Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

BirdLife Norge reagerer på Anticimex sin omtale av fugler

Anticimex er et firma som jobber med skadedyrkontroll, mattrygghet og bygnings-/ boliginspeksjoner. En del av arbeidet handler om fugler, som i visse tilfeller kan utgjøre en utfordring knyttet til blant annet hygiene. Dessverre omtales fugler, og måker spesielt, altfor ofte i negative ordlag med få nyanser, og nå reagerer BirdLife Norge.

Av Martin Eggen

Publisert 20.03.2024

BirdLife Norge mener at en del av kommunikasjonen til Anticimex er villedende, og i noen tilfeller direkte feil. Selv har vi valgt gråmåke som Årets fugl i 2024, og jobber med å spre kunnskap og gode holdninger til disse vakre og nyttige fuglene. Vi vet også at de aller fleste setter pris på fuglelivet rundt seg. Nå som våren er på vei landet rundt, venter vi med forventning på at en ny hekkesesong skal ta til. Vi kan ikke akseptere tekster som kommuniserer at fugler først og fremst er et problem. 

Når starter hekketiden?

En av feilene vi har påpekt i en henvendelse til selskapet dreier seg om når hekketiden for måker begynner. Mange steder starter den tidligere enn i mai, slik overskriften på et blogginnlegg vi fant på Facebook proklamerer. Det er slettes ikke uvanlig at krykkjene ordner på reirene sine i mars, og at fiskemåka allerede ligger på egg i april. I blogginnlegget skrives det at «Har fuglene lagt egg, for eksempel på takterrassen eller under takgesimsen din, er det forbudt å flytte på dem. Særlig gjelder dette for rødlistede arter, som fiskemåke, krykkje og hettemåke.» Dette er feil. Det som er riktig er at reir, egg og unger er beskyttet av naturmangfoldlovens § 15, og det gjelder alle arter uavhengig av rødlistestatus. 

Budskapet rundt dette må være tydelig: Forebyggende tiltak må gjøres før hekketiden. Når fuglene begynner å etablere seg og lage reir, er det for sent. 

Hva er beskyttet i lovverket?

I naturmangfoldens § 15 står det at: 

Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.

Merk at også reir er beskyttet, men hva er et reir? Dette fikk vi en god avklaring på i 2021, da en sak mot Hammerfest kommune var oppe i Hålogaland lagmannsrett. Hålogaland lagmannsrett dømte da Hammerfest kommune for grov overtredelse av naturmangfoldloven, for å ha spylt bort påbegynte og ferdig bygde krykkjereir i hekketiden. Dommen klargjør at reir under bygging er «reir» i lovens forstand. Lagmannsretten skriver at etter som begrepet «reir» også omfatter ynglesteder kan det ikke kreves at reiret er ferdig. Det vil i hvert fall være tilstrekkelig at krykkja har samlet seg for å formere seg og har påbegynt reirbygging. Dommen sier også noe om hva som er «unødig» skade.

At unødvendig jaging av viltlevende dyr også skal unngås, betyr blant annet at det ikke er anledning til å sette opp fugleskremmere/drager eller gjøre andre tiltak i strandsonen eller på øyer for å hindre terner og måker å hekke. Dette er klargjort av Statsforvalteren i Nordland i samråd med Miljødirektoratet. Dette ble gjort i forbindelse med en sak fra Nordland, der BirdLife Norge reagerte på drager ved en hekkeholme for terner.  

Språk om naturen rundt oss påvirker holdninger

BirdLife Norge er klar over at hekkende fugler ikke er ønsket alle steder, men vi mener det er problematisk at fugler omtales som skadedyr på nettsiden til Anticimex (egen bolk under «skadedyrkontroll»). Fugler kan riktignok gjøre skade i visse tilfeller, men de er ikke skadedyr. Tvert imot gjør de mye nyttig, også i byer og tettbygde strøk. De fleste av måkeartene Anticimex jobber med er rødlistet, og det er nødvendig at firmaet tar umiddelbare grep for å endre informasjon og retorikk. Ut fra den gitte informasjonen, er det antakelig også nødvendig at firmaet endrer praksis i sin behandling av ville fugler.

Vi reagerer sterkt på ordbruken til Anticimex , eksempelvis «La oss hjelpe deg med bekjempelse av fugler». Vi ber derfor Anticimex endre holdninger og språkføring i sine reklamer og i øvrig kommunikasjon. Vi ber videre om at bedriften oppdaterer seg på gjeldende lovverk og sørge for at bedriftens ansatte forholder seg til dette. 

Du finner vår henvendelse til Anticimex i lenke under. 

Tilleggslesning:

Tillegg til nettsak (lagt inn 16. april 2024)
Anticimex har tatt BirdLife Norges henvendelse på alvor,  fjernet den aktuelle annonsen og sørget for å laget en oppdatert instruks for sine ansatte rundt lovverk og hensynet til hekkende fugl.

Henvendelse til Anticimex fra BirdLife Norge

Fiskemåke
Fiskemåke er den arten som oftest hekker på tak, industritomter og ved bebyggelse. Er fiskemåkens tilstedeværelse uønsket, er det mulig å gjøre forebyggende tiltak før hekkesesongen starter. Fiskemåken, ofte kalt småmåse langs kysten, er en budbringer om vår når de ankommer hekkeplassene. Mange steder legger man til rette for en vellykket hekking. Her er en rugeplattform satt opp ved Hagvågen i Vestvågøy i Lofoten. FOTO: Martin Eggen
Gråmåke
Gråmåke er Årets fugl 2024! BirdLife Norge vil i 2024 fortelle følgere og publikum mye om denne spennende arten. FOTO: Paul Shimmings
Vi fjerner fugler
Bildet/skjermdumpen viser en annonse fra Anticimex der de reklamerer med at de fjerner fugler. FOTO: BirdLife Norge/Anticimex