Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

- En sivilisert nasjon ødelegger ikke sine viktigste natur- og kulturverdier

Slik avsluttet NOFs representant sitt innlegg under et møte om planleggingen av E16 Skaret–Hønefoss og Ringeriksbanen på Hole herredshus i Buskerud den 28. januar 2014. Disse to gigantiske samferdselsprosjektene truer nå Tyrifjorden våtmarkssystem og det kjente klassiske kulturlandskapet på Ringerike.

Omlag 60 personer deltok under dette viktige samferdselsmøtet på Vik i Hole (deltagerlisten kan leses her). Hele fem statssekretærer, rådgivere og andre representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Olje- og energidepartementet var til stede. Videre stilte representanter fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Statens landbruksforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorat, Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune under denne samlingen. De fleste kom i buss fra Oslo. Også ordførere, rådmenn og andre ansatte i Hole og Ringerike kommuner samt representanter fra fem organisasjoner var på plass kl. 10 denne januardagen i herredshuset på Vik.

Felles planlegging

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan for E16 Skaret-Hønefoss. Det dreier seg om firefelts motorvei gjennom kommunene Hole og Ringerike. Departementene skulle ta stilling til innsigelser fra ulike etater i forbindelse med kommunedelplanen. Hole og Ringerike kommuner har imidlertid ulike synspunkter når det gjelder valg av trasé for ny vei. Fylkesmannen har derfor anbefalt at det utarbeides og vedtas en statlig reguleringsplan for vei og bane.

Like før jul i fjor fikk Jernbaneverket i oppdrag å starte planprosessen for Ringeriksbanen. Dersom kommunedelplanen for E16 Skaret–Hønefoss hadde vært klar nå, ville det ført til utfordringer for planleggingen av Ringeriksbanen. Samferdselsdepartementet gav derfor nylig Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å samordne og avklare spørsmål om hvordan jernbane og ny vei gjennom Hole og Ringerike kan planlegges i forhold til hverandre. Et poeng i denne sammenheng er å sikre en mest mulig effektiv videre fremdrift av de to prosjektene. I et brev til de to transportetatene (sendt samme dag som møtet i Hole den 28. januar – datert 27. januar) legger Samferdselsdepartementet til grunn at det felles avklaringsarbeidet skal være ferdig innen 15. juni i år.

Informasjonsmøte med tett program

Informasjonsmøtet i Hole herredshus startet kl. 10:09 den 28. januar, og ble ledet av fylkesmann Helen Bjørnøy. Det ble gitt en del orienteringer om behandlingen av sakene både når det gjaldt vei og bane. Møteprogrammet kan leses her. Både statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og statssekretærene John-Ragnar Aarset og Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet informerte om de videre planer og presiserte hvor viktig befaringen senere på dagen ville være for å se på lokale forhold med det mål å få bygget motorvei og Ringeriksbane så raskt som mulig.

Orienteringen fra Statens vegvesen ved Gert Myhren om planarbeidet og innsigelsene var informativ og oversiktlig. Opplysningene kan studeres her. Kartet på side 16 i vegvesenets orientering viser innsigelsene fra Fylkesmannen i Buskerud, NVE og Riksantikvaren. Tilhørerne under møtet fikk da virkelig se hvor mange kvaliteter innen ulike fagfelt som befinner seg i dette unike området. Dette kartet gav klar tale. Det finnes ikke noe sted i Norge der konfliktene i forhold til natur- og kulturlandskap vil bli større dersom disse samferdselsplanene skal settes ut i livet.

Viktig informasjon fra fagetatene

De spesielle kvalitetene i særlig Hole ble også tydelig vektlagt i orienteringen til fylkesmannen ved landbruksdirektør Astrid Aass og avdelingsdirektør Øivind Holm. Regionsjef Anne Cathrine Sverdrup i Norges vassdrags- og energidirektorat poengterte at det verdifulle vassdraget i området ikke må ødelegges. Riksantikvarens avdelingsdirektør Marit Huuse sørget også for å informere om etatens innsigelser knyttet til de betydelige historiske kvalitetene på Ringerike. For mange er det ubegripelig at noen i det hele tatt er villige til å ødelegge helheten i dette makeløse og uerstattelige landskapet i Norge.

Organisasjonene på talerstolen

Mot slutten av møtet var det satt av 10 minutter til organisasjonenes kommentarer. Med fem organisasjoner ble det to minutter til hver fra talerstolen. Fredrik C. Hildisch fra Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole orienterte om 24 års arbeid mot motorvei og bane over Kroksund og gjennom Holebygda. Jan Fredrik Hornemann fra Steinssletta kulturlandskap tok for seg dette allerede etablerte landskapsvernområdet og gav uttrykk for bekymring for eventuelle inngrep her. Hole landbrukslag var representert ved Per Hafnor. Han understreket betydningen av å ta vare på matjorda og jordbrukslandskapet i bygda for ettertiden. For Ringerike Næringsforum stilte Jan Erik Gjerdbakken. Fra dette hold ble det ikke uventet argumentert hvor viktig det var å få bygget ut både ny E16 og Ringeriksbane.

