Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Vindkraftverk på Innvordfjellet i Flatanger kommune påklages til Sivilombudsmannen

Norges Naturvernforbund (NNV) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har sendt Sivilombudsmannen en klage på vedtak om konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk i Trøndelag. Vi mener konsesjonen må trekkes tilbake for å ivareta flere par med hubro i området, og påpeker også slett behandling av naturmangfoldloven.

Av Martin Eggen

Publisert 04.02.2019

Hubro er en involvert part i mange av vindkraftverkene som er gitt konsesjon eller vurderes gitt konsesjon her til lands. Hubroen er sterkt truet, og til tross for handlingsplan og bl.a. tiltak for å minske dødeligheten forårsaket av elektrokusjon, ser ikke bestanden ut til å øke. Dersom vi ødelegger jaktområder og leveområder forverrer vi situasjonen for arten. 

I klagen som nå er sendt stiller vi oss svært kritiske til Olje- og energidepartementets (OED) endelig avgjørelse i saken:  
• Vedtaket fra OED bryter med forvaltningsmålet i naturmangfoldlovens §5 ved å gi tillatelse til en utbygging der det ikke kan utelukkes at inngrepet får effekt på hubro på bestandsnivå, uten at dette synliggjøres eller drøftes i vedtaket.
• Vedtaket tilfredsstiller ikke naturmangfoldlovens (nml) § 7 krav til begrunnelse for offentlige myndighetsbeslutninger. Vedtaket viser ikke hvordan §§ 8 - 12 i naturmangfoldloven er behandlet inn i den konkrete saken og sier ikke noe om hvilken vekt de er tillagt. Vedtaket oppfyller heller ikke kravene i forvaltningslovens §§ 17 og 25 om at et forvaltningsorgan skal «påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes», og krav til proporsjonalitet mellom vedtakets begrunnelse og hvor inngripende vedtaket er.
• Vedtaket bryter med nml §8 om at offentlige beslutninger som berører naturmangfold skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Særlig tydelig blir dette når OED i sitt vedtak unngår å beskrive og konkludere om hvordan samlet belastning fra flere utbygginger i samme region kan påvirke hubrobestanden, slik nml § 10 om samlet belastning krever. I tillegg presterer OED å legge inn ett nytt vilkår om hubro som ikke er i tråd med eksisterende og tilgjengelig kunnskap om anbefalte forvaltningstiltak for hubro.

Hubroene ved Innvordfjellet er tidligere omtalt hos NRK:

– Dette er et prosjekt som vil ha svært store negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet og den verdifulle naturen vår. Det vil kunne går særlig hardt utover hubroene i området. Arten er vanskelig å oppdage, bruker store areal for jakt og er veldig sensitiv for forstyrrelser i hekketiden, sier Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening. Han mener det er uakseptabelt å legge vindturbiner til kjente hubroterritorier, og påpeker at enkelte hubrolokaliteter har vært i bruk i utallige generasjoner, noen i tusenvis av år. 

Klage til Sivilombudsmannen

Hubro
Flere hekkehyller i Trøndelag av hubro har vært benyttet i tusenvis av år. Dette har man oppdaget gjennom C-14 analyser (karbondatering) fra beinrester av byttedyr hentet fra reirhyller av hubro. I dag beslaglegger mennesker areal som aldri før. Takket være kraftindustri, skogbruk og hyttebygging forsvinner villmarka i et forrykende tempo, og hubroens (og byttedyrenes) leveområder blir fragmentert. Det passer en sårbar og sky art som hubro dårlig. Vi forventer at hensynet til hubro blir tillagt langt større vekt i vindkraftsaker! FOTO: Espen Lie Dahl