Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Appell til transportskomiteen: Legg vekk planene om E16 over Ringerike i Buskerud!

Motorveiprosjektet E16 og Ringeriksbanen ble planlagt som et felles prosjekt, men planene for Ringeriksbanen er satt på vent. Motorveien derimot, ligger inne i forslaget til den nasjonale transportplanen, og attpåtil i den traséløsning laget for fellesprosjektet. BirdLife Norge har i en årrekke jobbet mot inngrepene som vil gå utover våtmark i Tyrifjorden våtmarkssystem og beslaglegge mye matjord, og nå mobiliserer vi igjen.

Av Martin Eggen

Publisert 02.05.2024

BirdLife Norge har i en årrekke jobbet for å ivareta hensynet til unike natur- og landskapsverdier truet av fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen. Vi klaget planene inn for Ramsar-konvensjonen, og befaring ble avholdt i 2015. I sine anbefalinger understreker Ramsarkonvensjonen betydningen av Tyrifjorden våtmarkssystem som et særegent innlandsdelta som inneholder noe av det rikeste naturmangfoldet i Norge. I tillegg til Ramsar-status, er området også definert som et globalt viktig område for fugler og naturmangfold (IBA). Les om området her (sak fra 2017).

Bruker gammelt og naturfiendtlig trasévalg

Det er derfor med stor uro BirdLife Norge registrerer at veiprosjektet med det skisserte trasévalget ligger inne i forslaget til Nasjonal transportplan. Dette til tross for at det foreligger flere andre trasévalg som ivaretar samfunnshensyn langt bedre. E16 kan blant annet fortsatt gå fra Sundvollen til Hønefoss via en 
utbedret eksisterende vei. Det er ikke gjennomført noen godkjent konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring. Om planene realiseres vil det representere store negative konsekvenser for våtmarksverdiene og kulturlandskapet i dette området. Det inkluderer tap av verdifull matjord.

Vern skal vare for evig tid!

De senere årene har vi sett flere eksempler på utbyggingsplaner, spesielt knyttet til veiprosjekter, som ikke respekterer områder vernet etter kongelig resolusjon. 

Verneområder er opprettet for å bevare unike naturkvaliteter for ettertiden. En utvikling der myndighetene stadig prioriterer utbygging o.l. også i naturreservat, er kritisk uheldig og fører til en utvikling der vi mister deler av vår viktigste naturarv. Bestander av truet naturmangfold forsvinner, og tapet av våtmark fortsetter. Verden har mistet 85 prosent av verdens våtmarker siden 1700-tallet, og tapene er store og pågående også i Norge. 

Naturavtalen forplikter 

Den planlagte traseen over Kroksund og videre gjennom jordbruksareal og natur- og våtmarksområdene til Hønefoss må ikke bli en realitet, og Stortinget må gjøre dette klart ifm. behandlingen av transportplanen. Dette er kritisk viktig, og vi ber innstendig om at dette følges opp. Et sted må grensen gå, og ivaretakelse av global viktig natur og etablerte verneområder er et godt sted å begynne. Dette vil følge opp Hurdalsplattformen, som sier at «Klima og natur skal være en ramme rundt all politikk».

Naturavtalen skal bidra til å stoppe den menneskelige ødeleggelsen av naturen, og begynne å gjenopprette det som allerede har gått tapt. Norge har forpliktet seg til avtalen, og må dermed også stanse særlig ødeleggende prosjekt og setter rammer for utbygging, ikke bare i omfang, men også med tanke på vekting av naturhensyn. 

 

Brev til Transport- og kommunikasjonskomiteen

Vipe
Våtmarkene og kulturlandskapet ved Ringerike er tradisjonelle hekkeplasser for blant annet vipe. FOTO: Torborg Berge
kortnebbgås
Kortnebbgås er et vanlig syn ved Ringerike i trekktidene. FOTO: Håvard Eggen