Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Om BirdLife Oppland


Vedtekter for 

BirdLife Norge avdeling Oppland

Organisasjonsnummer 898 810 682

 

§1. Navn 

Foreningens navn er BirdLife Norge avdeling Oppland.  

 

§2. Formål 

BirdLife Norge avdeling Oppland ser som sine viktigste oppgaver: 

2.1. Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen i Oppland. 

2.2. Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø i Oppland. 

2.3. Å være bindeledd mellom fugleinteresserte i Oppland. 

2.4. Å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.

 

§3. Styringsform 

3.1. Årsmøtet 

3.1.1. Årsmøtet er foreningens øverste besluttende organ. 

3.1.2. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars, og styret innkaller medlemmene med minst 2 ukers varsel. 

3.1.3. Medlemmer som for møteåret har betalt kontingent til BirdLife Norge, og har bostedsadresse i Oppland, eller har betalt lokalt tillegg for Oppland, er medlemmer i BirdLife Norge avdeling Oppland, og har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. 

3.1.4. Faste poster på årsmøtet er: 

• Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under årsmøteprotokoll. 

• Godkjenning av årsmøteinnkalling. 

• Godkjenning av årsmelding.

• Godkjenning av regnskap. 

• Valg av styre, valgkomité og revisor.

• Fastsetting av lokalt tillegg til kontingent.

3.1.5. Avgjørelsene på årsmøtet fattes ved simpelt flertall. 

3.1.6. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. 

3.1.7. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret finner det nødvendig eller dersom minst 1/4 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

3.2. Styret 

3.2.1. Styret velges av årsmøtet og er dets utøvende organ. Styret følger opp foreningens aktiviteter og økonomi i henhold til foreningens vedtekter og etter instruksjon fra årsmøtet. 

3.2.2. Styret skal bestå av: leder, nestleder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

3.2.3. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styret deltar. 

3.2.4. Vedtak i styret fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen (nestlederen hvis lederen ikke er til stede) dobbeltstemme. 

3.2.5. Lederen innkaller til styremøter når vedkommende finner det nødvendig. 

3.2.6. Det skal skrives referat fra styremøtene, som sendes til eventuelle lokallag i Oppland. 

3.2.7. Styret skal oppnevne nødvendige komiteer, utvalg og tillitsrepresentanter og gi disse retningslinjer og/eller instrukser på eget initiativ. Styret skal bidra til, og ha ansvaret for, at komiteer og utvalg fungerer på en tilfredsstillende måte. 

3.2.8 Styret velger selv sine to delegater til BirdLife Norge sitt årsmøte. BirdLife Norge avdeling Oppland kan gi én delegat fullmakt til å avgi begge avdelingens stemmer. Samme person kan ikke være delegat for flere deler av organisasjonen på samme årsmøte.

 

§4. Valg 

4.1. Alle valg under denne paragrafen skal avgjøres ved simpelt flertall og foretas av årsmøtet dersom ikke annet er nevnt. 

4.2. Dersom det er foreslått flere kandidater enn det er ledige verv, skal det holdes skriftlig valg. Valgene skal foretas ved separate avstemninger. 

4.3. Lederen velges særskilt og for 2 år. 

4.4. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år. Det bør tilstrebes at ikke mer enn høyst halvparten av styret forlater sine verv hvert år. 

4.5. Styret velger selv sin nestleder. 

4.6. Ingen kan velges inn i styret uten på forhånd å ha sagt seg villig til å ta imot valg. 

4.7. Det skal velges en valgkomité på 3 medlemmer. Medlemmene velges for 1 år av gangen. Komiteen velger selv sin leder. 

4.8. Det velges en revisor for 2 år. Revisor behøver ikke være medlem av BirdLife Norge avdeling Oppland. 

 

§5. Medlemskap 

5.1. Medlem er enhver som er enig i foreningens formål, som betaler kontingent i BirdLife Norge og har bostedsadresse i Oppland, eller har betalt lokalt tillegg for Oppland

5.2. Æresmedlem kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra styret. 

5.3. Ekskludering av medlemmer som handler i strid med foreningens formålsparagraf, ivaretas av BirdLife Norge, etter BirdLife Norge sine vedtekter. 

5.4. Det er følgende medlemskategorier: 

A. Seniormedlem, over 18 år 

B. Juniormedlem, 18 år og yngre 

C. Familiemedlem 

D. Æresmedlem

 

§6. Kontingent 

6.1. Kontingent består av en grunnandel og sentrale tidsskriftsandeler som fastsettes av årsmøtet i BirdLife Norge. Av grunnandelen tilfaller 2/3 BirdLife Norge og 1/3 BirdLife Norge avdeling Oppland.

6.2. Lokalt tillegg til grunnandelen vedtas av BirdLife Norge avdeling Oppland, og tilfaller i sin helhet BirdLife Norge avdeling Oppland.

6.3. Juniormedlemmer betaler 50 % av seniorkontingent. 

6.4. Familiemedlemmer betaler samlet et tillegg tilsvarende sentral grunnandel for senior. Alle i husstanden kan føres opp som medlemmer. Av tillegget tilfaller 50 % BirdLife Norge og 50 % BirdLife Norge avdeling Oppland. 

6.5. Æresmedlemskap er fritt og livsvarig.

6.6. Kontingenten kreves inn av og betales til BirdLife Norge, som overfører den lokale kontingentandelen til BirdLife Norge avdeling Oppland. BirdLife Norge avdeling Oppland overfører deretter lokallagenes andel til lokallagene etter en fordelingsnøkkel som fastsettes av årsmøtet i BirdLife Norge avdeling Oppland.

 

§7. Organisasjonsform 

7.1. BirdLife Norge avdeling Oppland er en avdeling tilsluttet BirdLife Norge. Vedtektene for BirdLife Norge avdeling Oppland må ikke stå i strid med BirdLife Norge sine vedtekter. BirdLife Norge avdeling Oppland sine vedtekter skal godkjennes av Sentralstyret i BirdLife Norge.

7.2. Lokallag.

Det kan fritt opprettes lokallag i Oppland.  Lokallaget skal ha navn: BirdLife Norge .......... lokallag. På den stiplede plassen skal det settes inn navn som angir hvilket distrikt lokallaget omfatter. 

• Lokallagene skal være tilsluttet BirdLife Norge avdeling Oppland.

• Vedtektene for lokallagene må ikke stå i strid med BirdLife Norge eller BirdLife Norge avdeling Oppland sine vedtekter, og skal godkjennes av styret i BirdLife Norge avdeling Oppland.  

 

§8. Tidsskrift 

8.1. BirdLife Norge avdeling Oppland utgir tidsskriftet ”Hujon”. 

8.2. Tidsskriftet sendes til alle som har betalt det lokale tillegget i kontingent til BirdLife Norge avdeling Oppland, unntatt familiemedlemmer. 

8.3. Sentrale medlemstidsskrifter er en valgfri del av kontingenten.

 

§9. Vedtektsendringer 

9.1. Endringer i vedtektene kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

9.2. Forslag til vedtektsendring skal være kunngjort for medlemmene i årsmøteinnkallingen.

 

§10. Oppløsning 

10.1. Oppløsning av foreningen kan bare skje dersom et framsatt forslag oppnår minst 2/3 flertall ved skriftlig avstemning på 2 ordinære årsmøter på rad. 

10.2. Et forslag til oppløsning skal være kunngjort for medlemmene i årsmøteinnkallingen.

10.3. Ved eventuell oppløsning tilfaller BirdLife Norge avdeling Oppland sine eventuelle eiendeler BirdLife Norge til bruk i distriktet.