Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Stor seier for fuglene: Ingen mudring i Tanamunningen

Selv naturreservat er i Norge ikke sjeldent utsatt for betydelige trusler. I en årrekke har BirdLife Norge kjempet mot et inngrep i «Norges største fjære», Tanamunningen i Finnmark. Nå er planene om mudring i elvedeltaet skrinlagt, og BirdLife Norge og andre gode krefter puster lettet ut.

Av Martin Eggen

Publisert 20.09.2022

Natur i verdensklasse

Tanamunningen naturreservat er i dag lite berørt av inngrep, og har et delta- og estuarieområde som har fått utvikle seg naturlig. Tanamunningen har også internasjonal status som Ramsarområde, og er utpekt som et Viktig fugleområde (IBA, Important Bird and Biodiversity Area) av BirdLife International. Mengdene av fisken (hav)sil er gjør at området hvert år tiltrekker seg enorme mengder fugl som bl.a. laksand.

Nødvendig mudring?

Da Tanamunningen ble vernet i 1991, fikk Elkem Tana inn en formulering i verneforskriften om at man skulle kunne gjennomføre en «nødvendig mudring» i farleden gjennom Tanamunningen naturreservat. I 2015 presenterte Kystverket foreløpige planer for en slik mudring på et møte på rådhuset i Tana. Begrunnelsen var da at farleden hadde blitt smalere og grunnere, noe som aldri er bevist eller sannsynliggjort. Den tidligere Solberg-regjeringen satte av hundrevis av millioner til mudringen for å sikre fortjenesten til dem som brukte farleden gjennom reservatet. Slik kunne man gå med større skip og effektivisere gruvedriften i området.

Klage til Ramsar-konvensjonen

BirdLife Norge har jobbet mot planene i en årrekke. Vi har deltatt på møter med Kystverket, vi har skrevet høringssvar og avisinnlegg, vi har blitt intervjuet av NRK og vi har bedt Statsforvalteren innstendig om ikke å gi tillatelse til inngrepet. Ikke minst har vi klaget saken inn til Ramsar-konvensjonen.

Når nå Kystverket stanser planleggingen av mudring, er det en betydelig seier for ett av verdens aller viktigste områder for marint liv og fugler. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har klart og tydelig understreket de nasjonale og internasjonale verneverdiene. Usikkerheten rundt tiltaket har vært betydelig, noe som er alvorlig med tanke på områdets naturverdier. At Kystverket nå legger vekk sine ødeleggende planer kan ikke sees på som noe annet enn en innrømmelse av akkurat dette.

Tanamunningen har stått på Ramsar-konvensjonens «konfliktliste», såkalte «Article 3.2 files». De har nå gitt Ramsarkonvensjonen informasjon om utviklingen i saken, og anbefaler at Tanamunningen fjernes fra listen.  

Naturvern nytter! 

Vil du støtte oss i arbeidet for å bevare natur og fugleliv kan du bli medlem i BirdLife Norge her.

Tanamunningen
Det er mudringen i dette området som nå er stanset, et areal som ligger inne i Tanamunningen naturreservat. FOTO: Kystverket
sangsvane
Tanamunningen er et utrolig produktivt område for ulike fisk, marine pattedyr og fugler. Tidvis er mange titalls tusen fugler samlet i reservatet, og sangsvane (bildet) er hyppig å se. De største verneverdiene knyttet til fugl er likevel de enorme mengdene laks- og siland, samt forekomstene av bl.a. ærfugl, havelle og sjøorre. FOTO: Martin Eggen