Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Småkraftverk, en vanskelig sak i vernesammenheng

NOF har gjort en henvendelse til Olje- og energidepartementet (OED) der vi oppfordrer til at det lages fylkesvise planer i forhold til utbygging av små kraftverk. Problemet for NOF er at utbyggingsprosjektene hver for seg gjør liten skade, men summen av alle utbyggingene vil ha negativ innvirkning på biomangfoldet.

Av Morten Ree

Publisert 21.08.2006

I tider med økt kraftbehov, mindre kraftverksutbygginger og dyrere pris på elektrisk kraft, så kommer søknadene om utbygging av små kraftverk på løpende bånd. Dette er småskala kraftproduksjon opptil 10 kW fordelt på såkalte mikro- (under 100kW), mini- (100-1000kW) og små- (1000-10000kW) kraftverk. Disse planene krever konsesjon fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og blir sendt ut på høring. Hovedproblemet med disse høringssakene er at de hver for seg utgjør et relativt lite inngrep, men at summen av alle utbygginger vil føre til tap av biomangfold. NOFs bekymring knytter seg i første rekke til vår nasjonalfugl fossekall, men også en art som vintererle kan bli skadelidende. I hvert enkelt anlegg kan det hekke fra 1-3 par fossekall, og det er vanskelig for NOF å argumentere for å stoppe anleggsplanene av den grunn.

I Soria Moria-erklæringen står følgende om små kraftverk: «at fylkeskommunene, i samarbeid med berørte fagetater, skal utarbeide fylkesvise planer for bygging av små kraftverk, som sikrer at ikke naturmangfold, friluftsliv eller store landskapsverdier går tapt». Med bakgrunn i dette har NOF tilskrevet Olje- og energidepartementet (OED) for å presisere viktigheten av at dette blir fulgt opp. På samme måte som innen vindkraft, så hersker det også innenfor småkraftverk en Klondyke-stemning som gjør at utbyggingene akselererer uten noen samlet vurdering av planene. Det er derfor viktig at hvert fylke lager samlede planer hvor man vurderer utbyggingsplaner innenfor hvert vassdrag/nedbørsfelt, i tillegg til at man tar hensyn til naturverdier og stiller krav til minstevannføring og andre avbøtende tiltak.

NVE har foretatt en ressurskartlegging av potensialet for småkraftverk i Norge, og kommet fram til 25 TWh. Selv om sannsynligheten er liten for at dette realiseres så vil man likevel åpne for godkjenning av noen tusen anlegg. Som et eksempel kan man si at det er behov for ca. 500 småkraftverk for å få tilsvarende mengder energi som en utbygging av Vefsna-vassdraget ville gitt.

NOF har fått penger av NVE for å gjøre en kartlegging av eventuelt skadeomfang ved småkraftverkutbygging, spesielt knyttet opp mot fossekall. Det blir spennende å se konklusjonen fra denne arbeidsgruppen når rapporten foreligger om noen måneder.

Les mer:

  • Brevet fra NOF til OED av 18. august 2006
  • Morten Ree sin leder i Vår Fuglefauna 4-2004
  • Les mer om småkraftverk hos NVE
  • Les me om småkraftverk hos Dagbladet
Fossekall i strøm
NOF er bekymret for hvilken effekt en planløs utbygging av småkraftverk i Norge vil ha på fossekallen og annet biomangfold. FOTO: Stig Tronvold
Vintererle
Vintererle er også en art som kan bli rammet av en ukritisk utbygging av småkraftverk i Norge. FOTO: Gunnar Gundersen