Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Hubro ofres på vindkraftindustriens alter

En rapport fra Nord universitet viser at antallet hubroer har blitt redusert med over 40 prosent etter vindkraftutbygging. BirdLife Norge har i overordnede innspill og i konkrete konsesjonssaker gitt faglige argumenter for hvorfor vindkraft og hubro er en dårlig kombinasjon, og ment at myndighetene har drevet hasardspill med vår største ugle. Den nye rapporten støtter en slik virkelighetsforståelse, og må få følger for fremtidig arealbruk.

Av Martin Eggen

Publisert 10.12.2022

Situasjonen for hubro er svært alvorlig. Den norske hubrobestanden har blitt kraftig redusert gjennom det meste av 1900-tallet og utover på 2000-tallet. Historisk skyldtes nedgangen sterk etterstrebelse fra til 1950-tallet. Deretter har bestandsnedgangen fortsatt som følge av kollisjon og elektrokusjon, arealtap og arealinngrep, byttedyrtilgang, gjengroing, menneskelig forstyrrelser, konflikter med beitedyr, miljøgifter, etterstrebelse og faunakriminalitet, interaksjon med andre arter, klimaendringer og ekstremvær. Truslene mot hubro er oppsummert i BirdLife Norges rapport om rovfugler og ugler fra 2020.

Det er disse truslene som i dag gjør vi ikke har klart å øke bestanden. Nedgangen har etter alt å dømme fortsatt helt fram til nyere tid, til tross for at arten har vært totalfredet i Norge siden 1971. Den er i dag kategorisert som sterkt truet (EN) på den norske rødlista. 

Vindkrafta inntar landet

De siste 20 årene har vindkraftutbyggingen i mange hubroterritorier representert en ny trussel. BirdLife Norge har ment at energimyndighetene ikke har tatt hubroens krav til levevilkår på alvor, og at både forstyrrelser i anleggsfasen og i driftsfasen, faren for færre tilgjengelige byttedyr og kollisjonsrisiko tilsier at man ikke bør legge vindkraft til hubroterritorier. Vi har også sett at forundersøkelsene har vært for dårlige, og at hubroer er oppdaget etter at konsesjoner er gitt. Mange av vindkraftverkene er rett og slett satt opp i leveområdene til en art som er spesielt hensynskrevende, sårbar og truet.

Energimyndighetene sviktet hubroen, og dermed tilliten de er gitt. At staten på den ene siden har en handlingsplan for hubro for å redde arten, mens andre deler av statsapparatet tillater vindkraft i hubroterritorier, er paradoksalt. Slike territorer har tidligere fått være i fred gjennom tusenvis av år. Vi vil fortsette å argumentere for at miljømyndighetene må ha avgjørende makt i kraftutbyggingssaker, for vindkraftutbygging er storskala naturinngrep. 

Hubroen ikke hensynstatt

I forbindelse med de midtnorske planene om vindkraftutbygging rundt 2010, fikk utbyggerne pålagt å undersøke effekten vindkraft kunne få på hubroen. I 2014 påbegynte Magne Husby ved Nord universitet kartleggingen av 48 territorier før utbygging. Nye undersøkelser i 2020 viste alarmerende resultater. Når man sammenligner de 48 lokalitetene før og etter utbygging, var det 41 prosent færre hubroer innen influensområdet etter utbyggingen. Om fire år skal det foretas nye undersøkelser. Du kan lese mer om undersøkelsene her. Det er all grunn til å være bekymret for hubrobestanden. Også utenfor influensområdet, altså lengre unna vindkraftanleggene enn 5 km, var det hele 23 prosent nedgang på de få årene mellom 2014-2015 og 2020-2022. Utviklingen nær vindkraftanleggene og lengre vekk er likevel statistisk signifikant forskjellig. 

BirdLife Norge mener det er urovekkende at det er gitt konsesjoner for vindkraftanlegg før man har skaffet nok kunnskap om konsekvensene. Myndighetene har dessuten underkommunisert kjent viten fra andre land og annen faglig kunnskap om hubro. Naturhensyn er rett og slett ikke vektet i nevneverdig grad. 

Også NRK har laget sak om hvordan energimyndighetene har tillat vindkraft på bekostning av nasjonale verneverdier og i strid med sentrale miljømål.

 

Hubro
Det går feil vei med den norske hubrobestanden, og vindkrafta må ta sin del av skylda. FOTO: Ingar Jostein Øien