Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

«Monteiro's Storm-petrel»: Nybeskrevet art i Europa!

Enhver fugleinteresserts drøm er å kunne påvise en ny fugleart for verden. I år ble det i fagtidsskriftet Ibis publisert dokumentasjon og forslag på vitenskaplig navn på en ny stormsvaleart som hekker i Europa! Dette er «Monteiro's Storm-petrel» som hekker på et par holmer utenfor øya Graciosa på Azorene.

Hvert år skilles det ut nye arter fra allerede kjente underartskomplekser, og av og til oppdages helt nye arter. De fleste nyoppdagelser av arter skjer i dårlig kartlagte områder som for eksempel i Indonesia (brillefuglarten Zosterops somadikarta, oppdaget i 1997 og formelt publisert i mars 2008) og Gabon (trosten/skvetten Stiphrornis pyrrholaemus – oppdaget i 2003 og formelt publisert i august 2008).

På Azorene foreligger det kunnskap om en nattaktiv stormsvaleart tilbake til 16-hundretallet og beskrivelsene passer med passatstormsvalen Oceanodroma castro. Denne arten ble først formelt beskrevet av Harcourt i 1851, med det første bekreftede funnet på Azorene i 1887. Først nesten hundre år senere ble passatstormsvalen påvist hekkende der.

På 1990 tallet begynte Luís Monteiro med sitt doktorgradsarbeide på økotoksikologi og i den forbindelse dokumenterte han i 1996 forekomst av to sesongmessig distinkte hekkepopulasjoner av Oceanodroma-stormsvaler på Azorene. Data på forekomst og utvikling av rugeflekk hos individer fanget med mistnett, rugeperiode og ungenes morfologiske utvikling viste at populasjonene var 4-5 måneder ute av fase i hekkeperioden, og at de overlappet i kolonien kun i august og tidlig september. Den nyforeslåtte arten hekker på Azorene i den «varme sesongen» - i mai til tidlig juli, mens passatstormsvalen hekker i den «kalde sesongen» – oktober til desember.

Videre undersøkelser har påvist en rekke forskjeller mellom populasjonene mht. biometri, mytemønster, næring, struktur på reirgangene og også i sangen, hvor individer av den nye arten ikke responderer på lydavspilling av sang fra den andre - passatstormsvalen. Genetiske analyser viser også at disse to artene skilte lag for ca 70.000-154.000 år siden.

Den nye arten er påvist hekkende på kun to mindre øyer på Azorene og den totale bestanden er anslått til kun 250-300 par i 1999.  

I tillegg til den nye arten hekker det i dag på Azorene fem interessante stormfugler: passatstormsvale Oceanodroma castro, spisshalepetrell Bulweria bulwerii, fregattstormsvale Pelagodroma marina, gulnebblire Calonectris diomedea og dverglire Puffinus assimilis.

Medregnet den nypåviste stormsvalearten fra Azorene teller nå stormsvalefamilien 23 arter, hvorav tre er påvist i våre farvann – havsvale, stormsvale og den sjeldnere japanstormsvalen.

Ingen av de nyoppdagede artene har enda fått norske navn, så følg med på nettsiden til NNKF.

Den fulle referansen til artikkelen er: Bolton, M., Smith, A.L., Gómez-Días, E., Friesen, V.L., Medeiros, R., Bried, J., Roscales, J.L. & Furness, R.W. 2008. Monteiro’s Storm-petrel Oceanodroma monteiroi: a new species from the Azores. Ibis 150: 717-727.

Monteiro's Storm Petrel
«Monteiro’s Storm-petrel» Oceanodroma monteiroi (til høyre) og passatstormsvale Oceanodroma castro (til venstre) i flukt utenfor de to eneste kjente hekkeplassene for den førstnevnte: holmene Praia (forgrunnen) og Baixo utenfor Graciosa på Azorene. Figuren viser de tydelige forskjellene i fjærdrakten mht. slitasje og mytemønster i august, når begge artene er tilstede i koloniene. «Monteiro’s storm-petrel» har bleket fjærdrakt og mytingen av armsvingfjær har startet, mens passatstormsvalen har en fersk fjærdrakt etter nylig fullført mytingen. FOTO: Mark Bolton
Stjert hos passatstormsvale og Monteiro's Storm-petrel
Bildet viser forskjell i hvor dypt kløftet stjerten er hos passatstormsvalen (øverst) og «Monteiro’s Storm-petrel» (nederst). Fotografiene er tatt i august når begge artene er tilstedeværende i hekkekolonien. På denne tiden har «Monteiro’s Storm-petrel» store unger og slitt fjærdrakt (lysebrune innslag i stjertfjærene) mens passatstormsvalen har begynt å okkupere reirgangene og har en helt fersk mørk drakt. FOTO: Mark Bolton

Kommentarer til nyheten (1)