Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Oppdatert oversikt over oljeskadd fugl

Bruken av Artsobservasjoner som rapporteringsverktøy for oljeskadd fugl er sterkt økende. Dermed får vi en stadig bedre oversikt over hvilke arter som er rammet og i hvilke antall. Ærfugl utgjør pr. dags dato 55.7 % av de fuglene som er rapportert med oljeskader.

Av Magne Myklebust & Andreas Winnem

Publisert 05.08.2009

Tallene våre som er oppdatert i dag kl. 09.30 viser at 761 individer av 30 arter er rapportert med oljeskader på Artsobservasjoner. Tallene omfatter både oljedrepte individer samt fugler som er i live med tilgriset fjærdrakt. Det er primært fugler av sistnevnte kategori som er innrapportert. Det er korrigert for dobbeltregistreringer; der dette har vært åpenbart har tallene blitt utelukket fra oversikten.

Stadig flere arter rapporteres i tilgriset tilstand. Vår forrige oversikt over antall arter med oljeskader viste at 23 arter var tilgriset, nå viser vår oppdaterte oversikt at 30 arter har blitt rapportert med oljesøl. Fortsatt er det nok et stykke fram til rapporteringen gir et representativt bilde av antall, men vi kommer stadig nærmere en slik situasjon dag for dag. NOF har på daglig basis kontakt med mannskapene som er i felt, og vi kjenner naturlig nok fortsatt mange som ennå ikke har rukket å rapportere sine observasjoner. Tiden strekker rett og slett ikke til for mange av de som i dag er ute i felt for å lete etter oljeskadde fugler.

Antall arter og individer av oljeskadd fugl rapportert på Artsobservasjoner pr 5. august 2009 kl 09.30:

Ærfugl 422
Gråmåke 72
Storskarv 50
Siland 34
Sjøorre 31
Svartbak 20
Fiskemåke 14
Knoppsvane 14
Strandsnipe 13
Polarsnipe 12
Gravand 10
Hettemåke 8
Svartand 8
Tjeld 8
Sildemåke 6
Gluttsnipe 5
Sandlo 5
Gråhegre 4
Makrellterne 4
Grågås 3
Krikkand 3
Kråke 3
Stokkand 2
Grønnstilk 2
Linerle 2
Teist 2
Toppskarv 1
Tundrasnipe 1
Rødstilk 1
Skjærpiplerke 1
SUM 761 ind.

Den videre utvikling i rapporteringen av oljeskadd sjøfugl følger du her.

Storskarv
Storskarv er en av fugleartene som er hardest rammet av oljesølet fra Full City. FOTO: Dagny Løfall

Kommentér nyheten