Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Bergand med spennende forekomst i Lofoten

Bergand er en vakker and i tilbakegang. I motsetning til sin nære slektning toppanda, er den også en fåtallig hekkefugl i hele Nordland. I Lofoten hekker den imidlertid. Rundt Borgpollene i Vestvågøy hekker den både i ferskvann og brakkvann/saltvann. Våren og sommeren 2022 brukte BirdLife Lofoten på å kartlegge dette regionalt viktige hekkeområdet for bergand.

Av Martin Eggen og Johan Sirnes

Publisert 04.11.2022

Berganda hekker i grunne og gjerne næringsrike innsjøer, dammer og elver i tundrastrøk og heiområder. Føden består av skjell, snegler, krepsdyr og insekter, samt vannplanter.vReiret plasseres på bakken, som oftest nært vannet.

Den norske hekkebestanden ble i 2015 anslått å være mellom 300 og 640 individer, og den ble da vurdert som i nedgang. Regionale rapporter viser stor tilbakegang i bl.a. Oppland, Dovrefjell og på Hardangervidda. Tidligere hekking kjent i mer marginale områder, som vann i lavlandet i lavlandet på Jæren og Trøndelag. Nedgang er også rapportert fra Nord-Trøndelag. Status i Nordland er ukjent, mens den har gått tilbake i Troms.  Arten er i tilbakegang både i Sverige og Finland. I følge BirdLife International er hekkebestanden i Europa i kraftig nedgang. Her til lands har arten status som sterkt truet (EN), etter ytterligere bestandsnedgang etter 2015. Statusen på rødlista for arter fra 2015 var sårbar (VU). 

BirdLife Norge Lofoten lokallag gjennomførte i 2022 systematiske tellinger ved Indre borgpoll, Ytre borgpoll, Lauvåspollen og Keilvatnet i Vestvågøy kommune. Ytterpollen står i forbindelse med havet ved den trange Evjestraumen og Innerpollen er forbundet med Ytterpollen ved Strømgård. Det er nesten ingen tidevannsforskjell i pollene. Vannmassene er lagdelt med et øvre brakkvannslag som har lav saltholdighet og et nedre oksygenfritt bunnvannslag med høy saltholdighet. Pollene mottar mye plantenæringsstoffer fra jordbruk og bebyggelse og har stor biologisk produksjon.

Bergender blir observert årlig i dette området, og flere hekkefunn er gjort. Dette er det eneste stedet i Lofoten og Vesterålen der vi kjenner til at berganda hekker regelmessig. I 2022 hekket 2 par, og det ble i tillegg sett flere par som ikke produserte unger. Anslagsvis 3-5 par ble observert i Borgpollene i hekkesesongen. Selv om bergand er en art i tilbakegang i Norge, indikerer årets undersøkelser at statusen i dette området er uendret, sett opp mot tidligere kjent kunnskap.

Bergand i Borgpollene, Vestvågøy i 2022. BirdLife Norge Lofoten lokallag. 7 s.

Bergand
Bergandhannen gir et lyst inntrykk, og hodet skinner i grønt. Arten hekker trolig nesten årlig i Borgpollene i Vestvågøy. Områdene den hekker er brakk- og ferskvann, og den nære slektningen toppand hekker også med flere par i samme området. FOTO: Torborg Berge
Langneset
Bergand ble funnet hekkende ved Langneset sensommeren 2022. Her ble det også tidligere i sesongen sett et par med bergand. Flere par toppand ble også sett sammen med bergendene. Andre hekkefugler i området er blant annet fiskemåke, tjeld og rødstilk. Man antar at mink er et problem for de bakkehekkende artene i området. Foto: Martin Eggen FOTO: Martin Eggen