Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Strengere lovverk for handel med truede arter

Fra 1. juli i år gjelder en ny og strengere CITES-forskrift om innførsel, utførsel og besittelse av truede arter av vill fauna og flora. Den nye forskriften er en innstramming av lovverket, og blant annet er strafferammene for handel med truede arter økt. NOF mener at den nye forskriften er en god nyhet for norsk natur.

Av Magne Myklebust

Publisert 05.09.2018

Internasjonal handel med ville dyr og planter truer mange arter, og det er derfor helt nødvendig med internasjonalt samarbeid som forhindrer at arter dør ut som en følge av ulovlig handel. Washingtonkonvensjonen (CITES) er en internasjonal avtale som overvåker og regulerer handel og transport med trua ville arter, eller produkter fra dem, over landegrenser. Forkortelsen CITES står for «the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora». CITES-sekretariatet administreres av FNs miløprogram (UNEP), og er lokalisert til Geneve i Sveits. Norge er partsland av CITES, og her til lands er Miljødirektoratet forvaltningsmyndighet og vitenskapelig myndighet for avtalen.

I CITES-forskriften opererer man med ulike lister. Liste A omfatter hovedsakelig arter som er utrydningstruet, og liste B inneholder arter som ikke nødvendigvis er truet av utryddelse nå, men som kan bli det dersom handelen med artene ikke reguleres. Liste C omfatter arter som en enkelt stat finner det nødvendig å regulere handelen med fordi arten er sårbar i denne staten. En rekke norske fuglearter er å finne på listene. Havørn, jaktfalk og vandrefalk er oppført på liste A, mens man på liste B finner trane, alle ugler og alle dagrovfugler som ikke er å finne på liste A.

Hva er endret?

De viktigste endringene i den nye forskriften er:

  • Det innføres krav om innførselstillatelse for alle arter på CITES liste B.
  • Det innføres krav om eiersertifikat og merking for innenlands besittelse av visse CITES-arter.
  • Det åpnes for bruk av såkalte flerbrukstillatelser for nærmere angitte tilfeller.
  • Forbudet mot handel med liste A-arter endres ved at det kan gis tillatelse til ikke-kommersiell handel på strenge vilkår etter søknad.
  • Innførsel av visse arter fra visse land som er suspendert gjennom CITES tillates ikke.
  • Forskriften vil regulere innførsel fra det åpne hav.
  • Nye administrative reaksjoner og økt strafferamme (fra seks måneder til tre år).

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken sier «at det er gledelig at myndighetene blir mer bevisste på det store problemet handel med truede arter er. Også i Norge er handelen med truede arter stor. NOF støtter et strengere lovverk rundt handel med vill fauna og flora. Strengere krav og økte strafferammer for handel med truede arter er en god nyhet for norsk natur.»

Lenker

Vandrefalk
Et strengere lovverk med økte strafferammer for ulovlig handel med truede arter er en god nyhet for norsk natur. Vandrefalken er å finne på listene til CITES-konvensjonen, og blir nå beskyttet av et bedre lovverk her til lands. FOTO: Børre Østensen
Hyasintara
Papegøyer er på global basis sterkt truet av ulovlig handel. Hyasintara (bildet) er en av artene som har gått tilbake i antall grunnet handel med truede arter. Med noen få unntak omfattes alle papegøyearter av listene til CITES-konvensjonen. FOTO: Torborg Berge