Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Norske myndigheter ignorerer Ramsarkonvensjonen

I mars i år ba norske myndigheter om faglige råd fra Ramsarkonvensjonen om den planlagte samferdselsutbyggingen gjennom Tyrifjorden våtmarkssystem i Buskerud. En såkalt Ramsar Advisory Mission (RAM) ble gjennomført 2.-3. juli. Kun fire dager før anbefalingene fra Ramsarkonvensjonen var klar gav regjeringen og samarbeidspartiene klarsignal for utbygging av motorvei og jernbane gjennom Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem.

Neglisjering av miljøforpliktelser

Norge ratifiserte Ramsarkonvensjonen i 1974. Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem ble innlemmet i konvensjonen i 1996. Dermed har Norge sagt ja til å forvalte dette området i henhold til sine internasjonale forpliktelser. Med pressekonferansen på Sundøya den 30. august (pressemelding samme dag) har regjeringen og støttepartiene vist at de blåser en lang marsj i konvensjonstekster og naturvernsamarbeid over landegrensene. Ødeleggelsen av helheten i Tyrifjorden våtmarkssystem vil altså finne sted i et land som ynder å framstå som en miljønasjon i resten av verden.

Grønt lys for ødeleggelse av Ramsar-området på Ringerike

Norske myndigheter mottok allerede den 3. august utkastet til RAM-rapporten (se nærmere på Ramsar Advisory Mission) fra Ramsarkonvensjonens sekretariat i Sveits med tanke på innhening av detaljopplysninger og rettelser. Regjeringen var følgelig godt kjent med anbefalingene fra Ramsarkonvensjonen i god tid før pressekonferansen med marsipankakespising og klarsignal for utbygging av vei og bane den 30. august.

Regjeringens klarsignal gjelder brokryssing for firefelts motorvei (E16 med 110 km/t) og dobbeltsporet jernbane (Ringeriksbanen) i Kroksund-området i Hole med videre traseer gjennom natur- og kulturlandskapet på Ringerike. Her står valget mellom tre traseer, hvorav to innebærer ytterligere broløsninger gjennom det foreslåtte naturreservatet langs Storelva. Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem og det historiske ringerikslandskapet vil bli vandalisert for all framtid med en slik omfattende utbygging. At Høyre og Fremskrittspartiet har fått med seg Venstre og Kristelig Folkeparti på dette miljøødeleggende samferdselsprosjektet er særdeles overraskende - særlig fordi det var gode alternativer for baneløsninger øst for Steinsfjorden (via Åsa eller Nittedal/Grua). Og E16 kunne fortsatt fra Sundvollen til Hønefoss via en utbedret eksisterende vei. Har miljøpartiet Venstre blitt rundlurt av regjeringen?

Oppsummering av RAM-rapporten

Selve RAM-rapporten er et 44 siders dokument som er høyst lesverdig for alle med interesse i saken. Hovedkonklusjonene i rapporten kan oppsummeres slik:

  • Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem er et særegent innlandsdelta som inneholder noe av det rikeste biomangfold i Norge.
  • Ramsar-sekretariatet har vært involvert i diskusjoner om utbyggingsplaner siden 1996, med flere tidligere besøk.
  • Ramsar-ekspertene har hatt mye informasjon tilgjengelig fra mange ulike kilder.
  • Ekspertene er kritisk til at man nå bare har tre alternativer, der ingen er akseptable ifølge norske miljøfaglige instanser.
  • Innenfor dette smale perspektivet fraråder Ramsar-ekspertene Busund og Helgelandsmoen. Monserud gjør noe mindre skade på våtmark, men er også negativt og bør unngås. Ekspertene er også svært bekymret for kryssingen av Kroksund og vannkvaliteten i Steinsfjorden.
  • Ramsar-sekretariatet noterer seg at norske myndigheter ønsker å øke hastigheten i prosessen, men deler bekymringen til mange instanser om at antall muligheter er blitt for sterkt begrenset og at alternativer er kuttet ut for tidlig. Det pekes på at dette kan bli ulønnsomt («false economy») i det lange løp, når man regner inn skader på natur og kostnader til avbøtende tiltak.
  • Ekspertene mener det er fornuftig å planlegge vei og jernbane samtidig, men er skeptisk til fysisk samlokalisering og har ikke hørt overbevisende argumenter for dette.
  • Ekspertene anbefaler at flere av de tidligere alternativene blir vurdert nærmere, som å legge jernbanen øst for Steinsfjorden og oppgradere eksisterende E16 med f.eks. tre felt i stedet for fire. Dette anbefales selv om det ikke optimaliserer samferdselsspørsmålene, fordi det må veies opp mot kostnader for miljø og andre verdier. Det etterlyses samtidig mer robust dokumentasjon av fordelene for lokaløkonomi og reisetid ved storstilt veiutbygging.
  • Rapporten gir 13 konkrete råd om f.eks. økt omfang av vern, restaurering, bedre utredninger – samt råd knyttet til de konkrete foreliggende alternativene, og til andre alternativer som kunne vært valgt.
  • Ramsar-sekretariatet peker på at Norge er forpliktet under Ramsar-konvensjonen til å velge alternativer som har minst direkte og indirekte negativ effekt på våtmarkssystemene. Ekspertene er bekymret for en «kortslutning» av planleggingsprosessen og Norges internasjonale renommé.