NOFs representant Viggo Ree slapp til etter Miljøet i Bygda Vår. Her er hovedbudskapet i synspunktene framført fra vår forening:

 • Det ble først kort orientert om NOF og Birdlife International – og litt om deres medlemsmasse på mange millioner.
 • NOF har arbeidet med planene om ny E16 og Ringeriksbane gjennom Hole i over 20 år.
 • Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem ble i 1996 innlemmet i Ramsarkonvensjonen, som Norge ratifiserte i 1974.
 • En representant fra Ramsarkonvensjonens sekretariat i Sveits besøkte Tyrifjorden våtmarkssystem sommeren 1997. For å oppfylle forpliktelsene under konvensjonen frarådet representanten norske myndigheter å velge Hole-traseen for både jernbane og ny vei fordi brokryssing i Kroksund-området ville ha direkte og indirekte innvirkning på den økologiske karakter i våtmarkssystemet.
 • Stortinget tok hensyn til Ramsarkonvensjonens anbefalinger da det i 2002 ble vedtatt at en eventuell Ringeriksbane skulle gå om Åsa.
 • Det finnes alternativer for Ringeriksbanen både ved direktelinje under Marka og via Nittedal og Jevnaker. Her er konfliktene ubetydelige i forhold til de planlagte natur- og kulturraseringene i Hole.
 • Miljødirektoratet varslet allerede i 2013 Ramsarkonvensjonens sekretariat om planleggingen av ny E16 gjennom Hole og Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. NOF vil følge på med klager til sekretariatet dersom norske myndigheter ikke tar hensyn til miljøkvalitetene og det biologiske mangfoldet i dette området. Dette vil kunne innebære mange år med ubehageligheter og internasjonal fokus mot Norges forvaltning av Tyrifjorden våtmarkssystem.
 • Natur- og kulturlandskapet i Hole representerer enestående verdier i Norge:
 • Her har Norges middelalderkonger bodd
 • Her er Jørgen Moes eventyrmarker
 • Her er et av landets mest fabelaktige klassiske jordbrukslandskap med den fineste matjord
 • Dette er hellig grunn. Dette er historisk grunn.
 • En sivilisert nasjon ødelegger ikke sine viktigste natur- og kulturverdier, men tar vare på denne arven.

Lokalpressen tier ihjel

Medieoppslag i både NRK og VG inkluderte intervjuer med representanter fra organisasjoner som arbeider aktivt mot ødeleggelse av Holebygda. I reportasjen i lokalavisen Ringerikes Blad den 29. januar ble ingen av de fire organisasjonene som under møtet gav uttrykk for skepsis i forhold til ny E16 og Ringeriksbane gjennom det viktige natur- og kulturlandskapet på Ringerike nevnt med et eneste ord. For lokalavisen er disse organisasjonene nærmest ikke-eksisterende i samferdselssammenheng. Dette har vært avisens politikk og overordnete mål gjennom lang tid. I løpet av de siste 12 årene har avisen kun presentert noen ytterst få reportasjer der personer eller grupperinger som ønsker å ta vare på våtmarksverdier og klassiske kulturlandskap er blitt intervjuet (NOF kjenner til kun en håndfull reportasjer i løpet av disse 12 årene). All oppmerksomhet har vært rettet mot støtte til næringsinteresser og utbygging knyttet til samferdselsprosjekter gjennom Holebygda. Dette gjelder ikke minst de to siste årene hvor det i perioder har vært daglige propagandareportasjer for motorvei og bane, mens engasjementet mot disse planene nærmest har vært fraværende i reportasjene. Derfor var det ikke overraskende at Ringerikes Næringsforum var den eneste organisasjonen under møtet som lokalavisen informerte om. Vedkommende representant var også avbildet (sammen med statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet) i avisens oppslag den 29. januar.

Befaring i snøvær

Møteplanen ble fulgt punktlig av ordstyrer Bjørnøy, og kl. 11:43 var det klart for om lag 10 minutter med spørsmål før lunsj. Etter bespisningen var det befaring i området. Reiseruten kan leses her. Det var plass til litt over 50 personer i bussen, noe som resulterte i at Fredrik C. Hildisch fra Miljøet i Bygda Vår og Viggo Ree fra NOF samt to pressefolk fra Oslo måtte kjøre etter bussen i privatbiler.

