Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF Sør-Trøndelag anmeldte rasering av sjøfuglkoloni

I et deponiområde som har ligget brakt i flere år på Frøya i Sør-Trøndelag har det etablert seg en relativt stor sjøfuglkoloni. I juni i år ble bygging av et industribygg startet på området, og fugleunger og reir skal i følge naboer til området ha gått tapt i stor skala.

Av Magne Myklebust

Publisert 12.07.2006

Onsdag 7. juli i år tok fortvilte naboer til et deponiområde på Frøya i Sør-Trøndelag kontakt med NOFs sekretariat for å fortelle om rasering av en sjøfuglkoloni i området. Det aktuelle området ligger like ved enden av veitunnelen ved Hamarvika på Frøya. Etter at tunnelen til Frøya ble ferdigstilt i år 2000, ble deler av tunnelmassen brukt til å fylle ut området mellom et skjær og land for å skape et nytt industriområde. Det har ikke vært industriell aktivitet i området før juni 2006, da firmaet FrøyaRingen AS startet bygging av et nytt industribygg der.

I perioden 2000-2006 har det etablert seg en sammensatt sjøfuglkoloni på det utfylte arealet, som ligger nær produktive sjøområder på ytterkysten. Flere forskjellige måkearter og rødnebbterne etablerte seg her, og den beskyttelse en koloni med måker og terner gir gjorde også området fristende som hekkeområde for ærfugl, storspove og tjeld. På det meste har 500 par med sjøfugler og vadefugler hekket i området.

En nabo til deponiområdet fortalte til NOF at hun var i området to dager før anleggsarbeidet ble satt i gang mot slutten av juni, og at hun på det tidspunkt så mange reir med egg samt unger av flere fuglearter der. Når bulldozerne inntok området et par dager senere, kunne samme person bevitne at det var fullt kaos i fuglekolonien og dununger ble sett springe mellom anleggsmaskinene. Når arbeidet var ferdig var så og si hele hekkeområdet ødelagt, og alle unger og reir som lå der arbeidet ble utført hadde gått tapt. Miljøvernkonsulent Ola Vie i Frøya kommune bekrefter til Adresseavisen 7. juli i år at det har hekket mye fugl i det aktuelle området, og at han er glad saken er anmeldt og at den vil bli etterforsket.

Det er et stort sprik mellom det naboer til deponi-området forteller, og de påstander utbyggerne kommer med. Geir Furberg i FrøyaRingen AS sier til Adresseavisen at han ”ikke kan forstå at vi har ødelagt egg og unger. Jeg var der før arbeidene ble satt i gang og så i hvert fall ingen ærfugler. Det var noen terner der, men disse holder til mellom vårt bygg og en annen aktør og er der fortsatt.”

Det var Reinertsen Anlegg AS som fikk oppdraget med å klargjøre tomten, og de brukte Hitra Anleggservice AS som underentrepenør. Det er i følge Adresseavisen uklart hvem av dem som utførte de første planeringsarbeidene. Jarle Grøstad sier at Hitra Anleggservice AS bare har fylt på sand og grus og at de har utført noe grøfting i ettertid.

Hva som er de faktiske forhold i denne saken skal nå undersøkes av politiet, etter at NOF Sør-Trøndelag ved leder Lorentz Noteng har levert inn anmeldelse av forholdet til Miljøenheten ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Noteng sier til Adresseavisen at det er ingen tvil om at området er regulert til industri, og at NOF reagerer på at byggestart legges til hekketiden slik at egg og unger valses ned av anleggsmaskiner.

Saken fra Frøya er dessverre ikke noe engangstilfelle, NOFs sekretariat får hvert år meldinger om at måkekolonier ødelegges av ulike grunner. Selv om sjøfugler etablerer kolonier i områder som er regulert til industri, gjelder fortsatt den beskyttelse Viltlovens paragraf 3 (fredningsprinsippet) skal gi dem. Denne paragrafen sier:

«Alt vilt, herundet dets egg, reir og bo er fredet med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved vedtak om jaktbarhet og jakttider etter § 9 skal det særlig legges vekt på at arten produserer et høstingsverdig overskudd og at den har ressursbetydning. Det skal også legges vekt på jakt- og fangsttradisjon i vedkommende område og på den skade viltet gjør. Ingen skal holde vilt i fangenskap med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov.

Det er forbudt å fange, jage, drepe, eller skade fredet vilt. Dersom det er nødvendig for å hindre skade på person eller eiendom, er det tillatt å avlive smågnagere og krypdyr. Forbudet etter § 24 og § 25 gjelder ikke slik avliving. Ved enhver virksomhet skal det tas hensyn til viltet og dets egg, reir og bo, slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade.


NOF vil holde sine medlemmer orientert om utfallet av politiets etterforskning.

NOF Sør-Trøndelags anmeldelse

Unger av fiskemåke
Dununger av fiskemåke. Alle fugleunger er vernet gjennom Viltlovens paragraf 3. FOTO: Frode Falkenberg
Voksen fiskemåke
Den norske bestanden av fiskemåke er i tilbakegang, selv om det tilsynelatende blir flere fiskemåker i byer og tettsteder. FOTO: Geir Rudolfsen