Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Kornspurven er tilbake som hekkefugl på Jæren!

Vi må helt tilbake til sommeren 1939 for å finne det siste sannsynlige hekkefunnet av kornspurv på Jæren. De seinere åra har antall observasjoner av arten økt hos oss, spesielt i april og mai, noe som i år skulle resultere i første hekkefunn av arten på 67 år!

Av Frode Falkenberg

Publisert 03.10.2006

Egil og Laila Frantzen fra Bergen har hatt en forkjærlighet til de åpne danske landskaper, og har tilbrakt mange sommerferier i landet som det er så deilig å være norsk i. I år ønsket de å variere resisemålet noe, men ikke mye, da de reiste til de flate kulturlandskapene på Jæren i Rogaland. I sommerheten den 23. juli kunne de fra bilen høre noen kjente danske sommertoner fra markene på Sele i Klepp kommune; kornspurv! I løpet av de kommende timene ble hele tre individer sett, og en kom til stor begeistring med nebbet fullt av mat! Mange fuglekikkere oppsøkte lokaliteten for å få med seg dette usedvanlige funnet, og ved utgangen av august hadde sju forskjellige fugler blitt sett i området, der minst tre var årets unger.

På den norske rødlista står kornspurven oppført som utdødd i Norge. Som skrevet ovenfor ble det siste trolige hekkefunnet gjort på Jæren i 1939, men arten hadde i sin tid små reproduserende bestander både på Jæren og på Lista. Ved et par anledninger har det blitt rapportert om mulige hekkinger på Lista i Vest-Agder, men dokumentasjonen av dette har dessverre ikke blitt publisert i tilstrekkelig grad.

I Sverige er kornspurven en meget truet art som står oppført på den nasjonale rødlisten i kategorien ”sterkt truet” som følge av at det trolig kun finnes 200 individer igjen i den sørligste biten av landet. For 150 år siden ble arten karakterisert som så tallrik at den var umulig å telle i de skånske slettebygdene av zoologen Sven Nilsson. Den dramatiske tilbakegangen i Sverige skyldes flere årsaker, men de har alle en ting til felles, nemlig effektivitet i jordbruket. Det kan være kjemisk bekjemping av insekter, mindre spillfor, tap av variasjon i kulturmark osv. Da kvikksølv ble ulovlig å bruke i jordbruket i Sverige rundt 1970 var kornspurvbestanden meget liten i Sør-Sverige. Etter dette har den økt noe, og status på rødlisten ble justert ned fra ”akutt truet” til ”sterkt truet” i 2005. Også i Danmark har tilbakegangen vært stor, men arten har alltid vært relativt tallrik der, og i løpet av de siste 15 åra har den nasjonale hekkebestanden økt igjen.

I Storbritannia finnes også kornspurven, men der har man ikke registrert noen økning i øygruppas bestand, heller tvert i mot. Det kan kanskje indikere at de fuglene som dukker opp i Norge stammer fra den økende danske (eller svenske) bestanden framfor den britiske?

Vi ser fram til neste sommer på Jæren!

Kilder

  • BTO (2003). Breeding birds in the wider countryside, http://www.bto.org.
  • Collet, R. (1921). Norges fugle 1. Kristiania. 596 s.
  • Gjershaug, J.O. m.fl. (1994). Norsk fugleatlas. Klæbu. 552 s.
  • Haftorn, S. (1971). Norges fugler. Universitetsforlaget. 862 s.
  • Natur og fugle (2006). Bomlærke, www.dofbasen.dk.
  • Naturvårdsverket (2005). Rapport 5502. Åtgärdsprogram för bevarande kornsparv. 34 s.
  • Nilsson, S. (1858). Skandinavisk fauna – Foglarna 1. Lund. 580 s.

Lytt til kornspurvens sang

Kornspurv
En av kornspurvene med innsamlet mat til reirunger på Sele 27. juli 2006. FOTO: Laila Frantzen
Kornspurv
To kornspurver på favorittgjerdet på Sele 29. juli. Hele sju fugler ble registrert fram til utgangen av august. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (1)