulighet til å ersatte Sabimas rolle som opplysningsorgan i kampen for å bevare biologisk mangfold. Ut fra en helhetlig tankegang blir 'fugleperspektivet' alt for snevert, siden det handler om ivareta økosystemene i vid forstand.

Sabima har arrangert og fortsetter å arrangere seminarer over hele landet og skolerer medlemsorgaisasjonene i lovverk, saksbehandling og i strategisk tenkning med sikte på bevaring av biomangfoldet. Jeg har ingen tro på at NOF som organiasjon noen gang vil klare noe tilsvarende. Derfor bes sentralstyret om å trekke tilbake denne utmeldelsen snarest, slik at Sabimas kompetanse kommer medlemmene i NOF til gode.

Jostein Lorås (23.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Sensur er ikke alltid så bra, ei heller taushet

Ja, og her var man virkelig hårsåre, dere ... i det replikken min fra i går i dag er fjernet fra disse sidene. Det hadde jeg faktisk ikke ventet. En ting er at man fra tid til annen skriver friskt, kanskje heller ikke alltid etter en mulig usynlig, akseptert norm, og sauser sammen en haug med Ibsen-sitater, men uansett ville vel salig Ibsen smilt fra sin grav over at hans tekster fremdeles er egnet til å ergre!? Såpass burde man kanskje tåle også i NOF, spesielt når man står fram under eget navn. Eller hvordan er det med takhøyden? For ordens skyld har jeg til opplysning lest og forstått retningslinjene for kommentarer. Om noen der ute så på mitt poetiske innlegg som personangrep eller trakassering - vel, det finnes andre muligheter.

Uansett er jeg for egen del ikke interessert i å stå i NOF dersom NOF ikke står i SABIMA. Sopp- og Nyttevekstforeningen og Botanisk forening fungerer fint for meg slik det er. Under SABIMAS paraply!

Dag Holtan (23.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Sensur er ikke alltid så bra, ei heller taushet

Jeg har også merket meg at din kommentar ble sensurert. Litt hårsår reaksjon var det kanskje, selv om det var litt harde ordelag i noen setninger. Samtidig pøses det nå på med andre nyheter i et tempo som jeg aldri har sett før på birdlife.no. Det er i og for seg flott at NOF har bestemt seg for å servere nyheter enda hurtigere, og det må NOF mer enn gjerne fortsette med :)

«SABIMA-saken» har nå snart 100 kommentarer. Det viser til et usedvanlig stort engasjement hos både medlemmer og andre. Men snart er saken skyvet ut fra forsiden. Jeg håper at sekretariatet/webansvarlig viser forståelse for at dette er mer enn bare en vanlig nyhetssak på birdlife.no, og sørger for at nyhetsinnlegget og denne tilhørende diskusjonstråden ligger fremme på forsiden som et fast innslag i en tid fremover.

Det synes jeg er et rimelig og modest ønske.

Håkan Billing (23.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Sensur er ikke alltid så bra, ei heller taushet

Har også merket en påfallende økt frekvens av nyhetssaker - at NOF nå tydeligvis satser på en høyere produksjon av nyhetssaker på nettsiden er bra og vil bidra til at siden blir enda oftere besøkt... Jeg tar det for gitt at det ikke er ett blaff av skrivelyst eller ett forsøk på å presse SABIMAsaken ut av forsiden...

At innlegg sensureres av webmaster/NOF og slettes er ikke ikke bra... innlegget var godt skrevet om enn litt uvanlig i formen - det som kunne vært sensurert eller "utelatt" om noe var siste setning...

Jeg antar at ett eller annet i innlegget traff noe / eller noen som med letthet kunne hevet seg over hva det nå var som ikke falt i smak... Ordlyd i denne tråden (og forsåvidt gjeldende post) har vært overraskende behersket og saklig i tonen sammenlignet med det gjengse forumspråk man ser ellers....

Johnny R. Pedersen (24.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Demokrati, sensur og medlemsskap?

Jeg mener at både NOF og SABIMA er viktige samfunnsaktører som trenger å være synlige i den politiske debatten. Men jeg har ingen formening om NOF bør stå under SABIMA eller ved siden. Det har jeg rett og slett for lite erfaring og innsikt i.

Det er åpenbart at en tett sammenslutning er viktig for mange i det sentrale østlandsområdet, mens tonen ser ut til å være noe mer dempet og delt i resten av landet. Sentralstyret har uansett fattet et vedtak som jeg regner med er nøye gjennomtenkt og ment å være til det beste for NOF.

Men jeg reagerer på den tonen og og en del av argumentasjonen som kommer frem i denne debattråden.

