Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Fugleinfluensa har sin opprinnelse i fjærfehold i Asia

Synkende bestander av ulike fuglearter trues nå også av fugleinfluensa som er påvist flere steder langs kysten. Situasjonen for krykkje går fra galt til mye verre, og arten kan bli kritisk truet. De farlige variantene av fugleinfluensa har sin opprinnelse fra fjærfehold, men har etter 2005 sirkulert i bestander av ville fugler. Smitten sprer seg ikke på grunn av klimaendringer.

Av BirdLife Norge

Publisert 03.08.2023

Fugleinfluensa har vært et omfattende problem knyttet til hold av tamfugl i lengre tid. Millioner av kyllinger er allerede slaktet og destruert i infiserte besetninger av fjærfe verden over. I bestander med fjærfe som står tett i tett, ofte i tusentalls, sprer smitten seg raskt. Å redusere antallet fjærfe og revurdere måten verden produserer mat på, er kanskje det viktigste vi kan gjøre for å redusere spredningen og problemene med fugleinfluensa, påpeker BirdLife International. 

Blitt et problem for fuglene året rundt

Som hos alt levende, kan også fugler få virus og sykdommer. Infeksjoner med fugleinfluensavirus gir oftest ingen eller milde symptomer, og er vanlig forekommende hos ande-, måke og vadefugler. Det er de høypatogene variantene som nå skaper problemer. De gjør fugler alvorlig syke, ofte med dødelig utfall. 

Tidligere spredte de farlige variantene av fuglevirus seg sjeldent til ville fugler, og når det hendte rammet det et begrenset antall arter og hadde en kort varighet. Utbrudd var tidligere oftest knyttet til flokker med overvintrende fugler. Dette er ikke lenger tilfelle. Fugleinfluensa er en betydelig utfordring for fuglefaunaen vår hele året, også i tette hekkekolonier. I en tid der fuglene har behov for å bli flere, og gjør sitt beste for at det skal skje, dør de som fluer.

Skal vi bekjempe fugleinfluensa må miljømyndighetene og landbruksmyndighetene jobbe sammen. FN, CMS (Bonn-konvensjonen), BirdLife International med flere har laget en ny rapport med klare anbefalinger til verdens myndigheter.

Norge trenger snarest mulig en oppdatert strategi for å bekjempe fugleinfluensa og en stående beredskap når utbrudd inntreffer. Å fjerne døde fugler fra naturen og forhindre ytterligere smittespredning raskt og effektivt, er kritisk viktig. Styrking av økosystemene samt god beskyttelse av viktige hekke-, raste- og overvintringsområder er viktig for å begrense skadevirkningene for truede fuglearter. Med andre ord må nedbygging av fuglenes leveområder stanse umiddelbart, og de må beskyttes bedre mot ferdsel og forstyrrelser.

Det startet i Asia

Under kan du lese vårt notat om fugleinfluensas opprinnelse, som tar deg med på en tur verden rundt. Vi starter i Asia, for viruset dukket første gang opp i Guangdong i Kina sommeren 1996. På våren og sommeren 1996 var det flere utbrudd på industrielle gåsefarmer i byen Sanshui. Viruset ble isolert og genomet til viruset ble kartlagt, og det ble klassifisert som et fugleinfluensavirus av typen H5N1; Et såkalt høypatogent fugleinfluensavirus. «Høypatogent» betyr at det smitter lett og at en stor andel av fuglene dør.

Smitten ble for første gang påvist hos ville fugler i 2002. Dette skjedde i Hong Kong, i to fugledammer der det var en blanding av tamfugl og villfugl. Blant villfuglene var særlig ender og hegrer rammet, men like fullt: Frem til 2005 var utbruddene knyttet til fjærfefarmer. Det var få tilfeller av blant ville fugler. I 2005 kom et paradigmeskifte. Da ble det registrert et stort utbrudd av fugleinfluensa i Qinghai-innsjøen som ligger midt i Kina. Over 6000 ville fugler døde, mest stripegjess, brunhodemåker og steppemåker.

Innen utgangen av 2005 hadde viruset nådd Øst-Europa. Fra 2006 til 2009 spredte viruset seg gjennom Afrika, Europa og Asia med gjentatte utbrudd både blant fjørfe og villfugl. Kartlegging av virusgenene indikerer at i Asia var smittemåten hovedsakelig smitte fra fjærfe til villfugl. I Afrika kom smitten både via import av infisert fjærfe og smitte fra villfugl. I Europa var smitten hovedsakelig via villfugl.

Fra 2010 til 2014 oppstod en egen subtype av H5N1-viruset, kalt klasse 2.3.4.4. Den spredte seg gjennom Europa og Asia, og førte til store utbrudd hos både ville vannfugler og fjærfe i Sør-Korea i 2014. I 2015 spredte viruset seg til Canada og USA, både hos villfugl og tamfugl. Dette utbruddet resulterte i over 50 millioner slaktede fjærfe for å få kontroll på infeksjonen i fjørfebesetningene, og et ukjent antall døde ville fugler. Frem til 2020 har H5N1 fortsatt spredningen sin i Europa, Asia og Afrika.

De siste to årene har det vært en drastisk økning i antall tilfeller globalt. Viruset har hatt nye store utbrudd i Nord-Amerika og spredt seg gjennom Sør-Amerika. I tillegg har viruset også smittet og drept pattedyr, bl.a. sel, rev, mink, sjøløve, delfin, bjørn og oter. Det er mistanke om at smitte har forekommet fra pattedyr til pattedyr, særlig blant mink og sjøløver. 

Notat om fugleinfluensa

Krykkje
Slik vil vi helst se krykkja - frisk og rask! Her en voksen fugl fotografert i Lofoten. FOTO: Martin Eggen
Krykkje
Krykkjene i Finnmark har dødd i store mengder. Her samles det inn døde fugler ved Skjåbuselva i Vadsø. Også andre steder i Norge er krykkjene rammet av fugleinfluensa, blant annet i Kvæfjord i Troms og Rørvik i Trøndelag. FOTO: Ingar Jostein Øien