Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF har klaget på vedtak om skadefelling av rovfugler

Sakene gjelder vedtak om skadefelling av kongeørn i Oppland og hønsehauk i Østfold. Kongeørnsaken er meget spesiell, da det her er snakk om massedrap av lam uten at de har blitt påspist. Når det gjelder hønsehauken i Østfold er det snakk om tap av duer i forbindelse med et dueslag.

Av Morten Ree

Publisert 18.06.2013

Kongeørnsaken

Skadebildet fra Nordre Land i Oppland er helt unikt, og avviker radikalt fra all kunnskap som finnes i verden når det gjelder atferdsmønsteret til kongeørn. Saken dreier seg om minimum 24 lam som innenfor et begrenset område er tatt av kongeørn i løpet av få dager. I tillegg var lammene nesten ikke påspist. Med andre ord er det snakk om overskuddsdreping uten å nyttiggjøre seg maten, som vi ikke kjenner til når det gjelder kongeørn.

På generelt grunnlag har NOF tillit til dokumentasjon som er gjort av Statens naturoppsyn (SNO). Det ble påvist kloinnstikk med blodutredninger over mye av kroppen på de døde/døende dyrene. Normalt vil et kongeørnangrep mot lam føre til kloinnstikk i hode-/nakkeregionen, og ikke punkteringer over mange steder på kroppen. Så allerede her er det et avvik fra vanlig mønster. Ettersom det ikke foreligger synsobservasjoner som bekrefter at kongeørn er synderen, og på hvilken måte angrepene skjedde, så er det vanskelig å vite hva som virkelig har foregått. Det er gitt fellingstillatelse på en ung ørn som er observert i området. Det kan alltids synses rundt dette med at en ung og urutinert ørn foretar flere mislykkede angrep mot bytte, og at dette gir mange kloinnstikk. Eventuelt at det skjer under håndtering av bytte i etterkant. Men alt dette blir gjetning, og i slike skadetilfeller er det kun fakta som gjelder.

Men det mest spesielle er omfanget av skadetilfellet som er av en slik karakter at det er naturlig å tenke i retning av sykdom og epidemi. Mattilsynet gikk tidlig ut og forlangte ørnen skutt, uten å nevne at et så stort skadeomfang faktisk kunne være mer komplekst enn bare å skylde på rovviltet. Derfor er det skuffende at det ikke ble sikret blodprøver av de lammene som måtte avlives. Heldigvis er to lam ivaretatt i dypfryst tilstand, og vi får håpe disse kan bli innsendt til Veterinærinstituttet for en nærmere sjekk snarest mulig.

Som vanlig i slike saker ble fellingstillatelse gitt muntlig, og to dager før det formelle skadefellingsdokumentet var underskrevet og tilgjengelig for offentligheten. Dette gjør at vernesiden taper tid i slike saker, og kanskje i verste fall måtte klage etter at ørnen er felt. Samtidig forstår vi også Fylkesmannens behov for å iverksette raske tiltak for å øke sjansen for å ta ut riktig individ og begrense ytterligere skade.

Fellingstillatelsen løp fra 11. juni til og med 17. juni. Fylkesmannen i Oppland bekrefter overfor NOF at ingen ørn ble skutt, og fellingstillatelsen er ikke forlenget.

Hønsehauksaken

NOF avd. Østfold klaget den 1. juni på en skadefelling gitt av Fylkesmannen på en hønsehauk som påstås å ha gjort store innhogg i et lokalt dueslag. Begrunnelsen i vedtaket var basert på en litt merkelig vurdering da det ble fastslått at skadegjører var en ekstra mørk hønsehauk hann. Skadefelling ble gitt på denne hannfuglen midt i hekketiden, med begrunnelse av at en hann som dør raskt vil bli erstattet av en ny hann som vil bringe mat til ungene. I en glissen norsk hekkebestand kan man garantert ikke sette sin lit til dette, selv om dette i noen få tilfeller er påvist i Nederland, som har verdens tetteste bestand av hønsehauk.

Et annet moment i saken er at det i nærområdet også hekker vandrefalk, som er en kapabel duejeger. Dette medfører at observasjoner av skadegjører like gjerne kan være vandrefalk som hønsehauk, og sjansen for å ta ut feil individ blir i dette tilfellet stor. Uansett vil det kunne få katastrofale følger for hekkingen med stor sannsynlighet for at ungekullet dør.

Saken ble etter NOFs klage gitt oppsettende virkning, noe som innebærer at fellingstillatelsen vil bero til klagen fra NOF er behandlet. NOF klarte ikke å komme i kontakt med saksbehandler Åsmund Fjellbakk hos Fylkesmannens miljøvernavdeling for videre kommentar rundt hvilket utfall klagesaken har fått.

Aktuelle lenker:

Kongeørn
En ung kongeørn skal ha stått bak drap av 24 lam innenfor et begrenset område på få dager i Oppland. NOF er skeptiske til at dette kan medføre riktighet, og har påklaget skadefellingstillatelsen som ble gitt av Fylkesmannen i Oppland. FOTO: Lars Løfaldli
Hønsehauk hann i flukt
Hønsehauken kan ta duer, men i motsetning til tamduer er hauken en naturlig del av norsk natur. Bildet viser en voksen hann. FOTO: Halvor Sørhuus

Kommentarer til nyheten (11)