Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Foreslår ytterligere liberalisering av motorisert ferdsel i utmark

Regjeringen foreslår lovendringer som vil føre til en ytterligere økning av motorferdsel i utmark. Sett i sammenheng med tidligere liberalisering er det grunn til bekymring for samlet virkning av alle lov- og forskriftsendringer. For fuglelivet er det også uheldig med økte muligheter for bruk av elektriske båtmotorer i små vann.

Av Martin Eggen

Publisert 26.02.2020

NOF og Sabima har samarbeidet om et høringssvar på forslagene, og dette kan leses i sin helhet nederst i nettsaken.

Utvidelse av prøveordningen for catskiing
Forslaget om en utvidelsen av prøveordningen til også å gjelde bruk av snøskuter og ATV med belter, innebærer en ny ordning som vil øke omfanget av motorisert ferdsel i utmark og dermed uheldige virkninger på norsk natur. Høysesong for catskiing/snøskuter vil ofte naturlig falle sammen med klimatisk utfordrende årstider for fugle- og dyrelivet, og periode for spill, kurtise og hekking hos flere arter. Forslaget er problematisk av flere grunner.

Dyr har negativ energibalanse om vinteren som følge av begrenset næringstilgang. Forstyrrelser som medfører økt energibehov bidrar til å forsterke den negative energibalansen. Gjentatte forstyrrelser fortrenger dyrene fra de foretrukne beiteplassene, og dette kan virke negativt inn på kondisjon og reproduksjon.

Rovfugler som kongeørn og jaktfalk hekker gjerne i bratte sørvendte skrenter og soleksponerte fjellsider, og kongeørna reagerer ofte på forstyrrelser i hekketida på opptil 1 kilometers avstand. Disse områdene er gjerne populære rasteplasser for skikjørere og førere av snøskutere mv, og vi kan frykte «frikjøring» utenfor løypene.

Båter med elmotor på mindre vann tillates?

Stortinget har gjort et anmodningsvedtak der man ber regjeringen foreta oppmykninger i forskriftene til lov om motorferdsel i utmark som gjør det mulig for kommunene å gi dispensasjoner for bruk av elmotor med begrenset effekt på vann under 2 kvadratkilometer. Når dette ble behandlet på Stortinget sendte NOF et omfattende innspill der vi bad om at forslaget fra Senterpartiet, som var forslagsstiller, ble forkastet. Men politikerne ville det annerledes.

Vi kan ikke se noen vektige grunner til endring i dagens praksis når det gjelder motorisert ferdsel på små vann, og at det foreligger viktige samfunnshensyn som bør gå foran hensynet til naturmangfoldet i slike områder. En liberalisering som foreslått vil ha en negativ påvirkning på allerede rødlistede og sårbare fugler tilknyttet våtmark og ferskvann. Det er godt dokumentert at båttrafikk har en negativ effekt på hekkende- og næringssøkende fugler gjennom forstyrrelser.

Arter tilknyttet ferskvann og våtmark konsentreres i denne typen områder. Antall hekkepar og næringssøkende individer per kvadratkilometer kan være særlig høyt. Begrensninger av motorisert ferdsel (inkl. elmotorer) i mindre vann har vært av betydning for å ivareta fugleforekomstene i slike områder. I mindre vann er konfliktpotensialet sterkere gjeldende fordi man i større grad vil komme nær gruntvannsområder og kantsoner der mange fugler har levestedene sine. I større vann har fuglene flere alternative næringssøkområder, og det er naturlig at båter i større perioder oppholder seg lengre fra land enn i små vann.

Kommunene bestemmer

Det er kommunen som skal avgjøre søknader om bruk av elektrisk motorisert båtbruk i små vann. NOF og Sabima mener mange norske kommuner ikke har den nødvendige kompetansen for å ta disse vanskelige og komplekse avgjørelsene. Effekt av forstyrrelser er ikke alltid lette å observere. Den samlede belastningen er også ekstremt vanskelig å avgjøre i disse sakene, og føre-var-prinsippet må være gjeldende. NOF og Sabima mener derfor at dette forslaget må avvises.

Uttalelse til forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag

Horndykker
Nå skal også de miste ferskvannene våre i større grad bli utsatt for motorisert ferdsel, det har i hvert fall Stortinget bedt om. Et motorisert fartøy en sjelden gang trenger ikke fordrive arter eller ødelegge hekkinger, men summen av flere slike tillatelser og andre påvirkningsfaktorer vil raskt føre til at ulike arter finner vannet som uegnet, eller at manglende reproduksjon gjør at bestandene forsvinner av seg selv etter noen år. Horndykkeren er blant artene utsatt for mer forstyrrelser. FOTO: Jon Arne Wilhelmsen