Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Siragrunnen vindkraftverk: Havvind på ville veier

NOF har sammen med Naturvernforbundet, WWF, DNT og SABIMA sendt en siste appell til OED om å si endelig nei til utbygging av vindkraftverk på Siragrunnen. På grunn av det massive fugletrekket anser vi Siragrunnen til å være et enda mer konfliktfylt område enn Smøla, med flere berørte truede arter.

Av Kjetil Aa. Solbakken og Martin Eggen

Publisert 23.12.2015

Olje- og Energidepartementet (OED) vurderer fortsatt om de skal si ja eller nei til konsesjon for Siragrunnen vindkraftverk utenfor kysten av Rogaland og Vest-Agder. Rådet fra naturvern- og friluftsorganisasjoner med troverdighet på naturmangfold er et klart nei til utbygging!

Mange peker på fornybar energi for å løse klimaproblemene. Siden landbasert vindkraft har vist seg å være konfliktfylt med tanke på andre viktige miljømål, peker stadig flere på vindkraftverk til havs som løsningen. Men Siragrunnen ligger bare noen steinkast fra land, og er ikke noe havvindprosjekt i ordets rette forstand. I dette prosjektet har man de fleste utfordringene ved landbasert vindkraft i tillegg til noen nye knyttet til kysten og havet.

For NOF er det helt sentralt at utbygging av fornybar energi ikke må true viktig naturmangfold. Det finnes svært gode muligheter for å klare dette dersom man vektlegger naturmangfold tyngre når man vurderer lokalisering, og ikke minst lager samlede planer for utbyggingen. For å unngå negative konsekvenser for bestander av trekkende fuglearter er det av avgjørende betydning å unngå å plassere vindkraftverk i områder med konsentrert fugletrekk.

Siragrunnen er en trekk-korridor som fanger opp store deler av fuglebestandene fra vide områder på sin vei til og fra overvintringsområdene. En ny norsk rødliste ble presentert i november 2015 av Artsdatabanken. Vi har gjort en egen gjennomgang av denne i forhold til Siragrunnen. Denne viser at Siragrunnen vil ligge i trekkleia for minimum 36 rødlistearter, der 19 av artene har fått forverret status siden forrige gjennomgang. Ti av disse er listet som kritisk (CR) eller sterkt truet (EN). 17 fuglearter på den globale rødlisten trekker gjennom området. Dette er etter vår mening en betydelig forverring av situasjonen i forhold til det som er lagt til grunn i konsekvensvurderingen.

Både Miljødirektoratet og Riksantikvaren har tidligere vurdert prosjektet til å være i svært stor konflikt med nasjonale miljømål, og at avbøtende tiltak kan ikke redusere konflikten.

Vi regner med at en konsesjon til Siragrunnen vindkraftverk vil være i strid med både Bonn- og Bernkonvensjonen, da svært mange trua arter blir berørt. Det vil være naturlig for NOF å prøve en eventuell konsesjon inn for disse konvensjonene. NOF har tidligere bragt Smøla vindkraftverk inn for Bernkonvensjonen i Strasbourg. Dette resulterte i klare råd for videre vindkraftutbygging i Norge (vedlagt i vårt brev under). Her blir det lagt stor vekt på å unngå konfliktfylte områder ved etablering av nye vindkraftverk. På grunn av det massive fugletrekket anser vi Siragrunnen til å være enda mer konfliktfylt enn Smøla, med flere berørte truede arter og større antall individer.

Bernkonvensjonens anbefalinger til Norge etter Smøla-saken burde i seg selv være nok for norske myndigheter til å skrinlegge planene om Siragrunnen vindkraftverk.

Det foreligger en rekke tungtveiende årsaker, tydeliggjort av nye vurderinger av viktige faktorer, til å fastholde NVEs konklusjon om å ikke gi konsesjon til Siragrunnen vindkraftverk. Vi ber Olje- og energidepartementet om å ikke ta klagen til følge.

Felles brev med innspill til klagebehandlingen av Siragrunnen vindkraftverk

Havelle
Havelle er en av mange rødlistearter som trekker over Siragrunnen. Arten fikk på grunn av bestandsnedgang sin debut på den norske rødlista som ble presentert i revidert form i november i år. FOTO: Espen Bergersen