Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Ingen roing i Borrevannet, men ro og fred!

Borrevannet naturreservat i Vestfold er en viktig raste- og hekkeplass for mange våtmarksfugler. Dette hindret ikke Horten roklubb å kaste sine øyne på vannet når båttrafikk i Indre havn ble skjemmende sommerstid. NOF engasjerte seg i saken, og har fått støtte både hos Fylkesmannen i Vestfold og Miljødirektoratet: I naturreservatet settes hensynet til fuglene først.

Av Martin Eggen

Publisert 06.01.2016

Borrevannet naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon av 2. oktober 1981. Formålet med vernet er ifølge verneforskriften punkt III «å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, vegetasjonen og annet dyreliv som er naturlig knyttet til området.

Verneforskriftene setter også klare restriksjoner for ferdsel og inngrep, men med noen unntak for blant annet landbruksinteresser. NOFs klare mening i saken var at rotrening ville være i konflikt med vernebestemmelsene. I hekketiden er fuglene ekstra sårbare for forstyrrelser. Fuglelivet rundt Borrevannet er særdeles godt kjent, da lokale ornitologer har studert fuglelivet her gjennom tiår. Arter som fiskeørn, toppdykker, vannrikse, makrellterne, hettemåke og fiskemåke er knyttet til vannet.

Bruken av Borrevannet er tenkt å skje fra mai til ultimo august. Rotreninga skulle foregå på de nordligste 2 km av vannet. Med en treningsvarigheten på 1-3 timer per dag, med 5-10 samtidige robåter samt følgebåt med stillegående motor, ville aktiviteten bli omfattende.

Fylkesmannen i Vestfold mente roing i dette tilfelle ville medført betydelige forstyrrelser, og fant god dokumentasjon på dette. Det sa heldigvis Miljødirektoratet seg enig i, og tok ikke klagen fra Horten roklubb til følge.

NOF har de siste årene sett at vernebestemmelser settes til side ved flere anledninger andre steder i landet. Dette gjelder blant annet i Åkersvika (Hedmark) og Tyrifjorden (Buskerud), der vei gis prioritet. Begge steder finnes våtmark av internasjonal betydning med Ramsar-status. Det er en del kriterier som skal være oppfylt før vernebestemmelser eller verneområder kan oppheves, særlig sterkt står «samfunnsmessige hensyn». NOF er nå bekymret for er Gimsøymyra naturreservat i Lofoten, der lokalisering av flyplass lenge har versert som en mulighet, skal få forringede naturkvaliteter.

Vi er meget glad forvaltningen i denne saken satte hensyn til fugler og naturverdier først!

Borrevannet
Luftfoto over Borrevannet mot nord. Rotreninga var tenkt utført i de to nordligste kilometrene av vannet, men NOFs engasjement har medført at fuglelivet framover vil være uforstyrret av denne aktiviteten. FOTO: PhotoLift AS
Makrellterne
Det er mye småfisk å finne for makrellterne i Borrevannet. Arten hekker ikke ved vannet, men det er vanlig å se et tosifret antall terner fra nærliggende hekkelokaliteter bruke vannet til næringssøk. FOTO: Ingvar Grastveit