Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA - Naturperle og fugleeldorado

Hver måned fremover vil NOF presentere et norsk IBA (Important Bird and Biodiversity Area). Hvert IBA har sine unike naturkvaliteter og utfordringer, og våre voktere overvåker områdene for å beskytte dem. Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA er et viktig område for store mengder våtmarksfugler.

Av Martin Eggen

Publisert 11.04.2017

Norske IBAer trenger beskyttelse - bidra du også!

Verdens sterkeste tidevannstrøm

Saltstraumen har lenge vært utpekt som et IBA, og i 2013 vedtok norske myndigheter å opprette et marint verneområde her. I Saltstraumen er den biologiske produksjonen stor. Verdens sterkeste tidevannsstrøm gir et nærings- og oksygenrikt miljø. Hele 400 millioner kubikkmeter vann føres gjennom det trange sundet i opptil 35 km/t. Under havoverflaten finnes koraller, skjell, svamper og sjøanemoner – og fisk i mengder. Fugler setter pris på alt dette, og Saltstraumen er et rikt matfat for arter som alkekonge, havelle, ærfugl og havørn. Det hekker også mange sjøfugler på øyer og holmer i området, inkludert ulike typer måker, rødnebbterne, ærfugl og siland.

Fjord full av fugl

Saltstraumen er en del av et IBA som også omfatter de rike fjordområdene mot øst. Store antall lommer, dykkere og dykkender kan sees her, og Klungsetfjæra og Mjønesbukta utmerker seg som særdeles viktig for fugler året rundt. Fuglene samles her før hekking i innlandet og i fjellheimen om våren. De feiter seg opp og gjør seg klare for en krevende hekkesesong mens de venter på at snø og is skal slippe taket fra våtmark og vann. Antallene av lom, dykkere og ender som sjøorre, svartand, havelle, ærfugl og kvinand er tidvis svært høyt.

Om sommeren samles ender i tusentall for å skifte fjær (myte) i IBAet. Deler av Skjerstadfjorden er også et overvintringsområde av stor betydning. I Klungsetfjæra og Mjønesbukta tørrlegges relativt store arealer fjæreområder ved lavvann, og et mindre areal med våtmark og strandeng finnes også på disse lokalitetene. Om våren raster lappspove og polarsnipe her, sammen med mange andre våtmarksfugler av mer regional tilknytning. Det er ikke langt inn til Sverige fra bunnen av Skjerstadfjorden, og mange fugler i IBAet har nok sine hekkeområder her, inkludert gråstrupedykkerne. Fjellmyrløper blir sett nesten årlig i Klungsetfjæra, og et tresifret antall temmincksniper er registert. Av mer sjeldne arter som har gjestet området kan harlekinand, knoppsjøorre, brilleand, amerikakrikkand og rustand nevnes. 

Trusler mot IBAet

Områdene er ikke akutt truet slik tilfellet er for en del andre norske IBAer. Mest utsatt for arealinngrep er nok Klungsetfjæra, siden dette langstrakte bløtbunnsområdet ligger nært Fauske sentrum og menneskelig aktivitet. Vi har derfor informert kommunen om naturverdiene og IBA-statusen, dessuten har kommunen vært behjelpelig med å utplassere IBA-skilt. Disse skal være på plass i løpet av våren. At nedbyggingsprosesser kan komme overraskende og raskt er Statens Vegvesens relativt nylige inngrep et eksempel på. De to største fjærene ved Klungset og Røvika ble begge berørt av veiutbygging for noen år siden, om enn i mindre omfang. Vern av området etter naturmangfoldloven er derfor av største prioritet for NOF.

De store mengdene mytende fugler om sommeren er dessuten sårbare for båttrafikk, og ikke minst kjøring med vannscooter. Utenom dagens forbudssoner helt nært land er det ingen restriksjoner på vannscooterkjøring i det meste av IBAet. Mer intensiv overvåkning vil gi oss informasjon om omfanget av disse truslene.

Bli IBA-vokter! 

Har du lyst til å bli IBA-vokter for Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA? Ta kontakt på IBA@birdlife.no. En IBA-vokter kan drive med informasjonsarbeid, samt overvåkning av fuglebestander og trusler. Vi vil gjerne ha flere IBA-voktere for samme IBA. 

 

Temmincksnipe
Små og større grupper med temmincksnipe bruker de næringsrike bløtbunnsområdene til matsøk i mai. En hard og krevende hekkesesong i fjellheimen venter. FOTO: Håvard Eggen
Harlekinand
Harlekinand 2k+ hann i Klungsetbukta 15. mai 1998. Arten hekker på Island, Grønland, Nord-Amerika og Øst-Sibir. Dette var første funn av arten i Nordland, og det femte i Norge. FOTO: Martin Eggen
Saltstraumen og Skjerstadfjord
Kart over IBAet, som inkluderer områder både i kommunene Bodø og Fauske. FOTO: NOF