Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Formidabel vinterforekomst av ringtrost

Ringtrosten er en trekkfugl som overvintrer rundt Middelhavet. Det hender at arten overvintrer her hjemme også, men normalt dreier det seg om bare noen ytterst få individer. Denne vinteren har vi derimot opplevd en rekordartet forekomst i Norge, både i nord og i sør.

Av Frode Falkenberg

Publisert 12.03.2009

I perioden fra desember 2008 til primo mars 2009 ble det gjort mer enn 60 observasjoner av drøyt 100 individer av ringtrost i Norge. Til sammenligning ble arten funnet i kun 22 ruter i vinteratlasperioden fra 1994 til 2003. Årets forekomst har en god geografisk spredning. Observasjoner er gjort langs hele den norske kysten fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord (i tillegg kommer et enkelt funn i Østfold). Hovedtyngden av observasjoner har blitt gjort i Nord-Norge, på strekningen fra Røst til Tromsø. Under vinteratlasperioden ble det gjort flest funn i Vest-Agder og på Sunnmøre.

I Norge hekker ringtrostene i karrige og trefattige habitater. Høsttrekket foregår fra september av, og normalt har de aller fleste fuglene trukket ut av landet i løpet av november. Allerede i slutten av mars dukker de første vårtrekkerne opp, men de fleste norske hekkefuglene kommer tilbake i løpet av april.

I hekketiden består ringtrostens mat hovedsakelig av snegler, meitemark og forskjellige insekter. Om høsten går de gradvis over til mer vegetabilsk føde. Det gjør den i likhet med andre norske troster, og tilgjengeligheten på bær om høsten og vinteren kan påvirke forekomsten. Vi er godt vant med store forskjeller i opptreden av gråtrost og rødvingetrost om vinteren i Norge, men ringtrosten er tradisjonelt en sjelden overvintrer hos oss. Gode ringtrostvintre er imidlertid kjent fra Norge tidligere. I Norsk vinterfuglatlas (2006) er det nevnt et par vintre på 1880- og 90 tallet med mye ringtrost. Disse forekomstene har blitt knyttet til gode frøsettingsår for rogn. Det er naturlig å gjøre denne koblingen også denne vinteren. I Nordland ble den siste rognebærhøsten beskrevet som ekstrem, og det har nok bidratt til at mange ringtroster vurderte situasjonen til å være godt nok for å prøve vinteren "hjemme". Næringstilgangen styrer mye, men klimatiske forhold spiller også en rolle. Flere ringtroster ble rapportert i Artsobservasjoner etter at det ble kjøligere og det falt mye snø i februar. Disse snømengdene gjør at trostene ikke finner bær så lett, og de blir presset ut mot mindre snørike områder ved kysten. Fuglene oppsøker da gjerne områder der de blir lettere å oppdage.

Nå drøyer det heller ikke lenge til de overvintrende fuglene får selskap. Om drøyt 14 dager begynner artsfrendene å komme tilbake fra sine mer normale vinterkvarter lenger sør.

Ringtrost
Ringtrost hann fra Røst i Lofoten 20. februar 2009. Kartet viser vinterfunn fra vinteratlasperioden 1994 til 2003 (tyrkis) og vinterens funn (blå) i Artsobservasjoner. FOTO: Steve Baines

Kommentarer til nyheten (21)