Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Ny rapport om forvaltning av rovfugler og ugler

Bevaring av rovfugler og ugler må foregå med bakgrunn i oppdatert kunnskap samt faglige råd. Nå har NOF, på oppdrag fra Miljødirektoratet, laget en rapport som oppsummerer hvordan det går med våre rovfugler og ugler, utfordringer disse står overfor, og anbefalte tiltak for å bevare våre bestander av disse artene.

Av Paul Shimmings & Oddvar Heggøy

Publisert 06.10.2020

I NOFs nye rapport oppsummeres statusen for alle rovfugler som hekker i Norge eller er observert regelmessig under trekket. Dette omfatter 15 arter dagaktive rovfugler og 10 uglearter som hekker regelmessig hos oss. I tillegg er ytterligere 14 dagaktive rovfugler og 2 uglearter påvist under trekket eller som sjeldne gjester.

De fleste rovfugl- og uglebestander i Norge er i dag vurdert som stabile. Noen bestander er i dag i oppgang etter en nedgang som følge av blant annet forfølgelse og forurensning. Press fra ulovlig reirplyndring og jakt er sterkt redusert sammenlignet med tidligere, men dessverre kjenner vi til enkelte nyere hendelser der rovfugler og ugler har vært utsatt for kriminelle handlinger. Likevel er det lite forfølgelse av rovfugler og ugler i Norge i dag. Nivåene av noen av de farligste miljøgiftene er mye redusert etter at flere produkter har blitt forbudt å bruke.

Likevel er det mange trusler mot våre rovfugler og ugler. I dag er de viktigste trolig tap av gode leveområder og hekkeplasser, moderne skogsdrift, forstyrrelser fra mennesker, ny infrastruktur, kollisjon med ulike strukturer (som f.eks. strømførende kabler og vindmøller), matmangel og miljøgifter. I forbindelse med rapporten har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant norske rovfugleksperter, som mener de største trusler i dag er tap og fragmentering av habitater, skogsdrift og forstyrrelser.

NOFs rapport skisserer hvilke forvaltningsmessige tiltak som bør prioriteres innenfor bestemte tidsrammer. Blant de aller viktigste er økt kunnskap om forekomster av de ulike artene, overvåking av bestandene, identifisering av viktig hekke-, trekk- og overvintringsområder samt bevaring av lokaliteter brukt av rovfugler og ugler. En gjennomgang av lovverket som forbyr diverse miljøgifter, og å opprettholde forbudet mot en rekke slike kjemikalier, er også påkrevd. Videre er det viktig å bekjempe ulovlig forfølgelse av rovfugler og ugler, og å sørge for et godt oppsyn av lokaliteter brukt av disse artene.

Når det gjelder bevaring av enkelte arter står klargjøring av en internasjonal handlingsplan for snøugle høyt på listen, samt å lage bevaringsprogrammer for sjeldne og sårbare arter som hønsehauk og jaktfalk. Både økt bevissthet rundt rovfugler og ugler blant publikum og internasjonalt samarbeid er viktig i arbeidet med å bevare våre rovfugler og ugler.

Siden NOFs rapport er en del av Norges arbeid innenfor rovfuglavtalen under Bonnkonvensjonen for trekkende arter (Raptors MoU), og siden rovfugler og ugler (som alle andre organismer) ikke kjenner landegrenser, er rapporten skrevet på engelsk. NOFs rapport kan leses her: 

NOF-Rapport 2020-05 Conservation of Birds of Prey in Norway

Kongeørn i skogslandskap (foto: Børre Østensen)
Store deler av Norge er dekket av skog, men gammelskogen utgjør bare noen få prosent av det totale skogsarealet. Dette bidrar til utfordringer for flere rovfugler, både gjennom påvirkning på byttedyrbestander og på tilgang til foretrukne reir- og jaktområder. Dette er en av mange påvirkningsfaktorer vurdert av NOF i vår nye rapport om forvaltning av rovfugler i Norge. FOTO: Børre Østensen
Snøugle (foto: Ingar Jostein Øien)
Snøugla er den eneste av de hekkende rovfuglene og uglene i Norge som er oppført som truet i den globale rødlista for arter. Den befinner seg nå i kategorien «sårbar», og forventes med det å flyttes fra kategori 2 («Unfavourable Conservation Status at a regional level within a defined area«) til kategori 1 («Globally threatened or near threatened species») i Bonnkonvensjonens handlingsplan for rovfugler. Dette vil innebære økt bevaringsrettet fokus mot arten. NOF etterlyser i denne sammenheng en egen handlingsplan for snøugle. FOTO: Ingar Jostein Øien