Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Ledige engasjementer som regionansvarlige i TOV-E

Det er nå to ledige prosjektengasjementer i NOF som regionansvarlige i fugleovervåkingsprosjektet TOV-E. Regionene er Nordland/Troms og Finnmark. TOV-E er en forkortelse for ‘Terrestrisk overvåking – ekstensiv’.

Av Magne Husby & Ingar Jostein Øien

Publisert 21.11.2013

Fugler er en av hovedindikatorene for om Norge har bærekraftig utvikling av naturmiljøet. Det betyr at endringer i fuglebestandene forteller oss om naturen rundt oss fungerer tilfredsstillende. Vi kjenner fuglenes økologi godt, og nedgang i bestandene av noen arter med en bestemt økologi kan fortelle oss hva som er galt. Dermed er det også mulig å sette inn tiltak for å rette på problemene. Med de vanlige norske fugleartene som indikator, startet vi et omfattende overvåkingsprosjekt på fugl i 2005. Prosjektet er nå i gang i hele landet, så oppgaven framover blir å videreføre dette arbeidet. Dette er et meget viktig prosjekt der svært mange ornitologer nå legger ned en kjempeinnsats.

Feltarbeidet gjennomføres som en kombinasjon av punkttaksering og linjetaksering. Det er ca. 500 områder som skal takseres hvert år. Arbeidsoppgavene i de utlyste stillingene består i å skaffe nye deltakere når noen slutter, få inn alle resultater fra deltakerne og kvalitetssikre disse etter feltsesongen, samt veilede deltakere og informere om prosjektet. Det er utviklet en database der deltakerne legger inn sine resultater, og arbeidet med kvalitetssikring er praktisk organisert direkte i databasen. Resultater fra prosjektet vil årlig publiseres i NOFs rapportserie og det vil også regelmessig bli publisert resultater bla. i NOFs tidsskrift Vår Fuglefauna.

Arbeidsomfang (lønn) og dekning av utgifter tilsvarer til sammen kr 22.000, som må betraktes som en grunnlønn pr region, med unntak av Finnmark der grunnlønna er kr 27.000. Det gis et tillegg på kr 10.000 pr år til de regionlederne som får inn takseringsresultater fra ca. 75 % av undersøkelsesområdene. Ca. fordi forskjellene mellom regionene vurderes.

Vi søker personer som har interesse for fugl og fuglevern, og som kan arbeide systematisk og kommunisere godt med ulike feltpersonell. Engasjement for dette prosjektet er helt nødvendig.

TOV-E er finansiert av Miljødirektoratet (tidligere DN), og gjennomføringen er et samarbeid mellom NOF, NINA og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Stillingene som lyses ut her er underlagt NOF. Arbeidet vil bli veiledet av og underlagt prosjektleder Magne Husby, som også kan kontaktes (74 02 27 43 / 481 53 114 / magne.husby@hint.no) for ytterligere informasjon. Søknadsfrist er 6.12 2013.