Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Rinnleiret naturreservat er foreslått utvidet

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag foreslår utvidelse av Rinnleiret naturreservat i Nord-Trøndelag. Rinnleiret i Verdal og Levanger kommuner er en av de klassiske fuglelokalitetene i Trøndelag, og utvidelsen vil bidra til å styrke lokalitetens betydning.

Av Inge Hafstad

Publisert 19.02.2009

Deler av Rinnleiret ble endelig fredet som naturreservat i 1995 og verneområdet har store kulturlandskapsverdier. Strandengområdene på Rinnleiret er av internasjonal til nasjonal verdi i forhold til botaniske og ornitologiske kvaliteter. Naturreservatet er en del av Trondheimsfjorden våtmarkssystem og har fått status som Ramsarområde. De siste tiårene har det imidlertid skjedd store forandringer på Rinnleiret på grunn av gjengroing, noe som både skyldes naturlig landheving, at forsvarets aktiviteter er avsluttet og opphør i beitebruken. Gråorskogen, kreklingheiene og tindvedkrattene er i dag i rask frammarsj, samtidig som de karakteristiske salt- og fuktengene går tilbake. Antall fuglearter og bakkehekkende par er også merkbart redusert de senere årene. Dette medførte at fylkesmannen fikk utarbeidet en skjøtselsplan for naturreservatet som gir konkrete anbefalinger om restaurerings- og skjøtselstiltak for å ivareta verneverdiene. Forslagene til tiltak i skjøtselsplanen er fulgt opp av fylkesmannen, og sist sommer var det igjen beitedyr som brukte deler av Rinnleiret.

Det er for tidlig å si om tiltakene vil medføre flere bakkehekkende par, men allerede i fjor sommer så vi en positiv utvikling i form av vellykkede hekkinger av bakkehekkende arter som f.eks. storspove, vipe og sanglerke.

Fagrapportene som sammenfatter de biologiske verdier på Rinnleiret og danner det faglige grunnlaget for forslaget til utvidelse av Rinnleiret naturreservat finnes på fylkesmannens hjemmeside her.
 
Frist for å avgi uttalelse for lokale/regionale høringsparter er satt til 25. mars 2009. Sentrale høringsparter har frist til 15. april 2009.

Sanglerke
Et utvidet vern av Rinnleiret kan forhåpentligvis gi en positiv effekt på sanglerkebestanden i området. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (1)