Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Slevdalsvann endelig vernet!

Slevdalsvannet på Lista er et meget viktig fugleområde. Det har i grevens tid blitt vernet som naturreservat. Positivt, men med noen skår i gleden.

Av Knut Olsen / NOF Vest-Agder

Publisert 15.04.2005

Etter flere tiår med frem og tilbake er nå endelig Slevdalsvannet på Lista vernet som Naturreservat. Dette meget fuglerike området, som ligger inne på det tidligere militærområdet rundt Lista Flyplass, var tidligere en stor grunn innsjø med omkringliggende åpne myrer. Etter en rekke senkninger og andre inngrep er området i dag svært gjengrodd og består hovedsaklig av takrørsump, med noen ganske på åpne myrer og en liten dam.

Behovet for skjøtsel og restaurering er derfor stort, og vernet kommer i "grevens tid". NOF Lista Lokallag og NOF Vest-Agder har deltatt aktivt gjennom hele prosessen, bl.a. som faste deltakere i referansegruppen sammen med grunneiere, kommune og andre interessenter.

NOF er stort sett fornøyd med verneplanen, selv om restaurering ikke vil bli gjennomført i den skala som vi mener er nødvendig. Den viktigste utfordringen fremover blir å få gjennomført de begrensede skjøtsels- og restaureringstiltak som verneplanen legger opp til. NOF håper derfor at eierskapet for området vil bli overført til Direktoratet for Naturforvaltning, da dette utvilsomt vil lette gjennomføringen av forvaltningstiltakene. De siste signalene fra Skifte Eiendom, som styrer avhendingen av området, tyder imidlertid på at dette kan bli vanskelig.

NOF vil følge prosessen videre!

Verneforskrift og bakgrunnsstoff