Planlegging i rekordtempo

Nå settes det i gang en hurtigtogsprosess uten sidestykke i norsk samferdselshistorie. Her er det ikke plass for slingringsmonn og forsinkelser. Det videre arbeidet skal finne sted gjennom statlig plan. Kommunedelplan skal altså ikke utarbeides. Forprosjektet vil trolig være avsluttet innen seks måneder (tidlig i 2016) og omfatter valg av én av kun tre traseer (Helgelandsmoen, Busund eller Monserud) nord for korridor over Kroksund. Det er derfor viktig å merke seg spesielt at sistnevnte betydningsfulle del av våtmarkssystemet ikke skal utredes videre. Oppdragsbrevet av 30. august fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket og Statens vegvesen legger vekt på effektiv planlegging og kostnadsseffektiv utbygging. Departementet ber om å bli orientert dersom det i den videre planleggingen kommer fram momenter som kan bidra til en vesentlig endring i kostnaden på 26 milliarder kroner. Selve reguleringsplanen skal være klar før byggestart etter snaue fire år (2019). Ambisjonene er altså skyhøye. Men det gjelder altså ikke når det gjelder internasjonale miljøhensyn i forhold til Ramsarkonvensjonen. Den blir feid til siden.

NOFs synspunkter

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken sier i en kommentar at dette er trist og dypt bekymringsfullt for oss som er opptatt av naturvern og naturarven. – Regjeringen har gjort en veldig klar prioritering i en veldig konkret naturvernsak. Ramsarområdet Tyrifjorden våtmarkssystem er blant landets viktigste naturområder. Det ligger akkurat der det ligger, og må tas hensyn til der det er. Vi konstaterer at regjeringen presenterte sin konklusjon få dager før de faglige rådene de selv hadde bestilt forelå. Det finnes muligheter for å realisere vei og jernbane gjennom området uten å rasere et internasjonalt viktig våtmarkssystem. Ramsarkonvensjonens eksperter har skissert slike løsninger, men regjeringen har nå sagt nei takk til flere av disse rådene. Det fortvilende er at regjeringen med de to samarbeidspartiene kynisk har gitt klarsignal for å ødelegge helheten i dette våtmarkssystemet for alltid. Det vil ikke være mulig å få disse naturkvalitetene tilbake. NOF forventer nå at regjeringen velger den minst naturødeleggende løsningen innenfor det handlingsrommet de selv har latt gjenstå. Slik det ser ut nå vil dette bety en variant av det som er omtalt som Monsrud-traséen. Uansett hva man gjør videre vil de negative konsekvensene for Tyrifjorden våtmarkssystem bli svært store, påpeker Solbakken.

Aktuelle lenker:

Kroksund med Sundvollen
Kroksund i Hole den 25.9.2014. Det var jernbanebro over denne delen av våtmarkssystemet som etter anbefalinger fra Ramsarkonvensjonen sørget for at Stortinget i 2002 vedtok at en eventuell Ringeriksbane skulle gå øst for Steinsfjorden og om Åsa. Årsak: hensynet til våtmarkssystemet og forpliktelsene i tilknytning til Ramsarkonvensjonen. Nå er ikke Kroksund en gang med i forprosjektet som regjeringen nylig har gitt grønt lys for! Her skal det nå bygges broer for motorvei og jernbane. Foran til høyre sees Sundvolden Hotel og den sørligste delen av Steinsfjorden. Fra Rørvik-området (odden til venstre) er broløsninger foreslått over Kroksund. FOTO: Viggo Ree
Kronprinsens utsikt mot Steinsfjorden 3.7.2015
Den 3. juli 2015 ble det under RAM-samlingen i Hole gjennomført et besøk til Kronsprinsens utsikt øverst i Krokkleiva der man kan skue ut over Tyrifjorden våtmarkssystem, Ringerikslandskapet og fjellområdene rundt. Fra venstre Ramsarkonvensjonens visegeneralsekretær Ania Grobicki, KLDs seniorrådgiver Morten Gluva, Ramsarkonvensjonens innleide faglige rådgiver David Pritchard, seniorrådgiverne Kjell Tore Hansen og Jan-Petter Huberth Hansen fra Miljødirektoratet samt Ramsarkonvensjonens seniorrådgiver for Europa Tobias Salathé. I bakgrunnen Steinsfjorden - den nordøstre delen av Tyrifjorden. FOTO: Viggo Ree
Ketil Solvik Olsen
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) orienterer om regjeringens klarsignal for bygging av firefelts motorvei (ny E16) og Ringeriksbanen tvers gjennom Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem under pressekonferansen på Sundøya i Hole den 30.8.2015. Til høyre statsminister Erna Solberg (H), partileder Knut Arild Hareide (KrF) og partileder Trine Skei Grande (V) (delvis skjult). 13 år etter at Stortinget sa nei til jernbanebro over Kroksund (bak politikerne) er forpliktelser i tilknytning til Ramsarkonvensjonen og hensynet til unik norsk våtmarksnatur uten betydning! Det miljøfiendlige klarsignalet for vei og bane den 30. august viser resten av verden hvordan Norge forvalter sine naturverdier og neglisjerer internasjonale forpliktelser! FOTO: Fredrik C. Hildisch
Erna Solberg
Statsminister Erna Solberg (H) taler under pressekonferansen på Sundøya i Hole den 30.8.2015. Bak står samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP - delvis skjult) og videre til høyre ser vi finansminister Siv Jensen (FrP), partileder Knut Arild Hareide (KrF) og partileder Trine Skei Grande (V). Samlingen ble avsluttet med servering og spising av marsipankake formet som Ringeriksbanen. Den historiske samferdselspressekonferansen ble en en de svarteste dagene i norsk miljøvern- og naturforvaltningshistorie. FOTO: Fredrik C. Hildisch