I dagene før den 28. januar ble det via e-poster til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fylkesmannen i Buskerud fokusert på det uheldige med å arrangere en befaring for å oppleve natur- og kulturlandskapet i Hole midt på vinteren. Da er landskapet dekket av snø og is. Det ble gitt uttrykk for bekymring fordi utilfredsstillende utsyn til de nasjonale og internasjonale verdiene i Hole og Ringerike kan føre til forhastete konklusjoner for så gjennomgripende og skjebnesvangre samferdselsprosjekter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de øvrige arrangørene sørget imidlertid for at også befaringen ble gjennomført denne tirsdagen. Den 28. januar snødde det hele dagen på Ringerike og sikten var heller dårlig – og til tider elendig. Bussen stoppet flere steder under befaringen, men kun to ganger fikk deltakerne anledning til å komme ut av kjøretøyet for å studere landskapet. Dette skjedde ved Gjesvold sør for Vik sentrum i Hole kommune og ved Lamyra-Mosmyra-Storelva i Ringerike kommune. Fra sistnevnte sted kunne man se over Storelva mot Busund hvor det kan komme en minimum 700 meter lang motorveibro over det foreslåtte naturreservatet i våtmarkssystemet (og i tillegg trolig en like lang jernbanebro). Noe nærmere innblikk i det enestående biologiske mangfoldet i området – med bl.a. myr- og vannplanter, sumpvegetasjon, insekter og andre invertebrater, amfibier, fisk, vannfugler og meandere – var det ikke mulig for deltakerne å oppleve under en vinterdag med snøfall.

Spill for galleriet?

Man noterer seg at brevet fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen og Jernbaneverket om mandat for koordineringen av vei og bane ble sendt samme dag som samlingen i Hole. La oss håpe at den videre framdrift av planleggingen vil finne sted i samsvar med faglige prinsipper, og at alternative traseløsninger blir tatt med i betraktning.

Skulle det senere vise seg at de ansvarlige politikere allerede har bestemt seg vil naturligvis møtet og befaringen den 28. januar langt på vei ha vært et spill for galleriet. Samtaler med deltakere under Hole-samlingen indikerer at mye av planleggingen og løsningene allerede kan være nær spikret (ikke alle var like komfortable med å snakke om denne delen av prosessen fordi samferdselstiltakene er overordnet Holes miljøverdier). I så fall er det de enorme kostnadene og betydelige tekniske utfordringer ved både ny vei og bane som vil kunne redde det særegne natur- og kulturlandskapet i Hole for ettertiden.

Medieoppslag om møtet og befaringen i Hole og Ringerike tirsdag 28. januar

Per-Willy Amundsen
Statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet var den første som orienterte om planene for ny E16 og Ringeriksbane gjennom Hole og Ringerike under den store samlingen på Hole herredshus på Vik den 28. januar 2014. FOTO: Viggo Ree
Ringeriksbane
Møtet om planlagt firefelts motorvei og Ringeriksbane gjennom natur- og kulturlandskapet i Hole samlet rundt 60 deltakere i herredshuset på Vik den 28. januar. I fremste rekke sitter fra venstre statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet og statssekretærene John-Ragnar Aarset og Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet. Aarset er fra Geilo og har i lang tid vært aktiv i Forum Nye Bergensbanen. FOTO: Viggo Ree
Marit Huse hos Riksantikvaren
Avdelingsdirektør Marit Huse hos Riksantikvaren sørget for en meget informativt orientering om det historiske skattkammeret i Hole som vil bli skadelidende dersom en firefelts motorvei og en tosporet jernbane skal bygges tvers gjennom et av landets mest kjente og verdifulle kulturlandskap. Det spørs imidlertid om hennes opplysninger gjorde noe særlig inntrykk på utbyggingsplanleggerne under samferdselsmøtet på Vik den 28. januar 2014. FOTO: Viggo Ree
Helen Bjørnøy
Fra befaringen i snøværet den 28. januar 2014 med fylkesmann Helen Bjørnøy og statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet i midten. Første stopp der deltakerne fikk anledning til å gå ut av bussen var på en gårdsplass på Gjesvold sør for Vik i Hole. Det var et nokså beskjedent inntrykk av kulturlandskapet i denne delen av Hole man kunne studere fra dette stedet. FOTO: Viggo Ree
Befaringen
Den andre av to korte stopp for at deltakerne kunne komme ut av bussen under befaringen den 28. januar 2014 var i veikanten mellom den ødelagte meanderen Mosmyra og Storelva i Ringerike kommune. Her vil motorvei og eventuelt Ringeriksbane gå over en minimum 700 meter lang bro over Storelva og Busund. Denne delen av Tyrifjorden våtmarkssystem ble i 2012 foreslått som naturreservat, og det er bare noen få meter til grensen for Lamyra naturreservat med Ramsarstatus. Planleggingsansvarlig for E16 i Statens vegvesen Gert Myhren (i rød vest) orienterer i snøværet. Fra venstre statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, plankonsulent Hilde Bendz i Hole kommune, fylkesmann Helen Bjørnøy, VG-fotograf Roger Neumann og seniorarkitekt Erik Stabell i Miljødirektoratet (i grønn jakke). FOTO: Viggo Ree