Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Vindkraft i trekkfuglenes motorvei

Miljøorganisasjonene NOF, WWF, DNT, SABIMA og Naturvernforbundet står i samlet front for naturen på Siragrunnen. Her midt i knutepunktet på fuglenes motorvei på vei fra sør til nord, i en oase i havet med rev, tareskog, oppvekstområder for fisk og et mylder av liv uten like, ønsker Havgul Clean Energy å plassere et vindkraftanlegg. Et verre sted for et vindkraftanlegg finnes knapt i Norge.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 15.10.2015

Norges viktigste trekk-korridor for fugl

Langs norskekysten fra Jæren til Nordkapp, på Svalbard, Grønland og Frans Josefs land, lander det hver vår et stort antall fugler som har tatt den lange veien fra sydlige strøk til våre nordlige områder. Om høsten legger de ut på vingene sørover igjen.

Trekkfuglenes motorvei går over Lista og Siragrunnen uti sjøen, lengst sør i Norge. Året rundt flyr hundretusener av fugl i en smal korridor over Siragrunnen. Alle ringgjess som hekker på Svalbard passerer akkurat her.

Det samme gjør lomvi, vipe, makrellterne, krykkje, brushane og en rekke andre fugler som er truet av utryddelse, i tillegg til de fleste kjente og kjære fugleartene i Norge.

På olje- og energiministerens sitt bord

Om kort tid skal Olje- og energiminister Tord Lien ta stilling til om det skal bygges vindturbiner på Siragrunnen, mellom Lista og Jæren, midt i fuglenes viktigste trekkrute. Sier han ja, vil fugler som flyr fra Vest-Afrika over Nordsjølandene om få år møte svære vindturbiner som sperrer trekkruta deres. Dette vil gi store negative konsekvenser for fuglelivet, ikke bare på Lista, men langt utenfor Norges grenser. 

Bagatelliserer konsekvensene

Alle faginstanser advarer mot utbygging på Siragrunnen på grunn av de store konfliktene med natur, fiske, og friluftsliv. Men utbygger bagatelliserer konsekvensene og sier fuglelivet ikke vil ta skade. Det skal settes i verk avbøtende tiltak. Men effekten av de avbøtende tiltakene vil ha svært begrenset effekt for de fleste fuglene.

I tillegg til konfliktene med trekkfugl er det store konflikter med fisk, hummer og sjøpattedyr som lever i sjøen. Det skal sprenges ut og etableres store fundament på sjøbunnen for vindturbinene. Siragrunnen har historisk sett vært viktig både for bestanden av makrell og norsk vårgytende sild. Norges Fiskarlag har derfor gått mot planene, de frykter enkelte fiskere må oppgi sitt levebrød som en følge av utbyggingen, og fordi utbyggingen vil få konsekvenser for fiskebestandene i store områder.

Siragrunnen er i tillegg et nasjonalt verdifullt natur- og kystkulturlandskap, med rike opplevelseskvaliteter. En utbygging her vil derfor også påvirke friluftslivet langs kysten.

Arbeidsplasser og teknologiutvikling blir brukt som argumenter for å bygge ut Siragrunnen. 15 havområder har blitt utredet for offshore vindkraftanlegg langs hele norskekysten, få av dem er like konfliktfylte som Siragrunnen. Virkeligheten er at det er mulig å tilrettelegge for arbeidsplasser og ny eksportindustri, uten å velge det mest konfliktfylte alternativet som Siragrunnen er. NVE er i sitt avslag til planene også kritiske til mulighetene for teknologiutvikling knyttet til utbyggingen på Siragrunnen. Vi mener planene om offshore vindkraft på Siragrunnen kan sette hele offshore vindkraftsatsingen i et svært dårlig lys.

Ønsker vi å redde klimaet, må vi satse på prosjekter som ikke fører til at vi øker presset på arter som allerede er truet av utryddelse. Utover å øke sin fornybarandel kraftig ved å satse på energieffektivisering, kan Norge nå sine klimamål gjennom mindre konfliktfylte prosjekter. Det er på tide å sørge for at de mest kontroversielle vindkraftutbyggingene, slik Siragrunnen er, stanses.

Norges vassdrags- og energidirektorat har anbefalt Olje- og energiministeren å si nei til vindkraftverket på Siragrunnen. Norsk Ornitologisk Forening, WWF, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA), Den Norske Turistforening (DNT) og Naturvernforbundet håper han lytter til det rådet. Vi har sammen med en rekke andre bedt om at fuglene spares og at vindkraftplanen skrinlegges. Vi har et internasjonalt ansvar for å sikre fuglene en trygg flyrute i Norge til og fra våre nordlige områder.

Kjetil Solbakken, Norsk Ornitologisk forening
Lars Haltbrekken Naturvernforbundet
Nina Jensen, WWF
Christian Steel, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Nils Øverås, Den Norske Turistforening

Ærfugl
Det går et betydelig trekk av ærfugl over Siragrunnen. Men vil ærfuglene og andre fuglearter i framtida møte et stort antall vindmøller i denne svært viktige trekk-korridoren? Den avgjørelsen tas nå! FOTO: Jan Erik Røer
Makrellterne
En flokk makrellterner trekker sør over Siragrunnen i september 2014. Det har vært mye fokus på ringgåstrekket hva angår Siragrunnen, men det er også vital informasjon at makrellterne er en av mange rødlistearter som trekker over gruntvannsområdet både vår og høst. I likhet med mange andre sjøfuglarter sliter makrellterna med en negativ bestandsutvikling, og er kategorisert som sårbar (VU) i gjeldende rødliste. FOTO: Jan Erik Røer
Vipe
Under vårtrekket forlater vipene Lista fra Steinodden ved fyret. Der ser de rogalandskysten i det fjerne, og flyr korteste vei dit på trekket videre. Det innebærer at de vil fly over Siragrunnen. Vipa har i dag status som nær truet (NT) på gjeldende rødliste, men vil grunnet en svært negativ bestandsutvikling bli plassert i en mer akutt kategori på rødlista som presenteres 18. november i år. FOTO: Jan Erik Røer