Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Fem nye arter på oppdatert norgesliste

Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF) avholdt sitt årlige møte på Jæren helgen 12.–14. april, der en rekke rapporter på funn av sjeldne arter fra 2023 ble validert. I løpet av møtehelgen ble fem nye arter lagt til den norske artslisten.

De fire artene som ble påtruffet for første gang i Norge i 2023 var:

«Flekkdverglerke» ble splittet i tre arter (salt-, flekk- og turkestandverglerke) ved overgang til IOC-taksonomi i 2021. I Norge er fugler fra dette artskomplekset sett to ganger, hvorav den siste fra Hornøya, Vardø, Finnmark 30. mai 2013 ble behørig fotodokumentert. Basert på retningslinjene som er etablert av den svenske sjeldenhetskomiteen publiseres den fuglen nå som turkestandverglerke (Alaudala heinei); den femte nye arten på den oppdaterte Norgeslisten.

Norgeslisten fikk også ett fratrekk i løpet av møtehelgen. Etter ny vurdering av de tre tidligere publiserte funnene av ubestemte fregattfugler (Fregata sp.) ble konklusjonen at ingen av dem tilfredsstiller kravene for publisering. Taksonet strykes dermed fra den norske artslisten.

Blant andre meget sjeldne observasjoner kan nevnes at landets andre funn av sumpvipe (Vanellus leucurus), beringsnipe (Calidris mauri) og nordgulstrupe (Geothlypis trichas), alle fra 2023,  ble godkjent i løpet av møtehelgen.

Revurderinger av eldre funn tok opp mye av tiden på møtet, ikke minst en komplett gjennomgang av de norske funnene av mongolturteldue (Streptopelia orientalis). I Sverige og Finland har tilsvarende revurderinger for å fastslå underartstilhørighet nylig blitt avsluttet. NSKF videreførte kriteriene som er etablert i våre naboland ved vurdering av de norske funnene. Resultatet er at 19 funn publiseres som meena, 6 funn som orientalis, mens 18 fugler blir stående med ubestemt underart.

Status for rustand (Tadorna ferruginea) i Norge ble også gransket. Funn av arten har tidligere blitt plassert i kategori A med mindre det er sterke indikasjoner på at det dreier seg om rømte individer. Rustand er svært vanlig i fangenskap, men har også en økende frittlevende bestand i Sentral-Europa. Å treffe riktig konklusjon for hvert enkelt funn av rustand i Norge er nær sagt umulig, men generelle retningslinjer ble satt opp, der funn fra invasjons-år slik som 1990 og 1994 beholdes i kategori A. Utover disse vil funn etter at bestanden i Sentral-Europa etablerte seg rundt årtusenskiftet bli publisert i kategori C, med mindre det er indikasjoner på at det dreier seg om rømte fugler. Eldre funn (dvs. før 2000) utenom invasjons-år betraktes derimot som trolige rømlinger og flyttes til kategori E.

Det ble gjort to endringer på listen over hvilke arter som valideres av NSKF. Fra og med 2024 overlates brilleand (Melanitta perspicillata) og kaspimåke (Larus cachinnans) til de respektive Lokale rapport- og sjeldenhetskomiteene (LRSK).

Med disse endringene er 531 arter, inkludert ett ubestemt takson, påtruffet i Norge t.o.m. 2023. Artene er fordelt på kategori som følger:

  • kategori A (påtruffet fra og med 1950):          521 arter
  • kategori B (bare påtruffet før 1950):                   5 arter
  • kategori C (forvillede/utsatte bestander):         5 arter

Listen over fuglearter og underarter påtruffet i Norge følger IOC World Bird List versjon 14.1. Norgeslisten er oppdatert til og med 31. desember 2023 med alle detaljer om arter og underarter med færre enn ti publiserte funn og kan lastes ned herfra. For de mer regulært forekommende sjeldenhetene inneholder Excel-arket statistikk og histogrammer som viser fordeling på år, måneder og fylker.

Norgeslisten

Turkestandverglerke
Turkestandverglerke (Alaudala heinei) Hornøya, Vardø, Finnmark 30. mai 2013. Denne fuglen utgjør Norges første og så langt eneste funn av arten. FOTO: Anders Faugstad Mæland
Mongolturteldue
Mongolturteldue (Streptopelia orientalis meena) Smågevatnet, Hitra, Trøndelag 30. november 2017. Den vestlige underarten meena er den vanligst forekommende både i Norge og resten av Norden. Avgjørende kjennetegn for underartsidentifikasjon finnes i fordeling av farger på undersiden, detaljer i mønster på vingedekkere og i stjerttegningene. FOTO: Eirik Spets
Rustand
Rustand (Tadorna ferruginea) Kjøl, Bømlo, Vestland 8. juli 2023. Denne fuglen var i fersk juvenil drakt da den dukket opp i slutten av juni, et opphav i fangenskap er derfor sannsynlig. Det samme gjelder også for mange av de øvrige norske funnene. NSKF har revidert artens status og kategorisering i Norge. Mange funn har blitt reklassifisert som trolige rømlinger. FOTO: Espen Bore Hollund