Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Oversikt (nr. 4) over oljeskadd fugl

Rapporteringen av oljeskadd fugl øker fortsatt, og nå kan vi melde om at 1645 individer av 33 arter er rapportert med oljeskader. Ærfugl er utvilsomt den arten som har blitt mest skadelidende av oljesølet etter Full City. Andre arter med tresifrede antall oljeskadde individer er gråmåke og storskarv.

Av Magne Myklebust & Andreas Winnem

Publisert 10.08.2009

Tallene våre som er oppdatert i dag kl. 11.00 viser at 1645 individer av 33 arter er rapportert med oljeskader på Artsobservasjoner. Tallene omfatter som vanlig både oljedrepte individer samt fugler som er i live med tilgriset fjærdrakt. Det er primært fugler av sistnevnte kategori som er innrapportert. Det er korrigert for dobbeltregistreringer; der dette har vært åpenbart har tallene blitt utelukket fra oversikten.

Tallene innebærer en økning på nesten 400 individer på tre dager, og vi begynner å nærme oss en oversikt som er representativ. Fortsatt er det mange feltmannskaper som ennå ikke har fått rapportert sine funn, så oversikten vår er fortsatt langt fra komplett.

Antall arter og individer av oljeskadd fugl rapportert på Artsobservasjoner pr 10. august 2009 kl 11.00:

Ærfugl 960
Gråmåke 136
Storskarv 109
Tjeld 70
Strandsnipe 57
Svartbak 39
Siland 35
Sjøorre 33
Grågås 29
Fiskemåke 24
Knoppsvane 21
Gravand 15
Gråhegre 12
Polarsnipe 12
Hettemåke 10
Gluttsnipe 9
Sildemåke 9
Svartand 8
Linerle 8
Makrellterne 7
Kråke 7
Stokkand 5
Sandlo 5
Rødstilk 5
Teist 5
Krikkand 4
Skjærpiplerke 3
Toppskarv 2
Grønnstilk 2
Havhest 1
Sandløper 1
Tundrasnipe 1
Myrsnipe 1
SUM 1645

Den videre utvikling i rapporteringen av oljeskadd sjøfugl følger du her

Tjeld
Vadefuglene er på sørtrekk nå, og flokkene er naturlig nok sårbare for oljesøl dersom de skulle finne det for godt å raste i det området som er tilsølt av olje etter Full City. Tjeld (bildet) og strandsnipe er de to vadefuglene som til nå er hardest rammet av oljesølet. FOTO: Trond Sørhuus
Ærfugl hann i flukt
Ærfugl er utvilsomt den arten som er hardest rammet av oljesølet etter Full City. Seks av ti fugler som er rapportert med oljeskade er ærfugl. FOTO: Geir Rudolfsen

Kommentér nyheten