Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Glemt hubro reddet fra masseuttak

Det er langt mellom lyspunktene i de store utbyggingssakene, men engasjement hjelper. Det fikk NOF avd. Oppland erfare, da man klarte å stoppe planene om et gigantisk masseuttak innenfor et hekkeområde til et hubropar. Men kampen måtte kjempes, blant annet fordi NOFs opplysninger ble glemt i sakspapirene.

Av NOF avd. Oppland

Publisert 05.11.2020

Veiutbygging med forviklinger

Ny E6 fra Moelv til Lillehammer står for døren, likeså ny firefelts veg fra Mjøsbrua til Gjøvik – og på et senere tidspunkt videre sørover mot Eina og Hadeland. Dette utløser bl.a. store behov for masseuttak/steinbrudd. For ikke lenge siden fikk vi servert en gigantisk masseuttaksplan i Biri rett sør for Eriksrud naturreservat, og innenfor leveområdet til bl.a. et hubropar som har holdt til i dette området gjennom mange tiår. Hubroen har en liten og sårbar bestand og står som sterkt truet på den nasjonale rødlista. Med aktiviteten i et slikt uttaksområde – med stor grad av ferdsel, støy og sprengningsvirksomhet – ville ikke hubroen ha noen fremtid i dette området. 

Hubro og rødlistede arter glemt

Som innspill til oppstart av planarbeid oversendte NOF avd. Oppland en redegjørelse om områdets store betydning for hekkende dagrovfugler og ugler oppført på den norske rødlista i og ved planområdet, hubroen inkludert. Skuffelsen var derfor stor da vi oppdaget at forslag til planprogram utarbeidet av Rambøll Norge AS konkluderte med at det ikke var registrert arter eller viktige naturtyper innenfor planområdet.

Heldigvis kom informasjonen frem til slutt. I godt samarbeid med Naturvernforbundet, DNT Gjøvik og omegn, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og mange naboer til området har vi protestert kraftig mot disse planene – både gjennom skriv, orienteringer, befaringer og presseoppslag. Dette førte til at rådmannen i Gjøvik kommune innstilte på å avvise planene. Situasjonen var derfor spent når vi 10. september i år møtte opp på befaring sammen med Utvalg for Samfunnsutvikling i kommunen, etatsjefer, grunneier, entrepenør og plankonsulent. I et møte i det kommunale utvalget senere på dagen ble søknaden om masseuttak enstemmig avvist!

Inspirerende seier

Det er ikke mange slike gladmeldinger på fuglevernfronten en får i løpet av livet. Vi trenger sårt slike oppmuntringer for å ha inspirasjon til videre arbeid med fuglevern og miljøsaker i videste forstand. NOF vil sterkt understreke betydningen av å ta vare på naturmangfoldet. Med dagens store og akselererende tap av artsmangfold er dette mer påkrevd enn noen gang. Dette er et overordnet ansvar som skal ligge nedfelt i all areal- og naturforvaltning, men som dessverre altfor ofte settes til side når det oppstår motsettende interesser.

Hubro
Nasjonal overvåking av hubro, samt det arbeidet som er lagt ned for å kartlegge og følge hubroterritorier ellers i landet, viser at hubrobestanden tilsynelatende er stabil der det er en tilnærmet mettet hubrobestand. Samtidig er det tegn til at bestanden fremdeles er i nedgang i enkelte områder hvor det er stor avstand mellom etablerte par, inkludert Telemark og lavereliggende deler av Sørøst-Norge. Hvert hubropar teller! FOTO: Stig Frode Olsen