Det er tull å anklage NOF for manglende demokrati. I et demokratisk system har man styrende organer som fatter de aller fleste enkeltvedtak i tråd med gjeldende lover og vedtekter. Det er ikke slik at man kan kreve folkeavstemming eller fullt innsyn i en detaljert saksgang bare fordi man er uenig. Dersom man misliker de styrende organer kan man jobbe for endringer ved valg. De som anklager NOF for ikke å ha handlet demokratisk i denne saken har dessverre liten innsikt i hva et demokrati faktisk er (og med demokrati mener man normalt underforstått et representativt demokrati).

Flere har truet med at de vil melde seg ut av NOF pga dette. Da lurer jeg på hvorfor man i det hele tatt er medlem av NOF. Er man det kun under forutsetning at NOF er en del av SABIMA? Jeg er medlem av NOF fordi jeg er interessert i fugl og fuglevern. Forholdet mellom NOF og SABIMA blir i så måte underordnet for mitt medlemsskap.

Webansvarlige er i sin fulle rett å sensurere innlegg de opplever som usaklig, usmakelig eller injurierende. Går ut fra det innlegget som er slettet ligger innenfor dette. Men det virker merkelig å antyde at NOF prøver å gjemme denne saken ved å produsere nye artikler. Nyhetsartikler produseres så vidt jeg vet primært av Webmaster, redaktør og folk på NOF-kontoret i et varierende tempo. Vi vet jo ikke en gang om folkene på NOF-kontoret er enig i vedtaket fra sentralstyret. Da bør man finne seg for god til å antyde en skjult agenda.

Det er fullt legitimt å være uenig i vedtaket, og det er fullt legitimt å mene at dette er en så viktig sak at den bør opp på et årsmøte. Jeg har som sagt ingen sterke meninger i så måte. Men når detabbinnleggene begynner å ligne på innlegg man gjerne finner i fotballtråder i VG og Dagbladet blir det rett og slett for usaklig. Dette burde vi NOFere holde oss for gode til.

Vegard Bunes (24.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Sensur og antall nettsaker

Som nettredaktør for birdlife.no må jeg av og til slette kommentarer som bryter retningslinjene. I den aktuelle debatten rundt nettsaken "NOF melder seg ut av SABIMA" er det kun 1 av til nå 101 innlegg som er sensurert grunnet upassende innhold. Dette innlegget inneholdt nedsettende uttrykk mot NOFs sentralstyre. For øvrig må jeg berømme mange debattanter for saklighetsnivået i denne tråden.

Det er nå 9 dager siden nettsaken "NOF melder seg ut av SABIMA" ble publisert. Den ligger fortsatt på forsiden av birdlife.no. Debatten har rast i ettertid, og nettsaken og debatten er svært godt kjent i det biologiske miljøet i Norge. Antydningene om at NOF nå prøver å skjule nettsaken/debatten ved å øke publiseringsraten på andre nettsaker faller derfor på sin egen urimelighet. Å skjule noe som allerede er svært godt kjent er en vanskelig øvelse.

Magne Myklebust (24.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hva ble resultatet etter årsmøtet?

Ble SABIMA-utmeldingen diskutert på årsmøtet, og hva ble resultatet? Referat fra årsmøtet er enda ikke lagt ut på nettsiden.

For å gjenta min posisjon: Dette vil nok svekke SABIMA kraftig. Selv om NOF sikkert fint kan stå på egne bein, ville det jo ikke kostet NOF mange ressursene å fortsatt være med i SABIMA.

Selv om biologforeningene som er/var innunder SABIMA-paraplyen kan stå på egne bein, og forsåvidt gjorde det før SABIMA oppstod, er jo formålet med SABIMA samarbeid, og det å være et felles talerør for de mest seriøse og kunnskapsrike gruppene av fagfolk, biologer og meget dyktige amatører.

Hvordan ser NOF for seg at samarbeidet med andre organisasjoner, som f.eks. Norsk Zoologisk Forening, skal foregå i fremtiden?

Uansett resultat, ønsker jeg naturligvis NOF lykke til videre med godt arbeid for fugler, folk og natur. Jeg ønsker også SABIMA lykke til videre med å ta vare på hele naturmangfoldet og økosystemene, nå med brukket rygg.

Det er spesielt viktig å kjempe videre nå som naturen er under knallhardt press. Klimatiltakene kan bli farligere for naturen enn selve klimaendringene, og da er vi virkelig på feil spor. Vi må løse både klimakrisen og unngå tap av natur og katastrofale økosystemkollaps. Det handler om naturens og menneskehetens skjebne. La oss ikke glemme det.

Erik Brenna (tidl. leder av NZF) (13.05.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble emSSFstNzewojUiD

Kapten Rf6 var ja inte o titta pe5, men kulturkalaset ge5r ju inte att komma undan fre5n eoefrstm man ge5r de4r pe5 skolan.Men det e4r inte som det var ne4r man var yngre, det e4r sme5tt som bare den! Visst vare lite musik o se5, men inte mf6 alls. Redigt synd tycker ja!

VbVLHAQnskazjMgGhGT (18.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne