Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Urealistiske avbøtende tiltak foreslått for Siragrunnen vindkraftverk

NOF mener planene om Siragrunnen vindkraftverk må skrinlegges. Ett av Norges mest konsentrerte og tallrike fugletrekk går gjennom området, og kollisjonsfaren for fugler er svært alvorlig. En ny fagartikkel understreker også at det er stor usikkerhet rundt effekten av avbøtende tiltak for å unngå fuglekollisjoner ved vindkraftverk.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 22.10.2014

NVE jobber nå med sluttbehandlingen av søknad om konsesjon for Siragrunnen vindkraftverk, som planlegges i sjøen tett ved land på grensen mellom Vest-Agder og Rogaland. NOF har tidligere sendt høringsuttalelse i saken og deltok også på en sluttbefaring med NVE, tiltakshaver og andre høringsparter i saken 8. oktober i år.

NOF er svært kritiske til dette planlagte vindkraftverket, som vi mener vil ha store negative konsekvenser spesielt for trekkende fugler. Planområdet er sammenfallende med ruta for ett av Norges mest konsentrerte og tallrike fugletrekk. Hele 98 % av alle fugler som ble talt opp i underlagsrapporten til konsekvensutredningen trekker mellom land og det ytterste markeringspunktet for vindkraftverket. Kollisjonsfaren for trekkende fugler er svært alvorlig. Så godt som hele Svalbardpopulasjonen av ringgås trekker rett gjennom planområdet, og en lang rekke arter av sjøfugler og vannfugl, samt en rekke typiske landfugler som trekker over havet vil berøres. Konsekvensutredningen har vesentlige mangler i forhold til dekningsgrad og fanger ikke opp trekktopper for viktige arter.

Det at kraftverket er planlagt så nært land akkurat på dette kystavsnittet gjør det svært konfliktfylt i forhold til trekkende fugl, som av naturgitte årsaker konsentreres både nært land og akkurat her. Det er ingen ting som kan kompensere for det. I konsekvensutredningen er det likevel vektlagt at anlegget kan stenges ned i kortere perioder når store mengder fugler av viktige arter passerer. Dette er brukt som argument for å redusere de negative konsekvensene av vindkraftverket for trekkende fugler. NOF mener dette ikke er holdbart.

En fersk oppsummeringsartikkel om fuglekollisjoner og vindkraftverk konkluderer nemlig med at riktig plassering av vindkraftverk fortsatt er det mest effektive tiltaket for å unngå fuglekollisjoner. Det konkluderes også med at avbøtende tiltak for å unngå fuglekollisjoner i vindkraftverk ikke er en enkel sak, og at avbøtende tiltak må gjøres på artsnivå. Avslutningsvis konkluderer artikkelen med at selv om styrt avstenging av turbiner når fugler nærmer seg vindkraftverket kan være en lovende fremgangsmåte for å unngå fuglekollisjoner, så mangler det fortsatt dokumentasjon på hvor effektivt dette er i ulike områder og for ulike arter. Dette gir støtte for NOFs vurdering av de foreslåtte skisserte avbøtende tiltakene er udokumenterte og urealistiske. Vi ser derfor ikke grunnlaget for at foreslåtte avbøtende tiltak kan gi en reduksjon av negativ konsekvens for fugletrekket i forhold til et vindkraftverk på Siragrunnen slik det er gjort i konsekvensutredningen. Vi ber derfor NVE ta dette til følge, å se bort fra en slik avbøtende effekt under konsesjonsbehandlingen.

NOF håper NVE innser alvoret, og gir avslag til konsesjon for Siragrunnen vindkraftverk. NOF mener at prosjektet bare må skrinlegges, da de negative konsekvensene spesielt for trekkende fugler vil være for store og alvorlige. Behovet for fornybar energi kan lett dekkes andre steder der miljøkonsekvensene er mindre!

Linker:

Ringgåstrekk
Så godt som hele bestanden av ringgås som hekker på Svalbard passerer årlig gjennom planområdet for Siragrunnen vindkraftverk. NOF frykter at et vindkraftverk på Siragrunnen vil få store negative konsekvenser for ringgåsa og andre trekkende fugler. Disse fuglene er fotografert på vårtrekk på Lista som ligger like øst for Siragrunnen. FOTO: Gunnar Gundersen
Smålom
Voksen smålom på høsttrekk forbi Steinodden på Lista 9. oktober 2014. Så godt som alle sjøfugler som passerer Lista trekker også over Siragrunnen. En hovedtrekkrute for fugl trekker langs kysten går gjennom området. Dette trekket er svært stort og omfatter årlig milliontalls fugler. Trekket foregår både dag og natt og til alle årstider. FOTO: Jan Erik Røer