Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOF melder seg ut av SABIMA

NOFs sentralstyre har vedtatt å melde NOF ut av Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA). Dette ble meddelt i brev til SABIMA 14. mars 2012. Beslutningen er bl.a. tatt etter en nøktern vurdering av NOFs behov for å benytte seg av et slikt felles talerør.

Av NOFs sentralstyre

Publisert 15.03.2012

Det var i sin tid NOFs styre som våren 1996 besluttet at foreningen skulle bli med i samarbeidsorganisasjonen, og NOF er således en av organisasjonene som har vært medlem av SABIMA siden stiftelsen 7. mai 1996. Foreningen har hele tiden vært den klart største av medlemsforeningene i samarbeidet, og har med sine ca. 10.000 medlemmer den senere tid stått for om lag halvparten av medlemsmassen i SABIMA. Da NOF gikk med i SABIMA, var dette med utgangspunkt i de behov organisasjonen hadde den gang. Siden har NOF gjennomgått en betydelig utvikling og har nå en størrelse og en aktivitet som gjør det nødvendig at foreningen representerer seg selv i de sammenhenger vi ønsker å markere oss.

NOF har et tillitsmannsapparat og et sekretariat som i sum har kvalifikasjoner og kapasitet til å representere foreningen i de sammenhenger vi ønsker å være til stede. Derfor ser vi ikke lenger behov for å benytte oss av eller ønsker å legge beslag på et felles talerør i konkurranse med organisasjoner som ikke har slik kompetanse eller kapasitet selv. Vi mener dessuten å se en klar tendens til at vårt medlemskap i SABIMA naturlig nok har resultert i en anonymisering av NOF, både i enkeltsaker og i forhold til offentlige institusjoner. Ut fra den målsetting foreningen har og den utvikling vi har vært inne i de seinere åra, har vi et klart behov for selv å eksponere det vår organisasjon står for. Fremover ønsker vi derfor å målrette dette på en annen måte enn via et organisatorisk fellesskap med andre organisasjoner.

I tillegg har NOF, etter SABIMAs stiftelse, inngått et formalisert partnerskap i paraplyorganisasjonen BirdLife International. Vi er forpliktet til dette nettverket og ønsker å videreutvikle samarbeidet både når det gjelder støtte i saker av internasjonal betydning på den hjemlige arena, og når det gjelder NOFs internasjonale arbeid.

Samtidig ser vi behovet for et betydelig styrket samarbeid innen norsk miljøbevegelse, men da ut fra den enkelte organisasjons styrke og kompetanse på sine egne spesialområder og på en måte som gir økt felles slagkraft. Vi vil fremdeles yte inn i det fellesskapet norsk miljøbevegelse står for, men da som et samarbeid mellom likeverdige parter og ikke under en felles hatt. Med et slikt utgangspunkt vil NOF yte på de felter vi mener oss best rustet: Fagkunnskap, lokalkunnskap og en stor medlemsmasse spredt over hele landet.

Fra NOFs side er denne beslutningen et resultat av en naturlig prosess ut fra at vi erkjenner at vår nåværende situasjon og posisjon har endret forutsetningene og behovet for det formaliserte samarbeidet som i sin tid skapte SABIMA.

NOF ser fortsatt på SABIMA som en viktig samarbeidspartner, og vil selvsagt fortsette samarbeidet med dem i saker der det er naturlig, men da nødvendigvis i en annen form enn til nå.

Kommentarer til nyheten (103)