Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Krever at krykkjer i steinbrudd blir tatt hensyn til

Direktoratet for mineralforvaltning har mottatt søknad om driftskonsesjon for Bjarkøy pukkverk i Harstad kommune. Et større antall av den sterkt truet fuglearten krykkje hekker i planområdet, og NOF har bedt om at de blir tatt godt vare på.

Av Martin Eggen

Publisert 09.05.2019

Krykkja er en liten måkeart som er i kraftig tilbakegang i store deler av Nord-Atlanteren, og arten er nå oppført som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter fra 2015. Rødlisten for arter gir informasjon om hvor stor faren er for at våre naturlig forekommende arter forsvinner fra vår natur. Dette er arter man må ta spesielle hensyn til, slik at tilbakegangen kan stanses eller aller helst snus. Det er flere årsaker til krykkjas bestandsnedgang, blant annet klimaendringer og endringer i mattilgang som følge av dette. Overfiske, predasjon kombinert med dårligere koloniforsvar som følge av synkende bestander (negativ spiral) og menneskelig forstyrrelse er andre faktorer.

Krykkje er en pelagisk sjøfuglart, da den oppholder seg på åpent hav store deler av året, og tilbringer normalt/for det meste tid på landjorda kun for å hekke. Krykkjene kommer tilbake til samme hekkehylle og gjerne samme reir år etter år. Mange arter har begrenset med gunstige hekkeplasser, og når de fortrenges fra de optimale stedene, henvises de til mer suboptimale områder, gjerne med dårligere hekkesuksess som resultat. Dette er bakgrunnen for at ødeleggelse av bergvegger med hekkende krykkjer ofte er ulovlig, også når dette skjer utenom hekketiden. Likedan er bl.a. kongeørnas reir beskyttet hele året. At krykkja er blant våre mest truede arter øker myndighetenes ansvar for å beskytte hekkeplassene. 

Tildekking av større ynglesteder, som hekkekolonier på holmer, bygninger eller bergvegger, vil normalt være i strid med aktsomhetsplikten i naturmangfoldlovens § 6, og forbudet mot skade på reir i naturmangfoldlovens § 15, også utenom hekketiden.

Dersom Direktoratet for mineralforvaltning velger å gi driftskonsesjon må det settes strenge vilkår, slik at hekkeplassen for krykkje ikke under noen omstendigheter blir skadelidende. Krykkja vil normalt tåle noe støy og ferdsel, men det må være etablerte hensynsoner. Sprengning bør ikke foregå i hekketiden. Eggene blir normalt lagt i mai, og ungene er forlater reirene i løpet av juli - august. Det må ikke sprenges i veggen der krykkja hekker, heller ikke utenom hekketiden. Spredning av støv bør også vurderes som en evt. negativ påvirkning. 

Krykkje
Et større antall krykkjer har slått seg ned ved Bjarkøy pukkverk i Harstad kommune. Dersom man tar hensyn til forekomsten kan dette fortsette å være en viktig hekkeplass for krykkjene også i framtida. FOTO: Jørn Heløe
Krykkje
Krykkja er utelukkende knyttet til åpent farvann og et marint miljø. Den hekker både på bygninger og i fjellvegger. Her jages en krykkje av to tyvjoer. FOTO: Jan Erik Røer