Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Søk om støtte til kartlegging av fugler

Godt nytt for kunnskapen om fugler i Norge! Fra og med 2024 disponerer BirdLife Norge midler som er øremerket kartlegginger av fugler. Har dere et lokalt kartleggingsprosjekt som trenger støtte? Da bør dere søke om en tildeling innen 20. mai!

Av BirdLife Norge

Publisert 07.05.2024

BirdLife Norge søkte tidligere i år om støtte fra Artsdatabanken til å utføre kartlegginger av truete fuglearter og/eller arter der det er et behov for mer kunnskap. Fra og med 2024 kan medlemmer og underorganisasjoner i BirdLife Norge søke om midler til kartleggingsprosjekter av fugler. Tilgjengelig beløp for utdeling i 2024 er 250 000 kroner. Tilskuddsordningen skal styrke kunnskapen om naturmangfold i Norge til beste for offentligheten, forvaltning og forskning slik at vi i fremtiden er bedre rustet til å forvalte naturmangfoldet.

Hva kan man få støtte til?

Kartleggingsprosjekter må omfatte hekkeplasser eller andre viktige funksjonsområder for fuglearter som er dårlig kartlagt, og/eller rødlistearter, fremmedarter eller andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Tildelte tilskudd skal bidra til å styrke kunnskapen om slike arter. 

Eksempler på aktuelle arter og artsgrupper

Hvordan søke?

Send en søknad til post@birdlife.no innen 20. mai 2024, med emne "Søknad kartleggingsmidler". Søknaden må i tillegg til en generell prosjektbeskrivelse inneholde en beskrivelse av metodikk, budsjett og ønsket mål for kartleggingen.

Rapportering

Rapporteringen er digital. Rapporteringsfrist er innen 1. desember 2024 om ikke annet er avtalt. Rapportene vil bli gjort tilgjengelige på vår nettside birdlife.no. Observasjonsmaterialet fra prosjektet skal rapporteres til artsobservasjoner.no innen samme frist. De enkelte prosjektene vil få tilsendt egne avtaler der rutiner for rapportering blir nærmere beskrevet.

Generelle retningslinjer

  • BirdLife Norge sine lokallag og fylkesavdelinger, og grupperinger under disse, kan søke midler.
  • Søkere må være medlemmer av BirdLife Norge.
  • Enkeltpersoner kan ikke søke.
  • Tildelte midler kan dekke reiseutgifter og utgifter til feltarbeid og utstyr, men ikke lønnsutgifter. Hensikten er å støtte opp om frivillige kartleggingsprosjekter.
  • Prosjekter som støttes må ha en egenandel, gjerne i form av egeninnsats. 
  • Det er ikke mulig å søke om støtte til prosjekter som har annen finansiering.
  • Støtte utbetales fortløpende etter at tilskudd er innvilget. Frist for innsending av rapport, rapportering til Artsobservasjoner, reiseregninger og andre utlegg er 1. desember 2024.

For spørsmål, kontakt Frode Falkenberg på e-post frode@birdlife.no

Kartlegger
Den finnes enorme områder som er dårlig kartlagt for fugler i Norge. I mange slike områder lever en rekke sjeldne eller truete fuglearter. Kartleggingsarbeid er en helt nødvendig del av vår forståelse av artenes bestandstrender og utbredelser. FOTO: Frode Falkenberg
Sivhøne
I hekketiden lever sivhøna et bortgjemt liv i tett vegetasjon langs innsjøer og tjern, og den synger helst om natten. Det gjør at vi er usikre på hvor mange sivhøner som egentlig hekker i Norge. Behovet for å få mer innsikt i denne truete artens hekkeforekomst i Norge er stort. Kanskje et kartleggingsprosjekt kan bidra til det? FOTO: Frode Falkenberg