Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Nytt bestandsestimat for småspove i Lofoten

Det er laget få lokale og regionale rapporter om småspovebestanden, og kunnskapsmangelen for Lofoten og Vesterålen er betydelig. Artens entré på Rødlista for arter ble en vekker for BirdLife Lofoten, og vi innså at skal vi kunne si noe om fremtidig bestandsutvikling i Lofoten, må vi ha et datagrunnlag å jobbe ut ifra. Derfor kartla vi småspove i hele Lofoten sommeren 2023.

Av Martin Eggen

Publisert 02.11.2023

Cirka 50 par småspove funnet i 2023

Statsforvalteren i Nordland gav i 2023 BirdLife Norge Lofoten lokallag tilsagn om inntil kr 12 000,- til kartlegging av småspove i Flakstad, Vestvågøy og Vågan i 2023. Siden Røst og Værøy også ble undersøkt sommeren 2023, inkluderte vi også disse kommunene i prosjektet. Med andre ord dekker undersøkelsene og rapporten hele Lofoten. 

Totalt ble det funnet 46-47 par småspove i Lofoten, fordelt på 10 par på Røst, 1-2 par på Værøy, 8 par i Flakstad, 10 par i Vestvågøy og 17 par i Vågan. Vi har estimert totalbestanden til 77-82 par.  


Ny på rødlista

Fra før er det ikke gjort systematiske søk etter småspove av dette omfanget, og det er heller ikke gjort noen kunnskapssammenstilling. Årets undersøkelser gir et godt grunnlag for fremtidige kartlegginger, noe som også gir en mulighet for å si noe om den regionale bestandsutviklingen. 

Småspove sliter med å opprettholde hekkebestanden, og den kom inn på Rødlista for arter i 2021 som nær truet (NT). Dette tilsier at den har hatt en tilbakegang på 15-30 prosent de siste tre generasjoner. Hekkefugltakseringen viser en gjennomsnittlig årlig bestandsnedgang på 5,3 prosent i perioden 2007 ‐ 2019, noe som tilsvarer en nedgang i bestanden på ca. 60 prosent (47‐71 prosent). 

Usikre årsaker til tilbakegangen

Småspove har sine hekkeplasser hovedsakelig ved høyereliggende heier og myrer, men også ved kysten, spesielt nord i landet. Enkelte steder finner du også småspove ved dyrka mark. Småspovene er en sommergjest som kommer helt fra overvintringsområdene i Vest-Afrika. Du vil derfor ikke se de første småspovene før i slutten av april i Sør-Norge, og det er først i mai den begynner å komme i større antall. 

Årsakene til artens nedgang i Norge er i hovedsak ukjent. Ødeleggelse av våtmarker og intensivering og forringelse av kulturmark der den hekker, fører til færre gunstige hekkeplasser. Habitatforringelse eller næringssvikt langs trekkrutene eller i de tropiske overvintringsområdene kan påvirke småspove negativt. 

Du kan lese rapporten under. 

Småspove i Lofoten (2023)

Småspove
I tillegg til den lille størrelsen, nebbets form og enkelte draktkarakterer, er lyden en fin karakter å bruke for å skille småspove fra storspove. Begge artene fremfører spill i lufta om våren. FOTO: Steve Baines
Laukvikøyene naturreservat
Laukvikøyene naturreservat i Vågan kommune er et særdeles viktig naturområde i Lofoten, også for småspove. BirdLife Lofoten estimerer bestanden i Vågan til 30-35 par. FOTO: Frantz Sortland