Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Nåværende og framtidige trusler for nordiske andepopulasjoner

NOF har deltatt i en større faglig evaluering av nåværende og framtidige trusler hos alle andearter som hekker, raster, myter og/eller overvintrer i de nordiske landene. Denne er nå publisert i fagtidsskriftet Ann. Zool. Fennici.

Av Tomas Aarvak

Publisert 12.08.2015

Trekkende ender er sensitive indikatorer på et miljø i endring, og deres samfunnsmessige betydning har gjort det høyst nødvendig å evaluere de faktorene som medvirker til endringer. Evalueringen er gjennomført som et samarbeid mellom 18 eksperter fra seks forskjellige land, og har fokusert på 25 hovedtemaer av menneskelig påvirkning på andepopulasjonene. Det er oppsummert hvilke faktorer som gjør hva, og i tillegg er det diskutert kort for potensielle verne-/bestandstiltak som kan motvirke de viktigste negative faktorene. For å kunne imøtegå de mange negative påvirkningsfaktorene for endene i Norden så er det viktig å identifisere disse og sammenstille kunnskapen, slik at forvaltningsmyndigheter og interessenter kan ta riktige beslutninger om hva som må gjøres for å få populasjonene opp på et forsvarlig nivå. Av viktige temaer evaluert er klimaendringer, eutrofiering, våtmarksrestaurering, sykdommer/parasitter, bifangst og skjellfiskerier, oppdrett, spredning av fremmede arter, overutnyttelse, miljøgifter, menneskelig forstyrrelser, skogsdrift, og områdevern.

Svært mye kunnskap er sammenstilt i denne evalueringen. Viste du f.eks. at det oppdrettes og slippes ut mange millioner stokkender i Europa hvert år for jakt? Bare i Sverge slippes det ut 250 000 stokkender hvert år, og dette i et land hvor den «ville» bestanden er anslått til 20-50000 hekkepar. At dette kan ha en negativ påvirkning viser forskning som påviser at farmfugler og ville fugler er genetisk forskjellige. Utslipp av farmfugler har sannsynligvis ført til endringer i nebbstørrelse hos de ville fuglene, det kan føre til endringer i trekkmønster og ikke minst spredning av sykdommer, bl. a. fugleinfluensa. Den fulle artikkelen kan sees her.

Referanse til artikkel:

Fox, A. D., Jónsson, J. E., Aarvak, T., Bregnballe, T., Christensen, T. K., Clausen, K. K., Clausen, P., Dalby, L., Holm, T. E., Pavón-Jordan, D., Laursen, K., Lehikoinen, A., Lorentsen, S.-A., Møller, A. P., Nordström, M., Öst, M., Söderquist, P. & Therkildsen, O. R. 2015: Current and potential threats to Nordic duck populations — a horizon scanning exercise. Ann. Zool. Fennici 52: 193–220. 

Knekkand hann
Knekkand står oppført i kategorien «Sterkt truet» (EN) på den norske rødlista fra 2010. Det har i flere tiår vært tørrere vintre enn normalt i Sahelregionen i Afrika, noe som naturlig nok er negativt for endene som overvintrer der. Dette gjelder bl.a. knekkand og stjertand. FOTO: Vegard Bunes