Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Kommunalminister Sande: Redd globalt viktig natur i Levanger!

Naturkrisen skapes og forsterkes av at vi mennesker ødelegger verdifull natur selv og med vilje. BirdLife Norge har sendt en siste appell til regjeringen om å spare Hotranbukta i Levanger fra nedbygging, og i stedet gjøre det om til et naturreservat. Bare på denne måten kan naturkrisen bremses. Vi har samtidig bedt om et hastemøte for å diskutere saken.

Av Martin Eggen og Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 07.02.2024

BirdLife Norge har engasjert seg sterkt mot nedbyggingen av den siste delen av Hotranbukta ved Fiborgtangen i Levanger gjennom tiår. NVE og Statsforvalteren i Trøndelag er sterkt kritiske til kommunens planer om utfylling i den siste, gjenværende resten av elvedeltaet, og det er levert innsigelse. Kommunal- og distriktsdepartementet ved minister Erling Sande (SP) skal avgjøre det hele. Sagt i klartekst: Nå har regjeringen mulighet til å redde umistelig natur av enorm verdi.

De store naturverdiene på det forholdvis begrenset arealet er knyttet til blant annet funksjonen som raste- og trekklokalitet for fugler fra mange land. Betydningen av området strekker seg derfor langt utover Levanger kommunes og Norges grenser. Ved hjelp av BirdLife Internationals faglige kriteriesett er området pekt ut som et globalt viktig område for fugler og naturmangfold (IBA), og er en del av Indre Trondheimsfjord IBA.   

Det meste er prøvd for å berge området. Vi har tatt kontakt med bedriften Norske Skog og ansvarliggjort de både på bærekraft og samfunnsansvar. Vi har via vårt nettverk i BirdLife International gitt kjøperne av papirproduktene deres informasjon om hva grossisten planlegger av naturødeleggende aktiviteter. Vi har hatt møter med både statsforvalter og kommuner og svart på utallige høringer. Det er tidligere levert internasjonale protester og uttrykt fortvilelse over den måten norske myndigheter har behandlet dette våtmarksområdet. For de fleste er det opplagt at slike enormt artsrike og produktive områder ikke bør gruslegges, men verken kommune eller bedrift har villet endre oppfatning.

Felles for alle innspill vi har hatt er det faktumet at gårdagens løsninger ikke kan være gjeldende i dag. Hotranbukta har lenge vært regulert til utfylling, basert på datidens kunnskap og holdning til naturforbruk. Heller ikke i siste rullering av arealplanen har kommunen vist interesse for å endre arealformål for området.

Vi forstår at hverken Levanger kommune eller bedriften Norske Skog har noen interesse i å ta hensyn til naturverdiene i Hotranbukta. For dem er det mer penger å tjene på å ødelegge naturen i dette området. Men regjeringen, som gjennom regjeringserklæringen har stadfestet at natur og klima skal være rammen rundt all politikk, må nå vise at ord kan omsettes til handling. Vi krever at Hotranbukta skjermes for videre utbygging. Å bestemme det, burde være en enkel beslutning.

Vi står midt i en naturkrise, og regjeringen har gjennom Naturavtalen lovet å stanse tapet av naturmangfold, samt gjenopprette tapte fugle- og dyrebestander og økosystemene de er av avhengige av. Avhengigheten til natur og naturareal deler vi mennesker med annet liv på jorden, og uten ivaretakelse av truede fuglearter og funksjonsområdene deres, er det heller ikke en levende fremtid.

Hotran
Under grus eller matfat for trekkfugler. Det burde vært et enkelt valg. FOTO: Halvor Sørhuus
gravand
Et raskt søk i Artsobservasjoner avslører at det i løpet av de fem siste årene er registrert hele 137 ulike fuglearter ved Hotran, fordelt på over 5000 funn. Flere av disse artene er kategorisert som kritisk truet, slik som hettemåke, vipe, svarthalespove og dverggås. Gravand (bildet) er en av de mer vanlige artene i området, og er en art tilknyttet mudderfjærer. FOTO: Halvor Sørhuus