Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Vandrefalk stoppet større veiutbygging i Oppland

Hogst i forbindelse med et større veiprosjekt i Oppland ble utsatt på grunn av hekkende vandrefalk. NOF ble tipset om at et intensivt arbeid var satt i gang ved biotopen og ved god hjelp av Fylkesmannens miljøvernavdeling og velvillighet fra Statens Vegvesen ble det videre arbeidet utsatt til etter hekkesesongen.

Av Morten Ree

Publisert 18.04.2013

NOF fikk bekymringsmelding fra ett av våre medlemmer i Oppland som hadde oppdaget intensiv hogst ved en lokalitet der det hekker vandrefalk. Både Statens naturoppsyn og Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oppland ble kontaktet angående saken. NOF Oppland har i tidligere høringsuttalelse varslet om lokaliteten, og Fylkesmannen har også satt krav om at sprengnings- og tunnelarbeid ikke skal utføres i hekketiden.

Statens vegvesen ved prosjektleder Øyvind Moshagen, beklager på det sterkeste det som skjedde. Han presiserer følgende til NOF angående saken:

 - Svikt i våre interne rutiner gjorde at hogsten ble igangsatt til tross for at det ikke var planen. Da vi ble klar over dette på ettermiddagen den 16. april, ble hogsten stoppet umiddelbart. Vi har dokumentert hekkeområdet til vandrefalken i vår ytremiljøplan og rigg- og marksikringsplan, og tar nå en gjennomgang av våre interne rutiner for at noe slikt ikke skal skje igjen. Da det er mange hensyn knyttet til ytre miljø på denne utbyggingsstrekningen, har prosjektet rekruttert inn en ytre miljø koordinator som begynner 1. juni, som får et dedikert ansvar for oppfølging av miljøhensyn i utbyggingsperioden.

Selv om denne aktuelle saken hadde en intern glipp av utbygger viser den viktigheten av det arbeidet NOF gjør med registrering og dokumentasjonsarbeid vedrørende fuglefaunaen. Det er også viktig at opplysningene blir gjort tilgjengelig for forvaltningen og at NOF er åpen med slik informasjon i forhold til høringer. Rask reaksjon fra et årvåkent medlem hos NOF gjorde sitt til at saken fikk en god utgang, etter at det ble vist handlekraft fra alle involverte parter i saken.

Naturmangfoldlovens § 15 (forvaltningsprinsippet) gir klare føringer i slike tilfeller, der det står følgende i første ledd, andre setning: ”Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås”. Det er derfor gledelig å se at det er vilje til å følge dette prinsippet og at oppdragsansvarlig i dette tilfelle stoppet utbyggingen, selv etter at arbeidet var igangsatt.

Vandrefalk er en art i god utvikling etter at den var svært langt nede bestandsmessig i perioden 1960-1990. Det er viktig at vi gir arten muligheten for å få en solid etablering igjen i landet, derfor er hver lokalitet av stor betydning. Den aktuelle lokaliteten i Oppland vil være under utbygging ved neste hekkesesong. Det blir da spennende å se om vandrefalkparet aksepterer den aktivitet som da allerede er der når neste års hekkesesong starter. Vandrefalken må sies å være en urban fugl på mange måter, og har tidligere i mange tilfeller vist stor tilpasningsevne til allerede etablerte forstyrrelser. Men forstyrrelser som oppstår etter at paret er på plass i hekkelokaliteten er ikke gunstig, og kan føre til hekkeavbrudd. Derfor var stans i utbyggingen i dette tilfelle nødvendig og svært gledelig.

Vandrefalk
Rask reaksjon fra et årvåkent NOF-medlem var avgjørende for at saken fikk en god utgang, etter at det ble vist handlekraft fra alle involverte parter. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (2)