Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF påklager vedtak om Lista vindkraftverk

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) klager på NVEs vedtak om å gi konsesjon til Norsk Miljø Energi Sør AS til å bygge og drive Lista vindkraftverk i Farsund kommune. En etablering av Lista vindkraftverk vil bl.a. ikke være forenlig med verneformålet for Listastrendene landskapsvernområde.

Av Inge Hafstad

Publisert 23.01.2007

NOF er i utgangspunktet ikke motstander av utbygging av vindkraft. Tvert om mener vi at det er viktig å benytte energikilder som ikke er forurensende og som i produksjonsfasen ikke belaster miljø i betydelig grad. Vind må i utgangspunktet betraktes som en slik miljøvennlig energikilde. Dette forhindrer likevel ikke at også utbygging av vindparker kan innebære det samme potensial til konflikter i forhold til verdifull natur som all annen arealkrevende utbygging.

NVE sier at de er av den oppfatning at det er ingen verneområder som blir direkte berørt av etableringen av vindkraftverket. NOF er av en helt annen oppfatning. Planområdet grenser i vest mot Listastrendene landskapsvernområde. Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et egenartet natur- og kulturlandskap med spesielle strandtyper og geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske kvaliteter av meget høy verneverdi.

NVE konstaterer i sine konsesjonsdokumenter at vindkraftverket kan få negative konsekvenser for trekket av rovfugl langs indre deler av Lista og hekkende rødlista arter i eller i nærheten av planområdet. Etter NVEs vurdering antas virkningene å være moderate og akseptable. Dette er en konklusjon som NOF er sterkt uenig i. De pågående etterundersøkelsene på Smøla har vist at kollisjon mellom havørn og vindturbiner er større en man antok på forhånd. NOF er svært skeptisk til at NVE på ny innvilger konsesjon for et vindkraftverk i tilknytning til en av de viktigste trekkledene for fugl i Skandinavia. Området er spesielt viktig for trekkende rovfugl, som benytter det aktuelle planområdet. Rovfugl er også en av de artsgruppene, sammen med skumrings- og nattaktive fugler, som er mest utsatt for kollisjon mellom fugl og vindturbiner.

Hubroen er en art som mest sannsynlig hekker innenfor planområdet. i følge Artsdatabanken er de største truslene for bestanden av hubro miljøgifter, kraftlinjer og vindkraftutbygging. Artsdatabanken finner det rimelig å anta at det har vært en bestandsnedgang på minst 20 % de siste 18 år. Arten er plassert i kategori EN (sterkt truet) basert på kriteriet C1 (liten populasjon med bestandsnedgang) i siste utgave av rødlista (desember 2006). Dette er arter som i følge Artsdatabanken har svært høy risiko for utdøing. Norge har en stor del av den skandinaviske bestanden, slik at Norge har et klart ansvar knyttet til forvaltningen av hubro. Hekkelokaliteter til arter som er kategorisert som EN i rødlista blir automatisk betegnet som områder med nasjonal verdi. Arter som benytter skumringen og natta til å jakte vil også være mer utsatt for kollisjoner med vindturbinene en dagaktive fugler. Med de storstilte planene for vindkraftverk langs kysten, vil hubro være en av de artene som sannsynligvis er mest sårbar mot en slik utbygging.

Konklusjon

Vår konklusjon er at NVEs vurdering av konsekvensene av en full utbygging av Lista vindkraftverk etter Norsk Miljø Sør AS sine planer, er gjort på sviktende grunnlag og uten at det er tatt nødvendig hensyn til nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser slik de er nedfelt i konkrete vedtak og dokumenter. Spesielt alvorlig finner vi mangel på verdisetting og verdivurdering av områdets funksjon, særegenhet og spesielle verdi i forhold til såkalte rødlistearter. På den andre siden er det ikke skaffet til veie referansemateriale som burde være helt sentralt for effektvurderingene i forhold til rødlistede fuglearter. Etter vår mening har dette medført en undervurdering og nedvurdering av naturfaglige og miljøfaglige verdier på en slik måte at sentrale miljøverdier og viktige, nasjonale og internasjonale miljømål er satt til side.

NOF hadde forventet at de foreløpige resultatene (som tyder på høyere kollisjonsrisiko enn forventet) av etterundersøkelsene på Smøla ville vektlegges når NVE behandler en ny konsesjonssøknad om vindkraftverk i en av de viktigste trekkledene for fugl. Likeledes må leveområder for arter som er kategorisert som sterkt truet i Artsdatabankens nye rødliste (utgitt i desember 2006) vektlegges i dagens arealplanlegging. NOF krever at dette bør vektlegges i en langt høyere grad i klagebehandlingen. NOF forutsetter også at det i forbindelse med klagebehandlingen blir gjennomført møter og befaringer på en slik måte at alle interesseparter og faginstanser får reell innspillsmulighet forut for en sluttbehandling av klagen.

Dette må etter vår oppfatning føre til en revurdering og oppheving av konsesjonsvedtaket.

Dette er et utdrag av NOF sentralt sin klage på vedtaket. Les hele klagen her.

NOF Lista lokallags klage på vedtak.

Vest-Lista
Vest-Listas kuperte landskap (bildet) skal etter planen dekkes av vindmøller. FOTO: Knut S. Olsen

Kommentér nyheten