Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Borrevannet naturreservat i Horten står i fare for å bli roarena

Horten Roklubb har søkt om dispensasjon fra vernereglene for å etablere roarena i Borrevannet naturreservat i Horten i Vestfold. NOF er bekymret for at tilrettelegging for organisert roing vil være negativt for Borrevannets verdi som fugleområde og naturreservat, og anser at svært viktige naturverdier står på spill.

Av Finn Hauge

Publisert 13.02.2015

Horten Roklubb har nå søkt om dispensasjon fra verneforskriften for å anlegge en robane som er 1000 meter lang og 100 meter bred. Dette vil berøre store arealer innenfor det som i dag er et naturreservat og hvor det kan være store ansamlinger av fugl. I hekketiden er toppdykkeren en karakterart i vannet. Det hekker opptil 30 par helt sør i vannet, og de bruker hele vannet for finne mat til ungene. Fiskeørna bruker også det aktuelle området til fiskefangst. I trekktidene både vår og høst er det store ansamlinger av ender og gjess som bruker vannet både som rasteplass og furasjeringsområde.

NOF avd. Vestfold har i samarbeid med NOF sentralt og Borrevannets Venner sendt bekymringsmelding til aktuelle forvaltningsorganer og presisert hvilket unikt område dette er og at verdien av vernet vil bli betydelig forringet om slik organisert roing tillates. Vi har derfor bedt Fylkesmannen om å gi avslag på den foreliggende søknaden. Vi mener det foreligger andre gode alternativer for plassering av en robane i området, for eksempel i et område i indre deler av Horten havn.

Borrevannet naturreservat ligger i Horten kommune og er 4 km langt. Det er 800 meter på det bredeste og ligger 8 meter over havet. En 1 km lang robane vil derfor legge beslag på store deler av vannspeilet i naturreservatet. Største dybde er 15 meter mens snittdybden bare er rundt 2,5 meter. Vannet er svært næringsrikt og har derfor et svært rikt fugleliv. Det er registrert 265 arter i forbindelse med vannet. Også fiskebestanden er stor.

Brev med bekymringsmelding fra NOF om Borrevannet naturreservat

Toppdykker
Toppdykker (nær truet på rødlisten) er en karakterart i Borrevannet, og hekkebestanden er opptil 30 par. NOF er bekymret for at tilrettelegging for organisert roing vil medføre store forstyrrelser for toppdykkerne, og på sikt utgjøre en alvor trussel mot Borrevannets status som en av artens kjernelokaliteter i Norge. FOTO: Henning Johansen
Sangsvaner og grågjess
Borrevannet er viktig som funksjonsområde gjennom det meste av året for en lang rekke andefugler og andre våtmarksfugler slik som for eksempel grågjess og sangsvaner (bildet). FOTO: Bjørnar Olsen