Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Bevar Gimsøymyrene naturreservat

Avinor vil bygge en ny storflyplass i Gimsøymyrene naturreservat, som ligger i Vågan kommune i Nordland. Dette er gjengitt som det foretrukne alternativet for flyplass i Lofoten i forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. NOF har sendt bekymringsmelding til miljøvernministeren.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 07.12.2012

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Nordland sitt årsmøte i Bjerka 9. juni 2012 vedtok enstemmig å protestere mot Avinors planer om ny flyplass i Gimsøymyrene naturreservat. Nå har NOF samarbeidet med Lofoten lokallag om å skrive et brev til miljøvernministeren hvor vi krever at han rydder opp og sørger for at disse flyplassplanene skrinlegges.

Det kan ikke bygges flyplass i et naturreservat uten at vernet først oppheves. Miljøverndepartementet har myndighet til å oppheve vernet av hensyn til andre vesentlige samfunnsinteresser som ikke var kjent på vernetidspunktet. NOF mener at en slik omgjøring vil være i strid med regjeringas målsettinger for NTP-arbeidet, hvor ett av målene er å bidra til å redusere tapet av biologisk mangfold. Vi minner i vårt brev om at opprettelse av verneområder er langsiktige arealdisponeringsvedtak der naturverdiene gis forrang framfor andre interesser.

Gimsøymyrene naturreservat er karakterisert som enestående blant de vernede myrområdene i Nord-Norge. Gimsøya innehar Lofotens største myrområde. NOF Lofoten lokallag har hatt oppsyn med Gimsøymyrene naturreservat siden 1985, et myrreservat hvor formålet med fredningen er å bevare et variert myrområde med flere ulike myrtyper, deriblant et særlig interessant høymyrkompleks og tilliggende våtmarksområder. Denne myrtypen er på rødlista for naturtyper.

Naturreservatet har et rikt og særegent fugleliv som det er verdt å ta vare på, deriblant flere rødlistede arter. Det er en av to kjente hekkeplasser for lappspurv i Lofoten, og er også viktig for myrsnipe og sandsvale. Sangsvane har hekket ved nordre del av reservatet på 2000-tallet, og sannsynligvis har svømmesnipe og temmincksnipe hekket på myrene tidligere. Brushane har inntil nylig hekket i reservatet, og det var en kjent spillplass for brushane der flyplassen skal bygges. Andre hekkefugler i området er tyvjo, småspove, storspove, heilo, blåstrupe, sanglerke, bergirisk, sivspurv, lirype og rødstilk. Flere par smålom og storlom hekker på Gimsøya. Naturreservatet er funksjonsområde for rovfugl som hekker i nærheten av reservatet, blant annet havørn, vandrefalk og jaktfalk. Området er også en viktig rasteplass for trekkfugler. Fra midten av mai raster flere tusen kortnebbgjess på Gimsøya, hvor de beiter og legger opp fettreserver for det videre trekket til hekkeområdene på Svalbard.

Det er ingen tvil om at ødeleggelse av dette området vil medføre tap av biologisk mangfold som det ikke finnes maken til i Nord-Norge. NOF mener at bygging av ny flyplass på Gimsøy vil være en elendig løsning, som rett og slett ikke kan aksepteres.

Les mer:

Gimsøymyrene
Her på Gimsøymyrene vil Avinor bygge en ny storflyplass FOTO: Eric Fokke

Kommentarer til nyheten (1)