Hopp til hovedinnhold

Dverggåsprosjektet

Dverggåsa er en av Norges aller sjeldneste fuglearter, og den har status som "direkte truet" på den offisielle norske rødlista fra Direktoratet for Naturforvaltning. Den hekker i øde fjelltrakter i Nord-Norge, og overvintrer i Sørøst-Europa.

Merking med satellittradiosendere og fargefotringer har gitt mye informasjon om trekkruter, trusselsfaktorer og overlevelse for de norskhekkende dverggjessene. Her blir en dverggås sluppet etter fangst og merking på Valdakmyra i Porsanger. Foto © Ingar Jostein Øien / www.birdlife.no

NOF har siden 1990 overvåket antall dverggjess i våtmarksområdet Valdakmyra i Porsanger, Finnmark der dverggjessene raster vår og høst på vei til og fra hekkeplassene. Siden 1995 har NOF arbeidet med kartlegging av dverggåsas trekkruter og vinterområder vha. satellitt-radiotelemetri.

I 1995 ble fire voksne fugler påmontert en radiosender som kan spores fra satellitter, og fuglene ble fulgt under høsttrekket mot sør og i overvintringsområdene i Sørøst-Europa. Dette arbeidet ble videreført i 1997 da 4 dverggjess ble merket med satellittsendere og fargeringer. For å finne ut mer om sammenhengen mellom de fennoskandiske og russiske dverggåspopulasjonene, ble i juli 1998 tre hekkende dverggjess fanget på Taimyrhalvøya nord i Sentral-Sibir, og de ble utover høsten fulgt nøye. Trekkrutene til den sentral-russiske bestanden ble først fullstendig avslørt i 2004/2005 da en dverggås ble fulgt gjennom et helt år fra hekkeplassene i Polar Ural til vinterkvarteret i Irak og tilbake igjen.

Satellitt-telemetriprosjektet har også blitt fulgt opp gjennom samarbeid med BirdLife International og BirdLife-partnere i de områdene hvor raste- og overvintringsplasser ble lokalisert i 1995. NOF har videre et nært samarbeid med det finske dverggåsprosjektet som drives i regi av WWF-Finland. Feltarbeid har vært utført i Ungarn, Bulgaria, Romania og Azerbaijan. Arbeidet med kartlegging av trekkruter følges opp i 2006-2008 gjennom et 4-årig LIFE-EU prosjekt som NOF deltar i. Les mer om dverggåsa og NOFs dverggåsarbeid på dverggåsportalen www.piskulka.net