Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOF reviderer strategiplanen - innspill fra organisasjonen ønskes

NOFs gjeldende strategi ble vedtatt i 2014 og gjelder for perioden 2014-2019. Arbeidet med å revidere strategien har startet. Planen er at en revidert strategi for NOF skal vedtas på årsmøtet i 2019. Innspill ønskes derfor så snart som mulig, og aller helst innen 31. desember 2018. Medlemmer bes sende inn sine innspill via sitt lokallag eller fylkesavdeling.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 27.11.2018

NOFs sentralstyre har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med revisjon av strategiplanen fremover. Arbeidsgruppa ledes av generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken og består ellers av Steinar Eldøy, Simon Rye, Per Stensland, Ingar Jostein Øien og Trond Øigarden.

En vurdering av situasjonen tilsier at dagens strategiplan synes å ha fungert bra, og det ble ved utarbeidelse av gjeldende plan gjort et meget grundig arbeid. Arbeid med områder som naturvern, kunnskap og rekruttering er langsiktig arbeid. Vi ser det derfor ikke formålstjenlig å gjøre større strategiske skift, men heller revidere på delmålsnivå hvis det er hensiktsmessig.

På bakgrunn av dette har arbeidsgruppa følgende mandat: Revidere (justere) dagens strategi med tanke på å legge fram revidert utgave til årsmøtet 2019. Et viktig utgangspunkt er en evaluering av dagens strategi med tanke på resultater og nytteverdi. Revisjonen skal i første rekke omhandle endringer på delmålsnivå, hvor det kan være hensiktsmessig å ta ut, forsterke eller evt. komme med nye delmål basert på evaluering og eventuelle endringer i omverden. Det påpekes at strategien gjelder hele organisasjonen, ikke bare arbeidet ved sekretariatet, slik at en må ha for øye at planen skal implementeres også i fylkesavdelinger og lokallag.

Arbeidsgruppa skal etter planen lage et ferdig forslag til en revidert strategi for hele NOF som overleveres til NOFs sentralstyre for behandling. For å sikre bred forankring av prosessen og den reviderte strategien ber vi derfor nå om innspill fra organisasjonens side. Fylkesavdelinger og lokallag er allerede varslet om prosessen. Medlemmer bes sende inn sine innspill via sitt lokallag eller fylkesavdeling.

Innspill kan sendes på e-post til NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken. Alle små og store innspill vil bli lagt frem for arbeidsgruppa som vil vurdere dem nærmere. Gi gjerne mest mulig korte og konkrete innspill til tekst i delmål etc. Innspillene vil ikke nødvendigvis bli kommentert eller besvart utover at de er mottatt. Forhåpentligvis får vi inn gode innspill, som kan gjøre vår felles strategi bedre!

Den videre prosessen er planlagt slik:

• Innspill ønskes så snart som mulig, og aller helst innen 31. desember 2018.

• November – januar. Arbeidsgruppa utarbeider et forslag til revidert strategi. Revidert utkast sendes på høring hvis nødvendig.

• ca. 7. februar. Et utkast til revidert strategi overleveres fra arbeidsgruppa til NOFs sentralstyre.

• 16. februar 2019. Sentralstyret behandler og vedtar sitt endelige forslag til revidert strategi.

• 15. mars 2019. Årsmøteinnkalling sendes ut med forslag til revidert strategi.

• 27. april 2019. NOFs årsmøte gjør vedtak om ny strategi. Årsmøtet avholdes ved Saltstraumen (ved Bodø), med NOF avd. Nordland som arrangøravdeling.

Dagens strategi finnes her

Storspove
NOFs overordnede visjon er livskraftige bestander av alle fuglearter i en sunn natur. Med solid fotfeste i strategisk plan er storspove valgt som Årets fugl 2019, en global rødlisteart som sliter også i Norge. FOTO: Frode Falkenberg